Регистриран в съда устав

На политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1
(1) “ЗЕЛЕНИТЕ”е партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.
(2) “ЗЕЛЕНИТЕ“ е сдружение от личности, които приемат морално-етичните принципи за опазване на околната среда, природа и културно-историческо наследство, утвърждаването и спазването на човешките права, парламентарното държавно управление с разширяване на пряката демокрация, либералните икономически принципи, отстояването на идентичността на българската нация, култура и традиции.
(3) “ЗЕЛЕНИТЕ“ поставя за своя главна цел защитата на околната среда и запазването на природата като постоянна действаща доктрина и приоритет в настоящото и бъдещото устойчиво развитие на държавата и гражданското общество.
(4) Член на “ЗЕЛЕНИТЕ“ може да бъде всеки пълнолетен гражданин на РБ без разлика на пол, раса, произход, професия, образование, вероизповедание, който приема водещите принципи, на тази организация.
(5) Не могат да бъдат членове на “ЗЕЛЕНИТЕ“ бивши и настоящи служители и сътрудници на тайните и специални служби, членове на други политически партии, граждани с крайни националистически прояви, както и с ясно изразени действия и бизнес, които сериозно увреждат околната среда и природата и са в разрез с международното и националното законодателство.
(6) Бивши членове на тоталитарни и националистически партии не могат да заемат и да бъдат избирани на ръководни постове в продължение на две години от приемането им.Чл. 2.
(1) “ЗЕЛЕНИТЕ“ е юридическо лице със седалище София, Овча купел, ул. Земеделска 1, ет2, ап. 4, има собствени банкови сметки и печат.
(2) Емблемата на партията е думата „Зелените”, изписана със зелен цвят, в която буквата „Л” е във формата на листо.
(3) Знамето на партията е емблемата на партията на бял фон.
(4) На английски език името на партията се изписва като “The Greens”.Чл. 3
(1) “ЗЕЛЕНИТЕ“ осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на РБ, действащото законодателство и този устав.
(2) “ЗЕЛЕНИТЕ“ развива своята обществена дейност на основата на висока политическа култура, нравственост, отговорност и търпимост към различните мнения и идеи, като строго се придържа към собствените си основни принципи.
(3) “ЗЕЛЕНИТЕ“ категорично отхвърля и осъжда насилието, тероризма, екстремизма и всички други методи и средства, които противоречат на демократичните, общочовешките и екологични ценности.

Чл. 4
(1) Основните принципи на “ЗЕЛЕНИТЕ“ са:
1. Защита и опазване на природата и околната среда
2. Утвърждаване и спазване на човешките и гражданските права
3. Утвърждаване, развитие и усъвършенстване на демокрацията като принцип на управление на обществото и държавата.
4. Социалната справедливост като приоритет в съответните функции и политика на държавно управление.
5. Постигане на устойчиво развитие на икономиката и държавата.
6. Качествено, съвременно и достъпно здравеопазване и образование.

Чл. 5. Цели и задачи на “ЗЕЛЕНИТЕ“ са:
(1) Изграждането и утвърждаването на България като устойчиво развита съвременна държава;
(2) Приемането на закони и нормативни актове, гарантиращи максимално опазването на околната среда и осигуряващи защитата й, като България заеме водещо място във формирането на екологичната политика на ЕС.
(3) Изработването и въвеждането на образователни програми, които да осигуряват високо ниво на екологична култура и съпричастност на подрастващите поколения и обществото към проблемите на защитата и опазването на околната среда.
(4) Изработването и приемането на законови и нормативни пакети, базирани на и осигуряващи приоритетно утвърждаване и развитие на средната класа като основен икономически и обществен фактор в България;
(5) Приемане на закони и практики, гарантиращи утвръждаването и развитието на пряката и представителната демокрация.

Чл. 6
(1) За постигане на своите цели и задачи “ЗЕЛЕНИТЕ“ ще пропагандира, разпространява и действа с всички разрешени от законите средства.
(2) “ЗЕЛЕНИТЕ“ има право да издава и участва в издаването на средства за масова информация, да участва в и да изработва програми и предавания в електронните медии, да присъства в интернет пространството.
(3) За изброените в т.2 средства партията ще се придържа към действащото законодателство.

