ПП ЗЕЛЕНИТЕ и Теодор Дечев създадоха обща платформа: ГРАЖДАНСКО ДЕЙСТВИЕ ЗА ЗЕЛЕНА СОФИЯ

Настоящият документ е разработен съвместно  от Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ и Инициативния комитет за издигане на кандидатурата за кмет на София на Теодор Данаилов Дечев при активното участие на съпредседателите на ЗЕЛЕНИТЕ и  на самия Теодор Дечев.

Документът представлява платформа с набор от мерки за създаване на условия за активно гражданско участие в решаването на проблемите на градската общност, за опазване на околната градска среда, за изграждане на зелена икономика и на по-зелен транспорт в столичния град.

Документът е одобрен от политическото ръководство на Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ и представлява интегрална част от предизборната платформа на Теодор Дечев като кандидат за кмет на столицата.


ГРАЖДАНСКО ДЕЙСТВИЕ ЗА ЗЕЛЕНА СОФИЯ

1. Регламентиране и въвеждане в политическата практика на ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА, предоставяща възможност на гражданите сами да формулират предложения за решения (в това число и за общински наредби), които след набиране на необходимата поддръжка с подписка да бъдат подлагани на гласуване от референдум на ниво Столична община или от Столичния общински съвет (СОС).

2. Внасяне на предложение до Столичния общински съвет за приемане на общински правила за провеждане на местни референдуми със задължителна сила и включването им в правилника за работа на СОС.

3. Въвеждане на система за пълно оповестяване на текстовете на всички решения и предписания на Столичния общински съвет, Кмета и общинската администрация, чрез публикуването им в общински електронен бюлетин и общински вестник.

4. Провеждане на постоянна политика на „въвличане” на обществеността в процеса на изготвяне и одобрение на местни нормативни актове и значими политически и административни решения на местно ниво.

5. Полагане на целенасочени усилия, съвместно със Столичния общински съвет за развитие на зелената икономика на територията на общината:
•    Въвеждане на разделно събиране на отпадъците ПРИ ИЗТОЧНИКА на тяхното образуване, съчетано с въвеждане на диференцирана такса смет. Определяне на значително намален размер на таксата за влезлите в системата за разделно събиране.
•    Изграждане на завод за оползотворяване на отпадъците, опериращ за обслужване на системата за разделна събиране и позволяващ повторна употреба и рециклиране на отпадъците в максимална степен. Технологията на завода трябва напълно да изключва изгарянето, като начин на третиране на отпадъците.
•    Намаляване на местните данъци и такси за производители, дистрибутори и фирми, инсталиращи съоръжения за производство на възобновяема електрическа енергия, опериращи на територията на общината.
•    Стартиране и осъществяване на проекти и дейности за постигане на енергийна ефективност и независимост на сградите в общината.
•    Намаляване на местните данъци и такси за изграждащи се нови и реконструирани стари пасивни сгради (енергийно независими).

6. Развитие на релсовият транспорт, като стратегическа възможност за решаване на транспортните проблеми на София в средносрочен план. Търсене на възможности за иновационни трасета на новоизграждащия се релсов транспорт, които не изискват отчуждаване на имоти или допълнително затормозяване на автомобилния транспорт по улиците. Последното на първо място включва възможности за използуване на остатъците от разкъсаната околовръстна железница, както и възможности за по-ефективно използуване на влаковете на БДЖ за връзка с някои квартали. Също така в рамките на двегодишния мандат ще се извърши сериозно проучване на възможностите за прокарване на скоростни аксиални участъци по осите на някои от каменните речни корита в София, с използуването на естакади за скоростен релсов транспорт, без това да води до затваряне на коритата или до намаляване на площта на сечението им. Крайната цел е създаване на взаимосвързана мрежа от бавни и бързи линии с по-малко спирки и по-висока скорост на движение.

7. Създаване на общинска програма за развитие на системата от използваеми велоалеи.

