Предвиденото в ОУП застрояване на крайбрежната ивица на Варна нарушава закона

Общо становище на граждански организации и ЗЕЛЕНИТЕ по предварителния проект на новия Общ устройствен план на Варна.
Тринадесет граждански организации и партия „Зелените“ подписаха общо становище за предварителния проект на новия Общ устройствен план на Варна. Становището на организациите е изпратено до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), до Националния експертен съвет по устройство на територията, до кмета и Общинския съвет на Варна, както и до районните кметове на града.
Становището е подкрепено от инициативните комитети „Изгрев“, „Сотира“, „Възраждане“, „Виница“, „Казашко“, „Звездица“, „Владиславово“, на родители и граждани, Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, БДЗП, ОЦОСУР, „Зелена Варна“, „Обединено гражданско сдружение“ и партия „Зелените“. Позицията на организациите е съобразена с мненията на хората, изказани по време на обществените обсъждания на плана в различните райони на Варна.

В текста са представени 17 конкретни забележки към разработката и провеждането на досегашните процедури за приемането на плана. Всички възражения са придружени с конкретни предложения за корекции.

От градска брегова зона за рекреация, определена като такава с Подробен устройствен план (ПУП) от 2002 г., в проекта за Общ устройствен план (ОУП) на Варна крайбрежната ивица се превръща в зона за обществено обслужване с увеличени показателите за застрояване в нарушение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Като алтернатива организациите предлагат поради влизането в сила на ЗУЧК, територията да бъде отбелязана като градски паркове и градини, с възможност за устройване на подзони за застрояване за отдих, но с параметри, отговарящи на изискванията на ЗУЧК, и след широко и информирано обществено обсъждане, с ясни критерии за измерване и отчитане одобрението на обществеността.

„Липсва зелена политика в проекта за ОУП. Планираните зелени територии са разпокъсани и предимно съсредоточени в двата противоположни края на град Варна. В компактното градско ядро отсъстват зелени площи за широко обществено ползване и отговарящи на изискванията за пешеходен достъп за определено време (пешеходен изохрон) от 500 до 1000 метра от 6-7 до 15 мин.” се заявява със становището.
„Не се отчита естественият ландшафт (съществуващите дерета), за да се осигурят зелени коридори. Планът предвижда сериозно застрояване в горски територии без яснота за кого и с каква цел ще се строи”
В проектоплана предложената процедура за допускане и одобряване на ПУП-ове за централната градска част, остава без ясен ограничителен режим за строителство. В становището се предлага да има точни параметри за застрояването на историческата част на Варна, както и да бъдат въведени принципи за външно оформление и поддръжка на сградите в центъра на града.

С предложения нов план се предвижда унищожаването на Ботаническата градина и залесената територия с курортно строителство, а незалесената и частна земя да бъде определена за специализирани паркове.

Също така е неприемливо обслужването на връзките между централната част на града и южната част на града през следващите 30 години да се осъществява посредством един мост над Варненското езеро – съществуващия Аспарухов мост. Премостване в западната част на Варненско езеро не решава проблема с комуникацията на тези две части на града. Предвиденото съоръжение е в нарушение на съществуващата заповед на ЗМ“Казашко”. Вторият мост да бъде проектиран в по-тясната част на езерото, а не край Казашко, предлагат от гражданските организации.
Друго предложение на организациите се отнася до търсенето на варианти за изнасяне на летищните дейности за големи самолети извън града в рамките на стартиралото планиране на Регионална устройствена схема.
Предлага се и като алтернатива на необходимостта от територии за нови гробищни паркове в Общинския съвет да се обсъдят варианти за частни такива.
Други основни пропуски в проекта за нов ОУП са: липса на актуален и достоверен кадастър на Варна, на карта с общинските и държавни имоти, липса на информация за приоритети, срокове и гаранции за реализиране на планираните отчуждителни мероприятия и др.
Поради множеството съществени възражения планът следва да претърпи сериозна преработка, поради което е необходимо решението на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при
МРРБ и Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на община Варна да включва изричната препоръка към кмета в процеса на изработването на нов ОУП да не допуска изработване на проекти за нов ПУП, или на проект за изменение на ПУП по реда на чл.133 ал.7 от ЗУТ.

Подписалите общото становище настояват „протоколите от всички проведени обществени обсъждания да бъдат публикувани на сайта на община Варна”, както и „при определянето на членовете на комисията, която ще разглежда и обобщава възраженията и становищата по ОУП, кметът на община Варна да включи в нея представители на гражданските организации, които те сами да определят”.

Организациите настояват за свой представител при коригирането на предварителния проект на ОУП съобразно забележките, направени по време на обществените обсъждания по плана.

Изпълнителният съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ подкрепи Становището на свое заседание на 10.11.2009г.

Може да се запознаете с пълния текст на Становището тук.

Приложение 1 – Карта на необосновано проектирани или променяни зони в ОУП на Варна

Приложение 2 – ОУП на Варна – Предложение на граждански организацииЕтикети: ,