Позиция на Зелените по проекта за Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

Политическа партия „Зелените“ настоява за основна преработка на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. преди окончателно й приемане.

Смятаме, че в настоящия си вид стратегията обрича българските граждани на енергийна зависимост и енергийна бедност.

Така представената за окончателно гласуване в Народното събрание Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.:

 1. Подкрепя развитието на големи производители на енергия, създаващи и поддържащи монополно положение и като следствие от това зависимост на отделните граждани от тези монополи, чрез изграждане на нови мощности в АЕЦ, увеличаване потреблението на природен газ, включително и добив на шистов газ, и използване на въглища.
 2. Няма да допринесе за постигане на Европейските цели относно изменението на климата, засягащи намаляване отделянето на въглероден диоксид и „прехода към нисковъглеродна икономика” чрез конвенциалните енергоизточници, посочени по-горе. Също така, в нея не са взети предвид целите, които си залага ‘Пътната карта до 2050 г.’ на Европейската Комисия.
 3. Не предвижда намаляването на зависимостта от руски изкопаеми горива, включително ядрени такива.
 4. Липсва подкрепа за децентрализация, въвеждане на ‘умни мрежи’ и изграждане на малки мощности възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в урбанизираните територии, като предвижда изграждането на големи комплекси от ВЕИ и хридроенергийни комплекси. Липсата на адекватна политика през последните години превърна изграждането на ВЕИ в „мутренски” бизнес и показа как една иначе благородна идея се проваля заради лошо или липсващо управление.
 5. „Стратегията” представлява парад на проекти – динозаври по размер и актуалност – съществуващи от десетилетия на хартия мега-проекти и мега-идеи. В документа прозират същите проекти от предходната версия, подготвена от Тройната коалиция (ноември 2008). Сравнявайки обаче целите на други европейски държави в тази област, може категорично да заявим, че българският вариант на Енергийната стратегия не е вариантът, който ще доведе до реален преход и трансформация на статуквото в България. Точно обратното – ако записаните цели се осъществят България може да е една от първите страни, която ще бъде потърпевша от енергийния монопол на изчерпващи се енергийни ресурси, не само от Русия но и в световен план. Ще заплатим много висока цена в недалечно бъдеще, когато ще се окажем съвсем неподготвени за необходимата промяна към нови технологии и висока ефективност на производствата, възобновяеми енергиийни източници,  енергийна сигурност и енергийна независимост на домакинствата и общностите.
 6. Стратегията, предложена от правителството, макар и наричана така, не представлява стратегия в управленческия смисъл на думата – тя е един крайно неточен документ с много пожелателни ангажименти, без посочени срокове и без конкретни изпълнители и отговорни институции. В нея няма реално и изчерпателно сравнение на различни сценарии на развитие както по отношение на потреблението на енергия (енергийна ефективност и растеж), така и по отношение на производството на енергия – сравнение, което би следвало да бъде направено по отношение на всички относими теми: социален ефект, икономически ефект, екологично въздействие, външна и вътрешна сигурност.
 7. В стратегията не са взети предвид становищата на ПП Зелените, както и на множество неправителствени организации. Също така, тя не е изпълнила сроковете за обсъждания и не е подложена на трансгранични консултации, което води до тотално нарушение Директива 2001/42/ЕС за СЕО, Конвенцията от Орхус и Протокола за СЕО към Конвенцията от Еспоо.

ЗЕЛЕНИТЕ изцяло се противопоставяме на досегашната политика в областта на енергетиката.

Вместо стремежа България да бъде „енергиен център” в услуга на енергийната мафия и въображаема местна супер сила, ние, българските граждани, се нуждаем от осигуряване на максимална енергийна ефективност (ЕЕ) и енергийна независимост за отделните домакинства и местните общности чрез развитие и насърчаване на децентрализирано производство на енергия от възобновими енергийни източници. Тези две области трябва да бъдат подкрепени от цялостна държавна политика, засягаща всички сегменти на държавата и икономиката ни. Такъв подход освен че има значителен положителен социален и икономически ефект, ще способства за създаване на независима средна класа и е пряко свързан с намаляване на въглеродните емисии и намаляване на загубите при пренос на  електрическа и топлинна енергия. За постигане на тази цел стратегията е необходимо да предвиди спешни законодателни мерки в следните насоки:

 • Да се облекчи максимално административния процес на разрешаване инсталирането на ВЕИ в съществуващите урбанизирани територии, като всички разрешителни се получават на едно гише и в срок, не по-дълъг от месец;
 • Да се предприемат бързи и адекватни действия за постигане на най-високи нива за енергийна ефективност във всички области на икономиката и бита.
 • Да се премахнат изкуствените монополи в продажбата на енергия и да се създаде реален пазар, като се разреши всяко домакинство или лице да произвежда енергия за собствени нужди или да продава свободно тази енергия на свободни цени;
 • Да се въведе ред в процеса на включване на производители на електрическа енергия в електропреносната система, като заявления за включване да могат да се подават само след реално инсталиране на мощността, а преносителя при неспазване на срока за включване от 1 месец, автоматично да дължи на производителя ежедневни неустойки в размер пазарната цена на потенциално произведената енергия;
 • Да се облекчи процеса на издаване на разрешителни за инсталиране на ВЕИ в земи, гори и води без конфликт с природата чрез създаване на предварително ясни ограничения за зоните, в които не могат да се инсталират ВЕИ и други енергийни обекти (в зони от НАТУРА 2000, защитени територии, места за миграция на птици, ценни и редки местообитания, които не са включени в схемата на защита, места които представляват интерес за развитието на туризма или имат изключителни качества на природни красоти, форми и образувания и др.). За всички останали зони проектите за ВЕИ да бъдат облекчени от нуждата за правене на ОВОС и други процедури, което да ускори тяхното изграждане.
 • Бързо въвеждане на задължителни стандарти за енергийно независими сгради при всяко ново строителство и икономически стимули за увеличаване на енергийната независимост на съществуващи сгради предвид близките срокове на стартирането на тези процеси на ниво Европейски съюз.

В стратегията следва да се посочат конкретни действия и политики, обвързани със срокове и заложени периоди за ревизиране на целите. Тези действия трябва да осигурят преход на българската енергетика и в цялост на високо интензивната ни икономика към нисковъглеродно развитие.

В заключение призоваваме управляващите да осъзнаят факта, че енергийната независимост на България минава през енергийната независимост на собствените граждани от монополи и още веднъж настояваме за основна преработка на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.

15.05.2011 г.,

София

За повече информация:

Георг Тупарев – 0899188251, tuparev@zelenite.bg

Борислав Сандов – 0887096757, borislav.sandov@zelenite.bg

Петко Ковачев – 0888420453, petko.kovachev@zelenite.bg

ПП ЗЕЛЕНИТЕ