8. Предприемане на реални действия за адаптиране на средата за нуждите на хора с увреждания – достъпни и проходими тротоари и улици, градски транспорт, обществени сгради. Това включва:
•    Засилване на контрола при одобряване на проекти за новостроящи се частни и обществени сгради по отношение изпълнение на изискванията за достъпност.
•    Засилване на обществения контрол върху изпълнението на изискванията за достъпност за обществени сгради.
•    Ревизия и подобряване на общинските планове и програми за достъпност на средата до ниво пълна инвентаризация на инфраструктурата и обществените сгради и планиране в срокове на тяхното преустройство. Въвеждане на събраната информация в обществено достъпна интерактивна карта.
•    Определяне и осигуряване на целеви средства за изграждане на достъпна среда.

9. Ревизия на последните, протичащи в момента промени на Общия устройствен план (ОУП) на София с оглед на пресичане на самоцелното ново застрояване в границите на основните квартали на града. Оставяне на приоритетна възможност за ново застрояване с цел предоставяне на социални услуги. Опазване на зелените площи, включително на междублоковите пространства и кварталните градинки, чрез включването им в зелената система на града.

10. Развитие на интегрирана стратегия за развитие на града и устройствено планиране в посока на съседни общини. На първоначалния етап в посока – Божурище, Сливница, Драгоман, Елин Пелин – като единна урбанизирана структура с устойчиво развитие, включваща:
•    разконцентриране на живеенето и жилищното строителство на голяма територия;
•    енергоефективни бързи релсови транспортни връзки с централния град;
•    задължително енергийно ефективно строителство – пасивни къщи;
•    задължителни системи за пестене на вода – компостни тоалетни,  локално пречистване на отпадни води, оборотни цикли, отделни системи за „бяла” и „сива” вода;
•    висок процент на озеленяване и обществени паркове;
•    предварително планиране на средата, транспортната и социалната инфраструктура.

11. Предприемане на действия за промяна на устройствения план на София, съобразено с горните принципи.

12. Нулева толерантност към изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места и създаването на незаконни сметища. Създаване на мрежа от обществени инспектори за контрол на чистотата и въвеждане на високи наказателни глоби за завърсяване. Разпределение на прилежащите обществени територии за почистване към обществените сгради и въвеждане на високи наказателни глоби  за непочистването им. Същото ще важи и за достъпни за виждане частни дворове и площи.

13. Въвеждане на активен граждански контрол върху изпълнението на технологията при ремонт на пътната и тротоарна настилка. Драстично засилване на наказателните клаузи срещу фирми, неспазващи технологията за кърпене на дупки, на принципа на финансова отговорност за цялата извършена дейност при установяване даже на минимални нарушения на технологията.

14. Предприемане на активно лобиране от страна на местните власти за осигуряване на транспортна свързаност на града с територията на Европейския съюз:
•    бързо и приоритетно изграждане на пряка бърза ж-п връзка между София и Виена. Изследване силните и слабите страни на различни алтернативи, като тази за енергийно ефективен бърз влак (със скорост 180 км/час) или на високоскоростни линии.
•    приоритетно изграждане на площадка за интермодален ж-п товарен транспорт.

15. Решаване на конкретните екологични проблеми, поставени от местни инициативни комитети:
•    проблемът със сметището в Суходол с отчитане на съществуващата ситуация и нуждите на града;
•    проблемът с кариерите в Балша, при стриктно спазване на екологичното законодателство;
•    проблемът със застрояването на зелени площи, междублокови пространства и градинки, чрез въвеждане на траен мораториум с изключение на площи, предвидени за тази цел в действащия ОУП;
•    намиране на обществено приемливо решение на проблема с новата ж-п спирка в квартал Гевгелийски и Западен парк, чрез проучване на всички възможни алтернативи за свързване на ж-п линията и метрото. Обществено обсъждане от ранен етап, включително на ниво определяне на алтернативите,  сравнение на основата на равностойна екологична (ОВОС) и социално-икономическа оценка на тези алтернативи и пълноценен процес на общественото им обсъждане.
•    спиране на необоснованото изсичане и бетониране на речните корита, чрез алтернативно превръщане на тези територии в добре управлявана част от зелената система на града
•    недопускане на ново строителство в Природен парк Витоша, включително на нови ски писти и съоръжения към тях. Предприемане на действия за подмяна и модернизиране на всички стари и амортизирани съоръжения.Етикети: , ,