ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ във връзка с изтичащия срок за влизане в експлоатация на регионални депа за отпадъци и с устойчивото управление на отпадъците в България

снимка: Дневник

ПП ЗЕЛЕНИТЕ изразява сериозното си безпокойство, относно неизпълнените ангажименти от страна на Р. България, заложени в предприсъединителния договор за влизане в ЕС, както и в нормативни актове на българското и европейското законодателсво, касаещи изграждането на 55 регионални депа за обезвреждане на отпадъци.

Срокът 16 Юли 2009 г. е записан като краен в Наредба No 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в няколко стратегически документа, както и в договора за присъединяване на България в ЕС.

Към настоящия момент има изградени 27 депа, които отговарят на изискванията на Директива 1999/31/ЕС. От тях 22 са изградени до 2003 г., и само 5 – в периода 2003 г. – средата на 2009 г. В процес на изграждане са още 5 (национално финансиране), а останалите 22 регионални депа от предвидените с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 (Габрово, Костинброд, Ботевград, Ямбол, Перник, Бургас, Добрич, Провадия, Кочериново, Пазарджик, Плевен, Видин, Левски, Борово, Велико Търново, Варна, Стара Загора, Луковит, Костенец, Панагюрище, Разлог, Малко Търново) и проектът на Столична община са на различни етапи на планиране и изграждане, но е невъзможно да влезнат в експлоатация в близките месеци.

Още през 2008 г. (вероятно и по-рано) е било ясно, че ще се предложи транспортиране на битовите отпадъци към регионални депа, отговарящи на изискванията, но тази практика не е била консултирана с потенциално засегнатите общини и неслучайно много от тях разбраха за тази мярка през последните няколко седмици.

Сегашната критична ситуация е предизвикана от комбинация от неадекватни действия и бездействия  на последните две правителства. Липсата на ефективна политика по управление на отпадъците и престъпно бездействие по поетите ангажименти, включително на Министерство на околната среда и водите и общински управи пораждат следните тежки проблеми пред устойчивото управление на отпадъците в страната включително:

  • скъсяване на експлоатационния период и преждевременно запълване на вече изградени депа, отговарящи на изискванията на директивата, което може да доведе до промени в общинските програми за управление на отпадъци с цел търсене на площадки за нови депа;
  • повишаване на разходите за транспорт и депониране на общините, чиито депа ще трябва да бъдат затворени на 16 Юли 2009, което може да доведе до намаляване инвестициите в рециклиране, разделно събиране и компостиране, които общините са задължени да развиват;
  • повишен тежкотоварен трафик из страната,  водещ до по-висок риск от ПТП и потенциално замърсяване на околната среда
  • ненужни допълнителни емисии от СО2, летливи органични съединения и др.;
  • протести от страна на жителите на общини, в които ще се транспортират битови отпадъци от други региони;
  • започване на наказателни процедури от страна на Европейската комисия за неспазване на европейското законодателство, които могат да доведат до парични санкции за страната.

Досегашните темпове и методи на работа в България, поставят под дълбоко съмнение възможността ни за изпълнение на поетите до момента международни ангажименти, както и на нови ангажименти като задължителната цел за постигане на 50% повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци до 2020г. според приетата през 2008 г. Рамкова директива за отпадъците 2008/98/ЕО.

Като неотложни спешни мерки за излизане от така създадената ситуация ЗЕЛЕНИТЕ предлагаме:

  • да се въведе приоритетно (особено в общините от селски тип) разделно събиране и домашно компостиране на биоразградимите отпадъци с цел намаляване на количеството отпадъци за транспортиране до регионално депо и пестене на разходи за транспорт и депониране;
  • оптимизиране на събирането на отпадъци от опаковки с цел намаляване на количеството отпадъци за транспортиране до регионално депо и пестене на разходи за транспорт и депониране;
  • ускоряване на изграждането на компостиращи инсталации.

Ако тези мерки бяха въведени в София, щяха да бъдат избегнати балирането на отпадъците и кризата с управлението на отпадъците, и като цяло, пилеенето на милиони левове за предизборната кампания на управляващите чрез обявяването на кризисния щаб и дългогодишните неизгодни концесии за сметосъбиране за сметка на гражданите.

Подобряването на системите за разделно събиране, компостирането и рециклирането са в пъти по-евтини от разходите за инфраструктура (депа и инсталации за изгаряне) и могат да се организират сравнително лесно и бързо, ще създадат допълнителни работни места и ще спомогнат за опазване на човешкото здраве и околната среда.

Предлаганите мерки ще подпомогнат постигането на целите по новата рамкова директива за отпадъците 2008/98/ЕО (50% рециклиране до 2020) и ще съдадат един нов имидж на страната. Проекти, които подкопават изпълнението на поетите от България ангажименти към ЕС, като инсинератора в Пазарджик, не трябва да бъдат допускани до реализация.

Също така настояваме да бъде потърсена съответната отговорност на длъжностните лица, които открито са работили против интересите на българските граждани и срещу изпълнението на поетите ангажименти към Европейския съюз от страна на България.

Управлението на отпадъците в България през 21-ви век трябва да представлява комбинация от практики като повторно използване, поправяне, рециклиране, компостиране и екологосъобразно обезвреждане и също така индустриални практики като елиминиране на токсини и промяна на дизайна на опаковките и продуктите,  по същество представляващи концепцията за „нулеви отпадъци”. Практиките за изгаряне на отпадъци и строеж на големи депа за отпадъци представляват унищожаване на ресурси и трябва да останат в миналото.

ПП ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: , , ,