ПОЗИЦИЯ на Партия ЗЕЛЕНИТЕ по проекта за Енергийна стратегия на Р България до 2020 г. и съпътстващите я доклади по Екологична оценка и Оценка за съвместимост

Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ настоява за основна преработка на Енергийната стратегия на Р България до 2020 г. преди окончателно й приемане.

Смятаме, че в настоящия си вид стратегията обрича българските граждани на енергийна зависимост и енергийна бедност.

Така представената от правителството стратегия:

1. Подкрепя развитието на големи производители на енергия, създаващи и поддържащи монополно положение и като следствие от това зависимост на отделните граждани от тези монополи, чрез изграждане на нови мощности в АЕЦ, увеличаване потреблението на природен газ, включително и добив на шистов газ, и използване на въглища.

2. Няма да допринесе за постигане на Европейските цели относно изменението на климата, засягащи намаляване отделянето на въглероден диоксид и „прехода към нисковъглеродна икономика” чрез конвенциалните енергоизточници, посочени по-горе.

3. Не предвижда намаляването на зависимостта от руски изкопаеми горива, включително ядрени такива.

4. Липсва подкрепа за децентрализация и изграждане на малки мощности възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в урбанизираните територии, като предвижда изграждането на големи комплекси от ВЕИ и хридроенергийни комплекси. Липсата на адекватна политика през последните години превърна изграждането на ВЕИ в „мутренски” бизнес и показа как една иначе благородна идея се проваля заради лошо или липсващо управление.

5. „Стратегията” представлява парад на проекти – динозаври по размер и актуалност – съществуващи от десетилетия на хартия мега-проекти и мега-идеи. В документа прозират същите проекти от предходната версия, подготвена от Тройната коалиция (ноември 2008). Сравнявайки обаче целите на други европейски държави в тази област, може категорично да заявим, че българският вариант на Енергийната стратегия не е вариантът, който ще доведе до реален преход и трансформация на статуквото в България. Точно обратното – ако записаните цели се осъществят България може да е една от първите страни, която ще бъде потърпевша от енергийния монопол на изчерпващи се енергийни ресурси не само от Русия но и в световен план. Ще заплатим много висока цена в недалечно бъдеще, когато ще се окажем съвсем неподготвени за необходимата промяна към нови технологии и висока ефективност на производствата, възобновяеми енергиийни източници, енергийна сигурност и независимост на домакинствата и общностите.

6. Стратегията, предложена от правителството, макар и наричана така, не представлява стратегия в управленческия смисъл на думата – тя е един крайно неточен документ с много пожелателни ангажименти, без посочени срокове и без конкретни изпълнители и отговорни институции. В нея няма реално и изчерпателно сравнение на различни сценарии на развитие както по отношение на потреблението на енергия (енергийна ефективност и растеж), така и по отношение на производството на енергия – сравнение, което би следвало да бъде направено по отношение на всички относими теми: социален ефект, икономически ефект, екологично въздействие, външна и вътрешна сигурност.

ЗЕЛЕНИТЕ изцяло се противопоставяме на досегашната политика в областта на енергетиката.

Вместо стремежа България да бъде „енергиен център” в услуга на енергийната мафия и въображаема местна супер сила, ние, българските граждани, се нуждаем от осигуряване на максимална енергийна ефективност (ЕЕ) и енергийна независимост за отделните домакинства и местните общности чрез развитие и насърчаване на децентрализирано производство на енергия от възобновими енергийни източници. Тези две области трябва да бъдат подкрепени от цялостна държавна политика, засягаща всички сегменти на държавата и икономиката ни. Такъв подход освен че има значителен положителен социален и икономически ефект, ще способства за създаване на независима средна класа и е пряко свързан с намаляване на въглеродните емисии и намаляване на загубите при пренос на електрическа и топлинна енергия. За постигане на тази цел стратегията е необходимо да предвиди спешни законодателни мерки в следните насоки:
• Да се облекчи максимално административния процес на разрешаване инсталирането на ВЕИ в съществуващите урбанизирани територии, като всички разрешителни се получават на едно гише и в срок, не по-дълъг от месец;
• Да се предприемат бързи и адекватни действия за постигане на най-високи нива за енергийна ефективност във всички области на икономиката и бита.
• Да се премахнат изкуствените монополи в продажбата на енергия и да се създаде реален пазар, като се разреши всяко домакинство или лице да произвежда енергия за собствени нужди или да продава свободно тази енергия на свободни цени;
• Да се въведе ред в процеса на включване на производители на електрическа енергия в електропреносната система, като заявления за включване да могат да се подават само след реално инсталиране на мощността, а преносителя при неспазване на срока за включване от 1 месец, автоматично да дължи на производителя ежедневни неустойки в размер пазарната цена на потенциално произведената енергия;
• Да се облекчи процеса на издаване на разрешителни за инсталиране на ВЕИ в земи, гори и води без конфликт с природата чрез създаване на предварително ясни ограничения за зоните, в които не могат да се инсталират ВЕИ и други енергийни обекти (в зони от НАТУРА 2000, защитени територии, места за миграция на птици, ценни и редки местообитания, които не са включени в схемата на защита, места които представляват интерес за развитието на туризма или имат изключителни качества на природни красоти, форми и образувания и др.). За всички останали зони проектите за ВЕИ да бъдат облекчени от нуждата за правене на ОВОС и други процедури, което да ускори тяхното изграждане.
• Бързо въвеждане на задължителни стандарти за енергийно независими сгради при всяко ново строителство и икономически стимули за увеличаване на енергийната независимост на съществуващи сгради предвид близките срокове на стартирането на тези процеси на ниво Европейски съюз.

В стратегията следва да се посочат конкретни действия и политики, обвързани със срокове и заложени периоди за ревизиране на целите. Тези действия трябва да осигурят преход на българската енергетика и в цялост на високо интензивната ни икономика към нисковъглеродно развитие.

В заключение призоваваме управляващите да осъзнаят факта, че енергийната независимост на България минава през енергийната независимост на собствените и граждани от монополи и още веднъж настояваме за основна преработка на Енергийната стратегия на Р България до 2020 г.

За повече информация:

Борислав Сандов 0887096757, borislav.sandov@gmail.com
Петко Ковачев 0888420453, petko.kovachev@bulgariangreens.org

ПП ЗЕЛЕНИТЕЕтикети: , , ,