Устав приет от делегатите на Националното Събрание на партия “ЗЕЛЕНИТЕ“ на 16 април 2011 година

УСТАВ
на политическа партия „Зелените”

Този устав е приет от делегатите на Националното Събрание на партия “ЗЕЛЕНИТЕ“  на 16 април 2011 година.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
(1) “ЗЕЛЕНИТЕ”е партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.
(2) “ЗЕЛЕНИТЕ“ е сдружение от личности, които приемат морално-етичните принципи за опазване на околната среда, природата и културно-историческото наследство, утвърждаването и спазването на човешките права, парламентарното държавно управление с разширяване на пряката демокрация, либералните икономически принципи, отстояването на идентичността на българската нация, култура и традиции.
(3) “ЗЕЛЕНИТЕ“ си поставя за своя главна цел защитата на околната среда и запазването на природата като постоянно действаща доктрина и приоритет в настоящото и бъдещото устойчиво развитие на държавата и гражданското общество.
(4) Член на “ЗЕЛЕНИТЕ“ може да бъде всеки гражданин  с избирателни права съгласно българското  законодателство, който приема водещите принципи на тази организация.
(5) Не могат да бъдат членове на “ЗЕЛЕНИТЕ“ бивши и настоящи служители и сътрудници на тайните и специални служби, членове на други политически партии, граждани с крайни националистически прояви, както и с ясно изразени действия и бизнес, които сериозно увреждат околната среда и природата и са в разрез с международното и националното законодателство.
(6) Бивши членове на тоталитарни и националистически партии не могат да заемат и да бъдат избирани на ръководни постове в “ЗЕЛЕНИТЕ“ в продължение на две години от приемането им.

Чл. 2.
(1) “ЗЕЛЕНИТЕ“ е юридическо лице със седалище София 1618, район Витоша, ж.к. Бъкстон, бл. 18, вх. Д, ет. 6, ап. 84, има собствени банкови сметки и печат.
(2) Емблемата на партията е думата „Зелените”, изписана със зелен цвят, в която буквата „Л” е във формата на листо.
(3) Знамето на партията е емблемата на партията на бял фон.
(4) На английски език името на партията се изписва като “The Greens”.

Чл. 3.
(1) “ЗЕЛЕНИТЕ“ осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на РБ, действащото законодателство и този устав.
(2) “ЗЕЛЕНИТЕ“ развива своята обществена дейност на основата на висока политическа култура, нравственост, отговорност и търпимост към различните мнения и идеи, като строго се придържа към собствените си основни принципи.
(3) “ЗЕЛЕНИТЕ“ категорично отхвърля и осъжда насилието, тероризма, екстремизма и всички други методи и средства, които противоречат на демократичните, общочовешките и екологичните ценности.

Чл. 4. Основните принципи на “ЗЕЛЕНИТЕ“ са:
(1) Защита и опазване на природата и околната среда.
(2) Утвърждаване и спазване на човешките и гражданските права.
(3) Утвърждаване, развитие и усъвършенстване на демокрацията като принцип на управление на обществото и държавата.
(4) Социалната справедливост като приоритет в съответните функции и политика на държавно управление.
(5) Постигане на устойчиво развитие на икономиката и държавата.
(6) Качествено, съвременно и достъпно здравеопазване и образование.

Чл. 5. Цели и задачи на “ЗЕЛЕНИТЕ“ са:
(1) Изграждането и утвърждаването на България като устойчиво развита съвременна държава.
(2) Приемането на закони и нормативни актове, гарантиращи максимално опазването на околната среда и осигуряващи защитата й, чрез които България да заеме водещо място във формирането на екологичната политика на ЕС.
(3) Изработването и въвеждането на образователни програми, които да осигуряват високо ниво на екологична култура и съпричастност на подрастващите поколения и обществото към проблемите на защитата и опазването на околната среда.
(4) Изработването и приемането на законови и нормативни пакети, базирани на и осигуряващи приоритетно утвърждаване и развитие на средната класа като основен икономически и обществен фактор в България.
(5) Приемане на закони и практики, гарантиращи утвръждаването и развитието на пряката и представителната демокрация.

