Внесохме документите си за регистрация на Евроизборите

Успяхме – благодарение на всички нас! Във вторник, 12 май, в 14.30 часа, партия ЗЕЛЕНИТЕ предаде документите си в ЦИКЕП (Централна избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент). Най-важните документи бяха над 20.000 подписа от граждани, подкрепящи регистрацията на ЗЕЛЕНИТЕ за Евроизборите, както и документ за банковия превод на 50.000 лева за депозит. Сумата се събра през миналите седмици с дарения от хиляди български граждани, които желаят да има истинска демокрация в България. Сега чакаме ЦИКЕП да обяви резултата от проверката на документите.

Още снимки

–––––-

Най-актуално: Положителното решение на ЦИКЕП

РЕШЕНИЕ
№ ЕП-130
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“, подписано от представляващите партията Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Петрова и Петко Костадинов Ковачев – председателина партията, заведено под номер 16 на 12.05.2009 г. в регистърана партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от решението за първоначална регистрация на партията от 4.11.2008 г. по ф.д. номер 622/2008 г. на Софийски градски съд – Фирмено отделение; заверено копие на решение за поправка на явна фактическа грешка от 29.12.2008 г. по ф.д. номер 622/2008 г. на СГС – ФО; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено

на 10.04.2009 г. от СГС – ФО, 6 състав, по ф.д. номер 622/2008 г., удостоверение изх. номер 48-00-121 от 12.05.2009 г. на Сметната палата за внесен финансов отчет на партията за 2008 г.,образци от подписите на представляващите партията, образец от печата на партията, банков документ от 12.05.2009 г. за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 19 693 избиратели, подкрепящи регистрацията, и внесен допълнителен списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 467 избиратели.

Налице са изискванията на чл. 53, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ, на Закона за политическите партии и на Решение номер ЕП-10 от 7.04.2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране начленове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 във връзкас чл. 53, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:
Мустафа Карадайъ