Чл. 7
(1) “ЗЕЛЕНИТЕ“ поддържа и развива връзки и контакти със сродни национални и международни партии и сдружения в рамките на своите цели и задачи.
(2) Партията активно участва в разработването на инициативи, политики и стратегии на фракцията на Зелените в Европейския парламент, съответстващи на програмата и принципите й.
(3) “ЗЕЛЕНИТЕ“ са солидарни и активно участват в световното движение за защита и опазване на околната среда и природата.

II. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 8. Политическа партия „Зелените” е доброволно сдружение на български граждани с избирателни права.
(1) Членството е индивидуално по постоянен или настоящ адрес в една местна организация.
(2) Членството се придобива въз основа на писмено заявление от кандидата за член до местна организация, придружено от декларация по образец, одобрен от Изпълнителния съвет. Решение за приемане се взема от събранието на местната партийна организация в едномесечен срок.
(3) Членството в партията се прекратява:
а. По собствено желание, заявено писмено пред основната или областната партийна организация.
б. При отпадане поради неучастие в работата на основната партийна организация или неизпълнение на задълженията без уважителни причини в продължение на една година, или неплащане на членски внос в продължение 6 месеца, което се констатира на събрание на местната организация.
в. При надлежно установяване или настъпване на обстоятелства по чл. 1.5.
г. При изключване.
д. При смърт.
(4) Отказ за членство или прекратяване на членство може да бъдат обжалван в 30 (тридесет) дневен срок от уведомяването пред Контролната комисия, която трябва да се произнесе в 7 (седем) дневен срок.

Чл. 9. Всеки член на партията има правото:
(1) да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на партийните решения;
(2) свободно да изказва и отстоява свои възгледи, мнения и съображения по всички въпроси от дейността на партията.
(3) да избира и да бъде избиран в партийните органи. Всеки член на партията може да заема само една от следните ръководни партийни длъжности: член на: Националния съвет, извън квотата на представителство на Областните организации; Контролния съвет; местно ръководство.
(4) да участва в определяне кандидатите на партията за изборни държавни длъжности непосредствено или със свои предложения до съответните органи.
(5) да иска и да получава информация от партийните органи за тяхната и на цялата партия дейност и като отправя устно или писмено предложенията си.
(6) да сезира Контролната комисия за нарушения на устава и правилниците на партията.
(7) да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл. 10. Всеки член на „Зелените” е длъжен:
(1) да спазва принципите и Устава на партията и да работи за изпълнение на партийната политика и на партийните решения;
(2) да разпространява и утвърждава партийните принципи; да работи за укрепване на вътрешнопартийната демокрация;
(3) да съдейства за осигуряване на обществена подкрепа на политиката на партията;
(4) да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции;
(5) да плаща индивидуален членски внос.

III. СТРУКТУРИ
Местна организация (МО)
Чл. 11.
(1) Основна структура на партията е местната организация, която се състои от всички членове на партията на територията на една община. Местни структури на партия „Зелените” се създават при наличие на най-малко седем членове на партията, живеещи на територията на една община по инициатива на тези членове или на Националния съвет.
(2) На територията на една община може да има само една партийна организация.
(3) В градовете с районно деление районите имат статут на община по смисъла на този Устав.
(4) Когато на територията на дадена област има членове на партията, недостатъчни за създаването на местна организация, те могат да се обединят в организация на ниво област със статут на местна организация.
(5) Местната организация прекратява съществуването си:
а. когато повече от година членовете й остават по-малко от 7;
б. при решение на Националния Съвет.

Чл. 12
(1) Местната организация провежда събрания по своя инициатива или по решение на висшестоящите партийни органи не по-рядко от веднъж месечно. Партийното събрание е ръководен орган, който приема решенията за дейността на организацията.
(2) Местната организация на „Зелените” формира и реализира политиката на партията съгласно програмата, Устава и решенията на висшестоящите органи на територията, на която е създадена.
(3) Местната организация решава въпроси за членството в партията, налагането на наказания на членовете й, за финансовата дейност и стопанисването на предоставеното общопартийно имущество съгласно съответния правилник.
(4) Местната организация определя своите представители за всяко Национално събрание и за Областния съвет, когато той се провежда на квотен принцип.
(5) Местната организация определя кандидатите на партията за изборни длъжности в местната власт на своето ниво съгласно правилата за издигане на кандидатури за местни органи на власт и след съгласуване с Националния Съвет.
(6) Местната организация провежда отчетно-изборно събрание веднъж на 2 години и избира местно ръководство с мандат от 2 години. Извънредно отчетно-изборно събрание може да се свика по искане на 30% от членовете на местната организация или по инициатива на висшестоящ орган.