Чл. 6.
(1) За постигане на своите цели и задачи “ЗЕЛЕНИТЕ“ ще пропагандира, разпространява и действа с всички разрешени от законите средства.
(2) “ЗЕЛЕНИТЕ“ има право да издава и да участва в издаването на средства за масова информация, да участва в и да изработва програми и предавания в електронните медии, да присъства в Интернет пространството.
(3) За изброените в т. 2 средства партията ще се придържа към действащото законодателство.

Чл. 7.
(1) “ЗЕЛЕНИТЕ“ поддържа и развива връзки и контакти със сродни национални и международни партии и сдружения в рамките на своите цели и задачи.
(2) Партията активно участва в разработването на инициативи, политики и стратегии на фракцията на Зелените в Европейския парламент, съответстващи на програмата и принципите й.
(3) “ЗЕЛЕНИТЕ“ са солидарни и активно участват в световното движение за защита и опазване на околната среда и природата.

II. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 8. Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” е доброволно сдружение на  граждани с избирателни права съгласно българското законодателство.
(1) Членството е лично. Всеки член може да членува в една местна организация (МО).
(2) Членството се придобива въз основа на писмено заявление от кандидата за член до Националния съвет (НС) или МО, придружено от декларация по образец, одобрен от Изпълнителния съвет (ИС). Решение за приемане се взема от НС на следващото му заседание или от събранието на МО в едномесечен срок.
(3) Членството в партията се прекратява:
1. По собствено желание, заявено писмено пред съответната МО.
2. При отпадане поради неучастие в работата на МО или неизпълнение на задълженията без уважителни причини в продължение на една година, или неплащане на членски внос в продължение на дванадесет месеца, което се констатира на събрание на МО, или НС в случаите, когато лицето не членува в МО.
3. При надлежно установяване или настъпване на обстоятелства във връзка с чл. 1.5.
4. При изключване.
5. При смърт.
(4) Отказ за членство или прекратяване на членство могат да се обжалват в тридесетдневен срок от уведомяването пред Контролния съвет (КС), който трябва да се произнесе в четиринадесетдневен срок.

Чл. 9. Всеки член на партията има право:
(1) Да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на партийните решения.
(2) Свободно да изказва и отстоява свои възгледи, мнения и съображения по всички въпроси, касаещи дейността на партията.
(3) Да избира и да бъде избиран в партийните органи. Всеки член на партията може да заема само една от следните ръководни партийни длъжности: член на ИС, на НС или на КС, освен в случая на чл. 24.
(4) Да участва в определяне кандидатите на партията за изборни държавни длъжности непосредствено или със свои предложения до съответните органи.
(5) Да иска и да получава информация от партийните органи за тяхната и на цялата партия дейност, като отправя устно или писмено предложенията си.
(6) Да сезира КС за нарушения на устава и правилниците на партията.
(7) Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл. 10. Всеки член на  „ЗЕЛЕНИТЕ” е длъжен:
(1) Да спазва принципите и устава на партията и да работи за изпълнение на партийната политика и на партийните решения.
(2) Да разпространява и утвърждава партийните принципи; да работи за укрепване на вътрешнопартийната демокрация.
(3) Да съдейства за осигуряване на обществена подкрепа за политиката на партията.
(4) Да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции.
(5) Да плаща своя индивидуален членски внос.

III. СТРУКТУРИ

Местна организация (МО)
Чл. 11.
(1) Основна структура на партията е местната организация (МО). Местните структури на партия „ЗЕЛЕНИТЕ” се създават при наличие на най-малко седем членове на партията, живеещи на територията на една община по инициатива на тези членове или на Националния съвет (НС) и при утвърждаване на същата от НС.
(2)  На територията на една община може да има само една МО.
(3) В градовете с районно деление районите имат статут на община по смисъла на този устав.
(4) Когато на територията на дадена област има членове на партията, недостатъчни за създаването на МО, те могат да се обединят в организация на ниво област със статут на местна организация.
(5) МО прекратява съществуването си:
1. когато повече от година членовете й остават по-малко от седем;
2. при решение на НС.

