Предложения на Зелените по политиките за управление на отпадъците

Очаквайте в четвъртък (15.09) от 12:00 пресконференция в БТА с участието на Зелените и представители на НПО и браншови организации.

 

Една от големите цели на Стария континент, залегнала в стратегия „Европа 2020”,
е борбата с климатичните промени. Няма съмнение, че правилното и далновидно
управление на отпадъците в посока на тяхното предотвратяване, повторна употреба
и рециклиране, както и ефективното използване на ресурсите, е важна част от тази
общоевропейска мисия.
ПП „Зелените”, ръководена от основни принципи, залегнали в нейната програма,
изготви редица предложения за по-добра законова база на този процес в България.
Във връзка с проекта за Закон за управление на отпадъците, както и внесените от
работодателски и синдикални организации предложения за промени в него, ние
настояваме да бъдат заложени още серия от постановления, които според нас са
основополагащи в тази насока.
Зелените намираме за важно в текста да бъде включена глава за ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
НА ОТПАДЪЦИ, така както това е сторено в законодателните документи на
Европейския съюз. Предотвратяването на генерирането на отпадъци е на върха
на йерархията в тяхното управление, йерархия, поставена на законова база като
част от Директива 98/2008/ЕО, Член 4. Необходимо е още изработване на отделна
глава ПОВТОРНА УПОТРЕБА, в която да бъде включена програма за създаване и
развитие на мрежи от центрове за повторна употреба и поправки, да бъдат въведени
специфични цели, интегрирани в плановете за предотвратяване или управление на
отпадъците, както и целеви норми за повторна употреба. Незабавно трябва да бъдат
дадени законови гаранции за бъдещо създаване на гъста и ефективна мрежа за разделно
събиране, поправка и повторна употреба на едрогабаритни отпадъци (мебели, прозорци
и др.), електрически и електронни уреди, както и други подходящи потоци.
Важно е също така в Проекта за ЗОУ да има и глава, която ясно да дефинира
СТАТУСА ЗА КРАЙ НА ОТПАДЪКА. Приемането на критерии за край на отпадъците
с хармонизирани стандарти за рециклирани материали, които се възприемат като
продукти (например инертни материали, хартия, стъкло, метал, автомобилни гуми и
текстил), а не като отпадъци, стимулират РЕЦИКЛИРАНЕТО. Макар към момента
поставените общоевропейски цели в тази посока да са минимални, преразглеждането
на Директивата през 2014 вероятно ще доведе до тяхното увеличение и това трябва
да се има предвид отсега. Поради тази причина Зелените смятаме, че е необходимо
още в началото да се поставят амбициозни задачи, за да се стимулира дългосрочното
планиране и нововъведенията и постепенно да се изчистват неработещите практики.
За България, като страна с все още ниски нива на рециклиране, са необходими
политики, които биха дали шанс за максимизира рециклирането в рамките на новата
законова дефиниция на йерархията на отпадъците. Подобни могат да бъдат развиването
на пазар за рециклирани материали; забрана на депонирането или изгарянето на
рециклируеми или компостируеми материали, независимо дали идват от компании
или домакинства; използване на система от такси за гарантиране на по-евтиното
рециклиране в сравнение с депонирането и изгарянето.
Друг важен пропуснат аспект на ЗУО е РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ като предпоставка
за висококачествено рециклиране. Задължително трябва да бъдат въведени схеми за
разделно събиране при източника. Там, където подобно е невъзможно, това трябва
да се бъде доказано като технически, екологически и икономически неприложимо с анализи и оценки.
Необходмо е да има глава, посветена на БИОЛОГИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ, за да бъдат
въведени изискванията на европейската директива за намаляване на изхвърлянето на
храна от домакинствата, търговците и ресторантите; предотвратяване и управление
на място или друг вид управление на отпадъците, организирано от големите
производители (общински паркови служби, хранителната индустрия и др.); събиране на
зелени отпадъци от врата до врата и на определени места и задължително въвеждане на
разделяне при източника на биологични отпадъци чрез създаване на обвързващи цели
за отклоняването на биоотпадъци
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ също са неизменна част от стратегията за
пълноценно управление на отпадъците. Според решение на Европейския съд (C-458/
00) ефективното изгаряне се определя като обезвреждане. То е изключително скъпа
технология, която произвежда повече парникови газове от централите, захранвани с
природен газ, и създава 20 пъти по-малко работни места, отколкото ако се инвестира
в разделно събиране, рециклиране и центрове за повторна употреба. Изгарянето
произвежда около 20% остатък във вид на дънна пепел, която не може да се рециклира
като продукт, като същевременно не е избегната напълно и нуждата от депониране.
В този смисъл Зелените настояваме за забрана за всякакъв вид изгаряне, докато не се
постигне рециклиране на 65% от отпадъците; налагане на такса за такова; забрана на
вноса на отпадъци за изгаряне; поставянето на едно ниво на изгарянето и ко-изгарянето
(съвместното изгаряне).
Необходимо е също така съобразяване на ПЛАНОВЕТЕ И ПРОГРАМИТЕ с
европейската директива, която предвижда до декември 2013 г. да се разработи
Национална програма за предотвратяване. Важно е да бъдат записани минималните
изисквания, на които да отговаря един подобен план. Според нас тя трябва да включва:
анализ на състоянието; разработка на цели за предотвратяване, които са задължителни
и са на базата на нетното намаление на генерирането на битови отпадъци, отчетено
на глава от населението; система от обвързващи мерки и индикатори за измерване
на предотвратяването на отпадъците; мерки за прекъсване на връзката между
икономическия растеж и образуването на отпадъците; мерки за намаляване на
отпадъците от опаковки; мерки, насърчаващи еко-дизайна и разширената отговорност
на производителя; мерки, насочени към домакинствата; мерки, фокусирани върху
намаляване на потреблението на ресурси и промяна в моделите на потребление. От
особено значение е партньорството с всички заинтересувани страни (политически
партии, НПО, социално-икономически партньори, регионални, местни и национални
власти) още на етап задание в обща работна група (изискване и на Чл. 4 параграф 2 и
Чл. 31 от директивата и Регламент 1083/2006).
Към момента в изготвянето на законодателството и политиките по управление
на отпадъците участва само държавната администрация – министъра, а в самото
управление, единствено местната администрация – кметовете. В регионалните
сдружения, членуват единствено общини, а в общото събрание, единствено
кметовете на общините. Изключени са другите две заинтересувани страни изисквани
от директивата – гражданите и бизнеса. Поради тази причина е необходимо
създаването на отделна глава, регламентираща УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ПОЛИТИКИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ.
От направения анализ става ясно, че необходимите промени в проекта на ЗУО за
хармонизиране с Директива 98/2008/ЕС не са обикновени корекции, а създаване на цели нови глави. Ние, Зелените, ясно изявяваме желанието си за включване в съвместна
работна група от заинтересовани страни за тяхното изработване.
Заявяваме също така, че искаме да вземем подобаващо участие още при стартирането
на работата по изработването на национална програма за предотвратяване или подобен
документ, както и при изработването и контрола по реализирането на национални и
местни планове и програми за управление на отпадъците.