Областен съвет (ОС)
Чл. 13. Когато на територията на дадена област съществуват две и повече местни организации, в тази област се създава Областен съвет.
(1) Областният съвет се състои от всички членове на партията, членуващи в местните организации на дадената област.
(2) Когато членовете на партията в дадена област са повече от 100, Областният съвет се конструира на квотен принцип, определен от НС.
(3) На територията на дадена Област може да има само един Областен съвет.
(4) Областният съвет определя съобразно правилника за издигане и утвърждаване на кандидати за изборни длъжности:
а. кандидатите на партията за изборни длъжности в местната власт на ниво област;
б. кандидатите на партията за парламентарни избори за съответния избирателен район.
(5) Областният съвет:
а. заседава поне веднъж на 2 месеца. Извънредно заседание може да се свика по искане на 1/3 от местните организации, на 20% от членовете или по инициатива на висшестоящ орган.
б. провежда отчетно-изборно събрание веднъж на 2 години и избира Областно ръководство с мандат от 2 години. Извънредно отчетно-изборно събрание може да се свика по искане на 30% от местните организации или по инициатива на висшестоящ орган;
в. участва в разработването, популяризирането и осъществяването на политически програми и конкретни политики на партията в съответствие с обществените нужди и партийните принципи.
г. участва в планирането и провеждането на национални, регионални и местни обществени кампании на партията.
д. организира и провежда избирателните кампании на партията в съответната област.
(6) Областният съвет определя своите представители в Националния Съвет.
(7) Областния съвет прекратява съществуването си, когато в него влизат по-малко от две местни организации.

IV. ОРГАНИ
Чл. 14 Органи на “ЗЕЛЕНИТЕ“ са:
а) Националното Събрание,
б) Националния Съвет,
в) Изпълнителния Съвет (ИС),
г) Контролния Съвет (КС),
д) Областните ръководства,
е) Местните ръководства.

Национално събрание
Чл. 15. Националното събрание е върховен орган на партията. Неговите решения са задължителни за всички членове, структури и органи на партията.

Чл. 16.
(1) Националното събрание работи на делегатски принцип. Квотата на делегатите от местните организации за Националното събрание се определя с решение на Националния съвет.
(2) Делегати на Националното събрание по право са членовете на Националния съвет и на Контролния съвет, председателите на Областните и Местните ръководства.
(3) Делегатите на Националното събрание действат в съответствие с взетите решения на структурите и органите, които са ги излъчили, а когато такива няма – със своята съвест и убеждения.

Чл. 17.
(1) Националното събрание се свиква на заседание от Националния съвет най-малко веднъж годишно, както и до три месеца след провеждане на парламентарни избори.
(2) Националното събрание може да се свиква и по общо решение на не по-малко от 20% от членовете на партията.
(3) Националното събрание се свиква чрез писмена покана, отправена до всяка местна организация. В поканата са описани нормите на представителство, определени от Националния съвет и предложения дневен ред.

Чл. 18. Националното събрание:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. приема програмните документи и решения за политиката на партията;
3. избира Изпълнителен съвет и 20 члена на Националния съвет с мандат 2 години;
4. избира Контролен съвет с мандат 2 години;
5. приема отчети на Националния съвет;
6. взема решение за прекратяване, сливане и разделяне на партията с мнозинство от 2/3 от делегатите.

Национален съвет
Чл. 19.
(1) Националният съвет е висш орган на партията в периода между Националните събрания.
(2) Решенията на Националния съвет са задължителни за членовете, структурите и органите на партията с изключение на Националното събрание и Контролния съвет.Чл. 20 Националният съвет се състои от:
а. членовете на Изпълнителния Съвет;
б. 20 члена, избрани от Национално събрание
в. по двама представители на всеки Областен съвет, като единият е председателят на Областния съвет.Чл. 21. Националният съвет заседава най-малко веднъж в месеца и определя позициите на партията по отношение на националната и коалиционната политика в рамките на решенията на Националното събрание.

