Призив до народните представители: 30 км буфер около Натура 2000 ще защити България от ГМО

ДО МЕДИИТЕ

30 КМ БУФЕР ОКОЛО НАТУРА 2000 ЩЕ ЗАЩИТИ БЪЛГАРИЯ ОТ ГМО –

ПРИЗИВ ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ

Преди второ четене на промените в Закона за генетично модифицираните организми ЗЕЛЕНИТЕ изпратиха 240 индивидуални писма до всички народни представители от 41то НС с Призив за запазване на 30 км отстояние от защитените зони от Натура 2000 – забранено за отглеждане на ГМО, и за запазване на отстоянията от 7 км предпазващи полетата с биологично земеделие, и 10 км около пчелини.

Тези текстове в Закона по същество гарантират една свободна от ГМО България.

За контакти:

Веселин Дробенов, vdrobenov@abv.bg, 0888 310 468

Андрей Ковачев, kovatchev6@gmail.com, 0887788218

Следва приложен текста на Призива.

Призив

до народните представители

от 41то Народно събрание

Уважаеми Народни представителю,

Призоваваме Ви да подкрепите запазването на 30 км предпазно отстояние около зоните от НАТУРА 2000 – буфер свободен от ГМО. Този буфер е част от чл. 80 на закона за ГМО и е важно постижение на националното природозащитно законодателство. Искаме да Ви информираме, че този член на закона намира твърди законови основания в член 6 (1) и (2) на Директивата за природните местообитания и чл. 4 (4) на Директивата за дивите птици. Тези членове задължават страните членки да опазват от замърсяване и увреждане местообитанията в зоните от НАТУРА 2000, включително и от източници на замърсяване разположени извън защитените зони.

Иначе казано, няма европейска институция, която да може да критикува и оспорва това национално решене. Нещо повече – евентуална промяна на чл. 80 и отпадане на това отстояние ще лиши зоните от НАТУРА 2000 от защита, която съгласно цитираните по-горе членове сме длъжни да осигурим. Тоест ние ще нарушим Европейското законодателство, а това би довело до опасност не само от санкции, но и от спиране на средства по земеделските програми на ЕС.

Поради същата тази опасност ви призоваваме да запазите отстоянията от 7 км предпазващи полета с биологично земеделие и от 10 км около пчелини регламентирани в чл. 52 (2), които също както отстоянията около зони от Националната екологична мрежа Натура 2000 предпазват от пренос и разпространение на гени и заразяване на земеделска продукция.

Призоваваме Ви да запазите тези отстояния преди всичко в защита на интереса на нас българските граждани. Природата не познава граници и ако за да се предпази в рамките на един сезон един посев от заразяване от съседен посев, да може да се изчисли ефективен буфер от няколко стотици метра, то за проникването на ГМО в дивите популации в по-дълъг срок – отстояние няма. Никой не може да спре проникнал в дивите популации ген да се разпространи навсякъде. Няма как след това да гарантираме не само здравето на природата, но и нашето здраве, чистотата на произведената в съседство продукция.

Ние Ви призоваваме да гласувате, като отговорни бащи, майки, баби и дядовци и да гарантиратe бъдещето на децата ни.

С уважение:

Андрей Ковачев

Съпредседател

ПП Зелените

24.02.2010 г.

София