За Пирин – открито писмо – предизборни обещания и промяна в Закона

ОТКРИТО ПИСМО

От Андрей Ковачев – съпредседател на Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ

До
Г-н Бойко Борисов – министър председател от името на ПП Герб
Г-н Мартин Димитров – председател и депутат от името на СДС
Г-н Иван Костов – председател и депутат от името на ДСБ
Г-н Сергей Станишев – председател и депутат от името на БСП
Медиите и обществеността

Уважаеми господа,

Вече трета седмица ПП Зелените протестират срещу незаконно издадените разрешителни за строителство на нови ски лифтове на мястото на два влека в Национален Парк Пирин. Незаконни защото:
• Разширяват заеманата площ от ски съоръженията и техния капацитет, в нарушение на резолюцията от тази година на Конвенцията за световното културно и природно наследство, която постанови, че всяко разширение, като площ или капацитет, на ски съоръженията би поставила НП Пирин като обект на тази конвенция в опасност.
• За проектите не е направената абсолютно задължителната оценка за съвместимост със зоните от НАТУРА 2000.
• Даденото разрешение представлява поредния случай на непозволена държавна помощ – горните лифтови станции попадат извън концесионната площ на концесионера – офшорната компания Юлен.
Господа, припомняме Вaшите предизборни обещания:

Г-н Борисов, партия Герб обеща, че ще прекъсне всички делавери на старата власт, особено онези които водят до санкции от Европа. Това беше публично повторено от Вашият представител Георги Костов на среща за опазване на природата организирана в Нов Български университет от Коалиция за да остане природа в България на 16 юни 2009.

Г-н Димитров и г-н Костов, на същата среща Синята коалиция, чрез нейния представител Даниел Попов, обеща същото – че сините ще направят всичко възможно да се спре нарушаването на европейското законодателство в зоните от НАТУРА 2000.

Г-н Станишев, въпреки вашата петгодишна политика на застрояване на защитените територии, г-жа Гергана Благиева от името на вашата партия на 16 юни 2009 обеща, че застрояването на защитените територии ще спре.

Уважаеми господа,
Дойде времето да изпълните тези свои предизборни обещания. За вас е време разделно. Случаят Пирин и ски-зоната в Банско е този раздел. Очакваме от вас да подкрепите в парламента нашето предложение. А то е – законодателна промяна, която ще затвори вратичките в Закона за защитените територии и ще спре застрояването на националните и природните паркове на България.

Искането ни е – чрез включване на нов параграф в преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта за горите, да се спре веднъж завинаги всяко застрояване или увреждане на горите и земите в националните и природните паркове. Конкретно, исканите от нас текстове са:

Добавя се нов параграф 31:
§ 31. В Закона за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Чл. 21, ал. 1 на Закона се изменя така: 1. Изграждането на нови или разширението на заеманата площ или капациетата на съществуващи ски писти и съоръжения, спортни съоръжения, транспортна и друга инфраструткура, както и строителството на нови или разширението на съществуващи сгради и съоръжения, с изключение на разширението или ново строителство на туристически заслони и хижи, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка, сгради за обслужване на животновъдството, когато те са предвидени в действащия план за управление на парка;
2. Чл. 31, ал. 9 на Закона се изменя така: 1. Изграждането на нови или разширението на заеманата площ на съществуващи ски-писти и съоръжения, спортни съоръжения, транспортна и друга инфраструктура, както и строителството на нови или разширението на съществуващи сгради и съоръжения, с изключение на разширението на, или ново строителство на туристически заслони и хижи, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка, сгради за обслужване на животновъдството, когато те са предвидени в действащия план за управление на парка;
Уважаеми господа,

Oчакваме вашия конкретен политически отговор на въпроса – Ще подкрепят ли вашите парламентарни групи тези прости и ясни предложения и ще спазите ли предизборните си обещания?

Гр. София, 20.10.2010г.

С уважение,

Андрей Ковачев, СъпредседателЕтикети: , , , , , , , , , ,