Чл. 12.
(1) МО провежда събрания по своя инициатива или по решение на висшестоящите партийни органи, но не по-рядко от веднъж месечно. Събранието на МО е ръководен орган, който приема решенията за дейността на МО.
(2) МО на „ЗЕЛЕНИТЕ” формира и реализира политиката на партията съгласно програмата, устава и решенията на висшестоящите органи на територията, на която е създадена.
(3) МО решава въпроси за членството в партията, налагането на наказания на членовете й, за финансовата дейност и за стопанисването на предоставеното общопартийно имущество съгласно съответния правилник.
(4) МО определя своите представители за всяко Национално събрание.
(5) Местните организации, с изключение на такива намиращи се на територията на Столична община,  определят кандидатите на партията за изборни длъжности в местната власт на своето ниво съгласно правилата за издигане на кандидатури за местни органи на власт и след съгласуване с НС.
(6) МО провежда отчетно-изборно събрание веднъж на две години и избира местно ръководство с мандат от две години. Извънредно отчетно-изборно събрание може да се свика по искане на 30% (тридесет процента) от членовете на съответната МО или по инициатива на висшестоящ орган.
(7) МО може да налага с обикновено мнозинство наказания на своите членове, които не са членове на НС и КС с тайно гласуване, след становище на КС.

Областен съвет (ОС)
Чл. 13. (Отменен с решение на Национално събрание от 27 септември 2009 г.)

IV. ОРГАНИ

Чл. 14. Органи на “ЗЕЛЕНИТЕ“ са:
1. Националното Събрание,
2. Националния Съвет (НС),
3. Изпълнителния Съвет (ИС),
4. Контролния Съвет (КС),
5. Местните ръководства.

Национално събрание
Чл. 15. Националното събрание е върховен орган на партията. Неговите решения са задължителни за всички членове, структури и органи на партията.

Чл. 16.
(1) Националното събрание работи на делегатски принцип. Квотата на делегатите от местните организации за Националното събрание се определя с решение на НС.
(2) Делегати на Националното събрание по право са членовете на НС и на КС, както и председателите на местните ръководства.
(3) Делегатите на Националното събрание действат в съответствие с взетите решения на структурите и органите, които са ги излъчили, а когато такива няма – по съвест и убеждения.

Чл. 17.
(1) Националното събрание се свиква на заседание от НС най-малко веднъж годишно, както и до три месеца след провеждане на парламентарни избори.
(2) Националното събрание може да се свиква и по общо решение на не по-малко от 20% (двадесет процента) от членовете на партията.
(3) Националното събрание се свиква чрез писмена покана, отправена до всяка МО. В поканата са описани нормите на представителство, определени от НС, както и предложения дневен ред.

Чл. 18. Националното събрание:
(1) Приема, изменя и допълва устава;
(2) Приема програмните документи и решения за политиката на партията;
(3) Избира ИС и петнадесет члена на НС с мандат две години;
(4) Избира КС с мандат две години;
(5) Приема отчети на НС;
(6) Взема решение за прекратяване, сливане и разделяне на партията с мнозинство от 2/3 (две трети) от делегатите;
(7) Определя принципите на коалиционната политика, които НС е задължен да спазва.

Национален съвет (НС)
Чл. 19.
(1)  Националният съвет (НС) е висш орган на партията в периода между Националните събрания.
(2) Решенията на НС са задължителни за членовете, структурите и органите на партията, с изключение на Националното събрание и КС.
Чл. 20. НС се състои от:
1. членовете на ИС;
2. петнадесет члена, избрани от Националното събрание;
3. по един представител на всяка легитимна МО.

Чл. 21. НС заседава най-малко веднъж месечно и определя позициите на партията по отношение на националната и коалиционната политика в рамките на решенията на Националното събрание. Заседанията на НС се свикват с решение на ИС (чл. 24, т. „д”). При искане на 1/3 (една трета) от членовете на НС, ИС е задължен да свика заседание на НС.
Чл. 22. НС:
(1) Изготвя и приема правилници приложения на настоящия устав, в това число: Правилник за финансовия ред; Правилник за провеждане на изборни кампании и номиниране на кандидати за изборни длъжности и др.;
(2) Реализира политиката на партията според решенията на Националното събрание;
(3) Подготвя и провежда кампаниите за парламентарни и президентски избори, както и за избори за членове на Европейски парламент;
(4) Създава помощни тематични комисии;
(5) Приема в края на всяка година  План за действие на Зелените, предложен от ИС;
(6) След ежегодното актуализиране на Плана за действие на Зелените, членовете на НС разпределят помежду си отговорността по приоритетните тематики за развиване на политики (избор на отговорници за експертните работни групи);
(7) Приема свой бюджет, който отчита пред Националното събрание;
(8) Определя квотните принципи за органите, които се конструират на квотен принцип;
(9) Налага наказания на своите членове с тайно гласуване с обикновено мнозинство, но само след становище на КС;
(10) Налага наказания на членове на КС с тайно гласуване с обикновено мнозинство;
(11) Свиква:
– редовните заседания на Националното събрание;
– извънредни заседания на Националното събрание, когато в ИС са овакантени повече от три места;
(12) Взима решения с мнозинство от 2/3 (две трети) по изпълнението на коалиционната политика съобразно принципите, зададени от Националното събрание.
(13) Избира делегати на „ЗЕЛЕНИТЕ” за конгресите на Европейската зелена партия (ЕЗП).
Чл. 23. Заседанията на НС се председателстват на ротационен принцип от един от съпредседателите на партията, който подготвя и оповестява дневен ред поне три дни преди заседанието.