Чл. 22. Националният съвет :
1. изготвя и приема правилници приложения на настоящия устав, в това число Правилник за финансовия ред, Правилник за провеждане на изборни кампании и номиниране на кандидати за изборни длъжности и др.;
2. реализира политиката на партията според решенията на Националното събрание;
3. подготвя и провежда кампаниите за парламентарни и президентски избори, както и за избори за членове на Европейски парламент.
4. създава помощни тематични комисии;
5. приема свой бюджет, който отчита пред Националното събрание;
6. определя квотните принципи за органите, които се конструират на квотен принцип;
7. налага наказания на своите членове след становище на Контролния Съвет с обикновено мнозинство;
8. налага наказания на членове на Контролния Съвет след становище на Контролния Съвет с мнозинство от 2/3;
9. свиква:
а) редовните заседания на Националното събрание;
б) извънредни заседания на Националното събрание, когато в Изпълнителния Съвет са овакантени повече от 3 места;
10. взима решения по коалиционната политика с мнозинство от 2/3.

Чл. 23 Заседанията на Националния съвет се председателстват на ротационен принцип от един от съпредседателите на партията, който подготвя и оповестява дневен ред поне 3 дни преди заседанието.

Изпълнителен съвет (ИС)
Чл. 24. Изпълнителният съвет е оперативният орган на партията, който се състои от следните членове, всеки с право на глас, избрани с мандат от 2 години:
а. трима съпредседатели;
б. организационен секретар;
в. ковчежник;
г. шестима члена

Чл. 25 Изпълнителен съвет:
а. организира изпълнението на решенията на националния съвет, провежда определената политика и предприема инициативи за осъществяването и;
б. изпълнява координационни функции, решава текущи въпроси;
в. взема решения по имуществени и финансови въпроси на партията, които не са от изключителна компетентност на Националното събрание или Националния съвет;
г. предоставя на местните организации необходимата им информация по всички интересуващи ги въпроси относно работата на партията;
д. свиква Националния съвет на заседания и се отчита текущо пред него;
е. определя говорител на партията.

Чл. 26
(1) На първото си заседание членовете на ИС разпределят помежду си области на отговорност;
(2) При подаване на оставка, напускане или смърт на член на ИС функциите му се преразпределят между останалите членове на ИС.

Чл. 27
(1) Съпредседателите имат следните функции:
1. Представляват заедно партията.
2. Свикват заседанията на ИС
3. Подготвят отчети за дейността на ИС.
4. На ротационен принцип ръководят заседанията на Националния съвет.
(2) Организацаионния секретар:
1. Подпомага оранизационната. дейност на структурите;
2. Отговаря за организирането на общите мероприятия на партията;
3 Комуникира по организационни въпроси с останалите партии.
(3) Ковчежникът отговаря за общия контрол на финансите на партията и оказва методиеска помощ на структурите по финансови въпроси.

Контролен съвет (КС)
Чл. 28. Контролният съвет се състои от двама съпредседатели, секретар и двама члена, избрани от Национално събрание с мандат от 2 години.

Чл. 29. Контролният съвет изработва правилник, по който работи след утвърждаване от Националния съвет.

Чл. 30. Контролният съвет осъществява текущ и постоянен контрол:
а. Проверява спазването на устава и правилниците за неговото прилагане от партийните членове, органи и организации.
б. Проверява организационната отчетност и деловодната работа на партийните органи и организации.
в. Упражнява вътрешен контрол върху изпълнението на партийния бюджет и върху имуществото на партията.
г. изготвя и представя годишен доклад за дейността си на всяко Национално събрание.
д. изготвя становища за налагане на следните наказания на членове на партията:
– забележка;
– предупреждение за изключване;
– изключване.

Областно ръководство
Чл. 31 Областното ръководство се състои от следните членове, избрани от Областния съвет с обикновено мнозинство с мандат от 2 години, всеки с право на глас:
а. председател;
б. областен касиер
в. петима члена

Чл. 32 Областното ръководство:
а. координира дейността на местните организации в областни и национални кампании;
б. подготвя и свиква заседанията на Областния съвет за съответната област;
в. отговаря за организационното развитие на партията в областта.

Местно ръководство
Чл. 33. Местното ръководство се избира от местната организация с обикновено мнозинство и се състои от:
а. председател или двама съпредседатели
б. секретар-касиер
в. двама или трима члена.

Чл. 34. Местното ръководство:
а. координира и ръководи дейността на местната организация
б. провежда политиката и изпълнява решенията на Националното събрание, НС, ИС и Областния съвет на територията на общината;
в. информира членовете и симпатизантите за следваната политика;
г. събира и разходва членския внос и се отчита веднъж годишно пред събранието на местната организация за получените приходи и направените разходи;
д. свиква и ръководи заседанията на местната организация.

