ДЕКЛАРАЦИЯ на Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ относно замените на гори и земи от горския фонд на Рeпублика България

Зaмените на гори и земи от горския фонд на Република България, направени от тройната коалиция, противоречат на европейските норми и Конституцията на Република България. Те са направени без конкурсно начало, отворени само за определени хора, на цени ощетяващи държавата и особено много в случаите, когато заменените гори в последствие са превърнати в места за строителство.

Въпреки това, съгласно тогава действащия Закон за горите и действащите наредби за оценка стойността на горите, направените заменки са изрядни. Изключение правят сделки, сключени със задна дата. В тази връзка съдът не би могъл да открие основание за престъпление в по-голямата част от тези замени. Обявяването на замените за престъпление от българското правителство пред Европейската комисия (ЕК) ще ни докара глоби, които ще се плащат от всички български граждани.

Недопустимо е в днешна България правителството да изземва функциите на съда и да обявява кое действие или бездейтвие е престъпление. Европейската комисия също не би приела подобно тълкувание, тъй като в страните с утвърдена демокрация уважават разделението на властите за разлика от сегашното правителство в България.

Ето защо предлагаме:
1. В Закона за горите изрично да се предвиди категорична забрана на промяна предназначението и начина на трайно ползване на заменените гори. Всяка замяна на гора, извършена с цел застрояване, е привиден акт, в който декларираната цел на сделката – а именно „замяна на гори”, не съответства на реалните цели – застрояване. Съгласно Закона за задълженията и договорите, такива договори са нищожни.
2. Да се предприемат всички действия, за да бъдат обявени за нищожни вече извършените промени на предназначението на заменени гори.
3. Да се изключи възможността за продажба на държавни гори, предвидена в Законопроекта за нов Закон за горите.
4. За извършените от тройната коалиция замени да се приложат правилата на Европейската комисия за възстановяване на нерегламентирани държавни помощи, за което е налична цялата необходима законова база и не е нужно приемането на нова такава.
5. За конкретните извършители на административните процедури, довели до осъществяване на замяна на горските масиви, да се предприемат незабавни процедури за възбуждане на регресни искове относно цялата стойност на нанесените бюджетни щети от техните действия, вкл. покриване на разликите с пазарната цена на масивите, плюс всички свързани санкции, налагани за България от службите на ЕК (до този момент, както и при евентуални бъдещи санкции).

Подкрепяме предложенията на Коалиция „За да остане природа в България” за решаването на проблема със замените на гори, направени от тройната коалиция.

За контакти:
Андрей Ковачев, Съпредседател, тел:0887788218, ел.поща:andrey.kovatchev@zelenite.bg
Петко Цветков, Член на Изпълнителния съвет, тел:0878201885, ел.поща:petko.tzvetkov@zelenite.bg

31.03.2010г., ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Декларацията е адресирана и изпратена до Правителството на Р България, Парламентарните групи в Народното събрание на РБългария, Коалиция „За да остане природа в България”, МедиитеЕтикети: , , , , , ,