Зелените настояват за забрана проучването и добива на шистов газ в България

Добивът на шистов газ води до нарушения във всички компоненти на околната среда – вода, почви, въздух, биоразнообразие – и може да унищожи цели райони като житницата на България – Добруджа, при замърсяване на най-големия водоносен хоризонт у нас, който се използва за водоснабдяване и напояване.

 

В момент, когато в редица страни по света се отказват или забраняват добива на шистов газ, осъзнавайки високия риск от непоправими щети, както и високата цена на метода, България върви в обратна посока. Много градове и даже цели региони в САЩ се отказват или вече са забранили добива на шистов газ, след като мощното развитие на този сектор е довело и до множество инциденти там. Франция наскоро забрани добива на шистов газ чрез метода “хидравлично разбиване” (hydraulic fracturing). Англия временно спря работата по този метод, след като той причини слаби земетресения в районите на сондажите.

 

Издаденото разрешение на правителството пренебрегва демократичните и законови процедури. Особено драстични нарушения са неизвършването на екологична оценка и оценка за съвместимост с НАТУРА 2000, незапознаването на населението с рисковете и последствията и непровеждането на задължителното за такива проекти обществено обсъждане, което се явява продължение на дейността и на предходните правителства. Поради тези закононарушения Зелените внесохме жалба до Върховния административен съд на 5-ти юли с искане за обявяване за нищожно решението на Министерски съвет от 16-ти юни, с което се дава разрешение за проучване в „Блок 1 Нови пазар”, намиращ се на територията на областите Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна.

 

Мит е извинението на правителството, че добивът на шистов газ води до енергийна независимост на страната. Напротив, такъв добив представлява двойна зависимост и проблем в енергийните доставки за страната, придружен от последиците и рисковете, съпътстващи проучването и добива. Не можем дори да си мислим за енергийна независимост, когато условията са, че чужда компания сама ще решава какво да прави с добития материал, още повече, че той не може да има точен и предвидим капацитет.

Да ни се обяснява как щял да ни осигури енергийна независимост многократно по-скъп добивен метод, с огромни рискове за околната среда и водата,  за който няма подготвени специалисти не само у нас, а и в Европа, при това с договор за реализация с фирма,  вече неколкократно осъдена за щети,  върху околната среда точно с този  метод ,, е повече от  несериозно. Печално известните договори с подобни фирми в ущърб на националните ни интереси са вече добре познати и до сега са довеждали единствено  до увеличаване на зависимостта ни.

 

Добивът на шистов газ не води в никаква степен до реализиране  на целите и политиките за нисковъглеродна икономика и не представлява практически напредък в действията за справяне с климатичните промени. Много по-адекватни решения за България, водещи до реална независимост и нови работни места могат да бъдат проектите и дейностите за изграждане на малки децентрализирани био-метан станции от земеделските стопанства, животновъдните ферми и остатъчната биомаса от градската среда, които, ако бъдат изградени мрежово, могат да задоволяват немалка част от националните нужди от природен газ.

 

Енергийната независимост на България не може да се основава на мръсна енергетика от изкопаеми горива. Бъдещето на България е в енергийната ефективност и развитието широка мрежа от малки инсталации ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), водещо ни до реална независимост от големите енергийни монополи, без значение от тяхната националност.

 

Настояваме Правителството да преустанови и забрани с изрично решение дейностите на територията на България за проучване и добив на шистов газ поради несъвместимостта им с целите за развитие на нисковъглеродна енергетика и реалната заплаха, която представляват подобни дейности за здравето на населението, водните ресурси, почвата и околната среда като цяло.

 

 

08.08.2011 г.,

София

 

 

ПП  ЗЕЛЕНИТЕ