Кратка предизборна платформа на Зeлените за управление на град София – 2011 г.

Съдържа политики в областта на гражданско участие, бюджет, транспорт, отпадъци, eнергийна ефективност, Природен парк Витоша, социална инфраструктура и образование, градско планиране и зелените площи.

1.    Гражданско участие в местната власт

 • Осигурен и регламентиран достъп на гражданите за присъствие и достъп до решенията на всички сесии на общинския съвет и на заседания на други ключови звена на местната власт;
 • 6-месечни отчети на кмета и общинския съвет пред обществеността;
 • Регламентирано изслушване на граждани в общинския съвет;
 • Реално прозрачни и публични процедури и решения за обществени поръчки;
 • Въвеждане на електронна община и на стандартна публично-достъпна процедура за обработка на сигнали и оплаквания от граждани.

2.    Бюджет

 • Пълна прозрачност за начина на формиране на местните данъци и такси – обосновка и мотиви, представени пред гражданите;
 • Обществени обсъждания на столичния проектобюджет и на годишния отчет за изпълнението на бюджета;
 • Обществен / консултативен съвет, формиран на обществен принцип, за контрол върху изпълнението на бюджета на Столична община и на европейските проекти за столицата;
 • 6-месечно отчитане на изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки на общината.

3.    Транспорт

 • Създаване и прилагане на нова транспортна схема за София, с активното участие на гражданите чрез серия обществени обсъждания, както в столична община, така и в районните общини;
 • Модернизация и оптимизация на обществения транспорт с максималното използване на европейски средства и с приоритетно разширяване и модернизация на електротранспорта;
 • Насърчаване на придвижването пеша и с велосипеди чрез създаване на функционална мрежа от велоалеи и пешеходни зони;
 • Ограничаване на достъпа на лични автомобили в централната част на града чрез силно повишаване на таксите за паркиране в централната градска зона;
 • Контрол и високи санкции за нарушаване на допустимите нива на шум от моторни превозни средства;
 • Насърчаване използването на електромобили чрез развитие на мрежа от станции за зареждане и въвеждане на данъчни преференции.

4.    Отпадъци

 • Създаване и прилагане на стратегия за „нулеви отпадъци” за драстично намаляване на обема и токсичността на генерираните отпадъци; управление на отпадъците при минимално изпускане на вредни емисии във въздуха, водата и почвата чрез въвеждане на работещи системи за повторна употреба, разделно събиране на различните потоци отпадъци, рециклиране на рециклируемите отпадъци и компостиране на органичните отпадъци;
 • Въвеждане на  практики за предотвратяване и редуциране генерирането на битови отпадъци, като например забрана за използване на полиетиленови торбички, връщане на депозитната система за стъклени опаковки за многократна употреба и др.
 • Разширяване, оптимизиране и по-добър контрол на системата за разделно събиране на органични и строителни отпадъци и на отпадъците от хартия, метал, стъкло, пластмаса и битова електроника;
 • Обвързване на такса смет с количеството генериран смесен битов отпадък и въвеждане на финансови санкции при нерециклиране;
 • Периодични и широкообхватни информационни кампании за предотвратяване генерирането на отпадъци и за разделно събиране;
 • Въвеждане на изисквания за приоритетно закупуване от общинската администрация на продукти, съдържащи рециклирани материали.

5.    Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

 • Формулиране и реализация на дългосрочна визия за подобряване на енергийната ефективност (ЕЕ) и увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в администрацията, индустрията и сградния фонд в столицата;
 • Въвеждане на задължително ниво на енергийна ефективност за новоизграждащите се сгради, което в началото да е 60-75%, а на следващ етап да се достигне до 100%;
 • Осигуряване на безлихвено кредитиране по донорски програми (схема за зелени инвестиции) за реализиране на проекти за енергийно независими жилищни сгради и домове;
 • Създаване на структура към Столична община, която да подпомага сдруженията за етажна собственост при изработване и реализиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ.

6.    Управление на Природен парк Витоша

 • Прилагане на Плана за управление на Природен парк Витоша и недопускане строителството на нови ски писти и съоръжения на територията му;
 • Модернизиране на зоната за ски, спорт и туризъм единствено чрез подмяна и обновяване на съществуващите ски съоръжения;
 • Въвеждане на такса за влизане в парка за всички моторни превозни средства и на глоба в размер на минимум 1000 лева за каране на мотори и АТВ-та извън регламентираните места.

7.    Социална инфраструктура и образование

 • Ускорено изграждане на детски ясли, градини и училища с цел достъп до образование на всички деца, живеещи в столицата;
 • Финансово и административно насърчаване на взаимоспомагателните форми на организирани грижи за деца и стари хора;
 • Поетапно адаптиране на инфраструктурата, за да е подходяща за хора с двигателни увреждания, майки с колички и хора с нарушено зрение;
 • Обособяване на части в градинки и паркове за деца, почивка, спорт и домашни любимци;
 • Запазване и обновяване на читалища, спортни площадки и съоръжения.

8.    Планиране на градската среда и зелени площи

 • Намаляване правомощията на главния архитект на София и избор на нов главен архитект чрез прозрачен конкурс;
 • Промяна в общинските нормативни уредби за градско планиране на София с цел осигуряване на адекватни отстояния на сградите, оптимален брой социални заведения и зелени площи и създаване на нов Общ устройствен план (ОУП);
 • Широка обществена дискусия за модел за запазване на сградите-паметници на културата;
 • Обособяване на нови пешеходни зони (като се започне с ул. „Шишман”) и обособяване на „архитектурни арт-резервати”, както в центъра, така и по райони;
 • Забрана на ново строителство в съществуващите жилищни квартали и в зелени площи (паркове, междублокови пространства и други) до приемането на нов ОУП;
 • Осигуряване на адекватно финансиране и стриктен контрол при поддръжката на съществуващите паркове и градинки;
 • Изграждане на паркове и градинки, неизградени, но предвидени в ОУП;
 • Въвеждане на стимули и санкции за поддръжката на занемарените зелени междублокови пространства от сдруженията за етажна собственост;
 • Разширяване на канализационната система на София до обхващане на всички квартали и задължаване на концесионера да осигури адекватна поддръжка на ВИК инфраструктурата и нужния капацитет за пречистване на отпадъчните води;
 • Превръщане на откритите речни корита в достъпни и приятни обществени пространства и подобряване  контрола на качеството на водите в столичните реки;
 • Намаляване на бездомните кучета чрез оптимизиране дейността на общинската фирма „Екоравновесие”, задължително маркиране на домашни любимци и въвеждане на стимули за осиновяване на бездомни кучета;
 • Периодични и широкообхватни информационни кампании, свързани със замърсяването на обществената среда със строителни, битови и биологични отпадъци (животински и човешки); налагане на финансови и нефинансови санкции на нарушителите.