Чл. 35. При подаване на оставка, напускане или смърт на съпредседател на местната организация се свиква събрание на местната организация за избор на нов съпредседател в срок от един месец.

V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Чл. 36. Дейността на партията се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
(1) Собствените приходи на политическите партии са приходите от:
1. месечен членски внос в размер 3 лв. за студенти и пенсионери и 5 лв. за останалите членове;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания от физически лица;
4. дарения от юридически лица;
5. лихви по парични депозити в банки;
6. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.
(2) Собствени приходи на политическата партия са и приходи от фондонабиращи мероприятия.
(3) Политическите партии могат да ползват заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.
(4) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 и по ал. 2.
(5) Непаричните приходи по ал. 1 и 2 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 37. „Зелените”
(1) не може да извършва стопанска дейност;
(2) няма право да учредява и да участва в търговски дружества и кооперации;.
(3) не може да получава:
1. анонимни дарения;
2. дарения от едно и също физическо лице, когато са над 10 000 лв. в рамките на една календарна година;
3. дарения от едно и също юридическо лице, когато са над 30 000 лв. в рамките на една календарна година;
4. средства от търговски дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие или от свързани с тях лица, както и от държавни и общински предприятия;
5. средства от изпълнители по договор за обществена поръчка или от юридически лица в процедура по приватизация;
6. средства от организатори на хазартни игри;
7. средства от религиозни институции или от юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза;
8. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Чл. 38. Цялата дейност на партията се осъществява при стриктно съблюдаване на законите на Република България и собствените й нормативни документи.

Чл. 39 Начините за събиране и разходване финансовите средства на партията се определят с правилник, който се утвърждава от НС.

VI. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
Чл. 40.
(1) Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато присъстват повече от половината им членове.
(2) В случай че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което събранието или заседанието, на същото място и при същия дневен ред започва своята дейност и може да взема решения.
(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас освен ако Уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.
(4) Гласуването при вземането на решения е явно освен ако съответното събрание не реши да е тайно.
(5) Гласуването на кандидатури винаги е тайно.
(6) При избор на членове на ИС, НС или КС се прилага общо гласуване с низходящо подреждане на резултатите от вота.
(7) За ИС не важат алинеи 2, 3 и 4 на чл. 40.

Чл. 41 Заседанията на всички органи и структури на партията са открити за всеки член на партията, който може да присъства като гост, освен в случаите, когато с гласуване заседанията са обявени за закрити.

Чл. 42 Заседанията на местните организации и областните съвети са открити за всички граждани, освен в случаите, когато с гласуване заседанията са обявени за закрити.

Чл. 43 . Публичност в работата на структурите и органите на партията
(1) Националният съвет с решение определя не-публичен статут на партийни документи.
(2) Документи на партията са достъпни за всички партийни членове.
(3) Всеки гражданин може да поиска копия от публичните документи след заплащане на такса по тарифа според Правилника за финансовия ред.
(4) Документите по всички текущи процедури за вземане на решения и по всички постъпили сигнали и становища се предоставят за свободен достъп чрез интернет, като остават там най-малко 1 година след приключване на процедурите.
(5). Създава се специално пространство на страницата на партията за предоставяне на достъп до документи чрез интернет по провежданите кампании, които се съхраняват в база данни в достъпна форма, със система за търсене по различни критерии, така че да служат за експертна помощ на всеки потребител на интернет пространството.
(6) От всяко събрание или заседание на структура или орган на партията се съставя протокол, който се подписва от председателя на заседанието и протоколчика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА „ЗЕЛЕНИТЕ”
Чл. 44 „ЗЕЛЕНИТЕ” може да прекрати дейността си само с решение на Националното събрание с мнозинство от 2/3 от гласовете.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 45
(1) “ЗЕЛЕНИТЕ” се създава в съответствие със ЗПП.
(2) Делегатите на Учредителното събрание на партията са членове на партията преди записването им в местна организация
(3) В заседание на НС участват по двама представители от всяка съществуваща към момента на свикване на заседанието Областна организация

Чл. 46. Учредителното събрание на “ЗЕЛЕНИТЕ“ може да приема всички решения, които са от компетентността на Националното събрание.

Чл.47. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Този устав е приет от учредителите на Партия “ЗЕЛЕНИТЕ“ на 18.05.2008 година.

Можете да го свалите от тук