КАК ДА УЧАСТВАТЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ?

1. За да може да бъдете делегат с право на глас на предстоящото Национално събрание, Вие на първо място трябва да сте редовен член на партията, което означава, че трябва да сте заплатили членския си внос поне до месец януари 2011 г. включително. Това е така, защото съгласно Раздел II, Чл. 8 (3) б. от Устава на Зелените членството ви в партията се прекратява, ако не сте заплащали членския си внос повече от дванадесет месеца. Разбира се, това не важи, ако към днешна дата Вие членувате в партията от по-малко от дванадесет месеца.

 

На сайта са описани и начините за заплащане на месечния членски внос:

( http://oldsite.zelenite.bg/chlenski-vnos). Можете да заплатите членския си внос и на място.

2. Ако сте редовен член на Зелените, но не членувате във функционираща местна организация (МО), а имате желание да участвате в Националното събрание, можете да попълните заявление за регистрация и да го изпратите на организационния секретар на „Зелените“ Офелия Георгиева на електронен адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg най-късно до 10 януари 2012 г.
3. Ако сте редовен член на функционираща местна организация (МО), Вашата МО трябва да проведе заседание, на което да избере своите делегати. Прилагаме списък на активните към момента МО в страната, като са дадени имена, телефони и електронни адреси за контакт, доколкото такива са налични. Ако не сте сигурен/сигурна дали във Вашето населено място/община/област има МО на „Зелените“, можете да ползвате този списък, за да се свържете с най-близката или най-удобна за Вас МО, за да участвате в заседанията й, както и за да се запишете за член на МО, ако все още не сте.

Съгласно решение на Националния съвет на „Зелените“ от 17.12.2011 г., броят на делегатите на МО за предстоящото Национално Събрание се определя по следния начин:

 

– Ако Вашата МО се състои от не повече от 21 редовни члена, тя има право да изпрати до 7 делегати. По право делегати могат да бъдат членовете на ръководството на МО – това са председателят (или съпредседателите, ако са двама) и секретарят на МО. Останалите (съответно 5 или 4) делегати се избират на заседанието измежду редовните членове на МО.

 

– Ако Вашата МО се състои от над 21 редовни члена, тя има право и на допълнителни делегати. Броят им се определя по формулата “по 1 допълнителен делегат на всеки 3 члена над 21”. Например, ако Вашата МО има 22 или 23 редовни члена, делегатите си остават максимум 7. Но ако има 24, тя може да изпрати 8 делегата, ако са 26 – също 8, а ако са 27 члена, делегатите могат да станат вече 9 (т.е. 7 плюс 2 допълнителни).

 

За да са легитимни делегатите е необходим надлежно оформен протокол от заседанието на МО, на което те са избрани за делегати. Съгласно Устава на „Зелените“ гласуването за кандидатури е тайно и поименно. Прилагаме образец от протокол, който МО могат да ползват както за удобство, така и за сигурност, че протоколът ще бъде правилно съставен и ще притежава всички необходими атрибути. Готовият протокол (най-добре сканирана разпечатка с подписите на протоколиста и председателстващия заседанието, а ако не е възможно – Word-файл) трябва да бъде изпратен до организационния секретар на „Зелените“ Офелия Георгиева на електронен адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg. На същия адрес избраните делегати следва да изпратят и индивидуално заявление за регистрация, попълнено поотделно от всеки делегат. Протоколът от заседанието на МО и индивидуалните заявления за регистрация следва да бъдат изпратени на организационния секретар най-късно до 15 януари 2012 г. Задължително е избраните от МО делегати да са редовни, т.е. да са платили членския си внос съгласно горепосочените изисквания, или в краен случай да го платят на място в залата. В противен случай те няма да бъдат допуснати като редовни делегати, а само като гости.

Неплатилите членския си внос се приканват да го заплатят в оставащия до Националното Събрание срок, ако членуват в партията отпреди януари 2011 г.

Всички останали (нередовни членове на партията, редовни но неодобрени кандидат-делегати, граждани, симпатизанти и др.) могат да присъстват в залата като гости, но единствено и само ако наличният капацитет от места в залата не е запълнен от редовните делегати. Гостите нямат право на глас при гласуванията, но имат право на изказвания.

 

С уважение:

Офелия Георгиева

(организационен секретар на „Зелените“)