Прилепите в деветашката пещера са под заплаха

С нарастваща тревога следим информацията, която постъпва от сдруженията за опазване на биоразнообразието, касаеща Деветашката пещера. От пещерен клуб „Хеликтит“ съобщиха, че поради възобновяването на снимките на филма „Непобедимите 2″, планирани за средата на ноември, до пещерата е построен мост, по който да бъде транспортирана снимачната техника.

За съжаление, проверка на място показва, че цялата привходна растителност от дървета и храсти е унищожена с цел подготовката на път за влизането на техника в пещерата.

Наличието на големи групи хора, предвижданите филмови сцени, придружени със специални ефекти, силното осветление, вкарването на техника – камиони и декори, силния шум ще бъде причина за огромно безпокойство на прилепните популации по време на зимуване. Това може да стане причина за смъртта на много индивиди, както и за трайно прогонване от убежището им.

Деветашката пещера е защитен природен обект – Природна забележителност обявена със Заповед № РД238 от 07.06.1996г. Пещерата попада в две НАТУРА 2000 зони: BG 0000615 – по Директива 92/43/ЕЕС и BG 0002102, по Директива 2009/147/ЕС. Обитава се от 11 вида прилепи, бухал, горска улулица, скална лястовица, блед бързолет, червеноопашка и други скалолюбиви и нощни грабливи птици. Всички те са в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Три вида от обитаващите пещерата са включени като застрашени в Червения списък на световно застрашените видове (IUCN).

Деветашката пещера е едно от трите най-значими подземни местообитания на прилепи в Европа. Пещерата е местообитание и място за размножаване и отглеждане намалките на видове като:

  • Големия подковонос (Rhinolophus ferrumequinum);
  • Малкия подковонос (Rhinolophus hipposideros);
  • Южния подковонос (Rhinolophus eutyale);
  • Подковоноса на Мехели (Rhinolophus mehelyi);
  • Големия нощник (Myotis myotis)
  • Остроухия нощник (Myotis blythii)
  • Трицветния нощник (Myotis emarginatus)
  • Дългопръстия нощник (Myotis capaccinii)
  • Пещерния дългокрил (Miniopterus schreibersii)

Те образуват многохилядни колонии, достигащи до 60 000 индивида. Пещерата е убежище по време на миграция и зимуване на видовете Ръждив вечерник (Nictalus noctula) и Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus). Голяма част от популацията от Североизточна Европа на посочените видове мигрира и зимува в България.

От пещерния клуб посочват, че описаното пряко нарушава Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Споразумението за защита на европейските прилепи (EUROBATS), по което България е страна.

Смятаме, че е време държавните органи не само да се самосезират, но и да го правят навреме, при наличие на действия нарушаващи не само националното законодателство, но и международни споразумения, по които България е поела съответните отговорности.

Източник: http://www.energyonline.bg/