Изпълнителен съвет (ИС)
Чл. 24. Изпълнителният съвет (ИС) е оперативният орган на партията, който се състои от следните деветима члена, всеки с право на глас, избрани с мандат от две години:
1. трима съпредседатели;
2. организационен секретар;
3. ковчежник;
4. четирима члена.

Чл. 25. ИС:
(1) Организира изпълнението на решенията на НС, провежда определената политика и предприема инициативи за осъществяването й.
(2)  Изпълнява координационни функции и решава текущи въпроси;
(3) Взема решения по имуществени и финансови въпроси на партията, които не са от изключителната компетентност на Националното събрание или на НС;
(4) Предоставя на местните организации необходимата им информация по всички интересуващи ги въпроси относно работата на партията;
(5) До края на всяка календарна година изготвя предложение за актуализация на Плана на действие на Зелените за следващата година;
(6) Свиква НС на заседания и се отчита текущо пред него.
Чл. 26.
(1)  На първото си заседание членовете на ИС разпределят помежду си сфери на отговорности.
(2) При подаване на оставка, напускане или смърт на член на ИС, функциите му се преразпределят между останалите членове на ИС.
Чл. 27.
(1) Съпредседателите имат следните функции:
1. Представляват заедно и поотделно партията, с изключение на въпроси, свързани с регистрацията за избори и коалиционни споразумения, когато представляват партията заедно;
2. Свикват заседанията на ИС;
3. Подготвят отчети за дейността на ИС;
4. На ротационен принцип ръководят заседанията на НС, като могат да делегират тази функция на друг присъстващ член на НС.
5. Отговарят за изпълнението на Плана за действие на Зелените и изготвят шестмесечни отчети за изпълнението му.
(2) Организационният секретар:
1. Е пълномощник на съпредседателите по организационните въпроси;
2. Активно работи за привличане на партийни членове и създаването на нови МО;
3. Координира и подпомага дейността на МО чрез осигуряване на достъп до основни партийни документи и предоставяне на организационни и процедурни данни;
4. Организира архивирането на цялата партийна документация и поддържа базата с лични данни на членовете на „ЗЕЛЕНИТЕ”;
5. Отговаря за организирането на общите мероприятия на партията;
6. Комуникира по организационни въпроси с останалите партии;
7. Отговаря за подаване в съда на необходимите документи за регистрация на Националното събрание на партията.
(3) Ковчежникът:
1. Държи и отчита партийната каса;
2. Е пълномощник на съпредседателите по финансови въпроси;
3. Координира изготвянето на партийните финансови отчети и представянето им в срок в Сметната палата и в НСИ;
4. Отговаря за редовността на финансовата документация на партията;
5. Оказва методическа помощ на структурите по финансово-счетоводни въпроси.
Контролен съвет (КС)
Чл. 28. Контролният съвет (КС) се състои от двама съпредседатели, секретар и двама члена, избрани от Национално събрание с мандат от две години.
Чл. 29. КС изработва правилник, по който работи след утвърждаване от НС.
Чл. 30. КС осъществява текущ и постоянен контрол, като:
(1) Проверява спазването на устава и правилниците за неговото прилагане от партийните членове, органите на партията и местните организации;
(2) Проверява организационната отчетност и деловодната работа на партийните органи и местните организации;
(3) Упражнява вътрешен контрол върху изпълнението на партийния бюджет, финансовата отчетност и имуществото на партията;
(4) Изготвя и представя годишен доклад за дейността си за периода между две Национални събрания;
(5) Изготвя становища за налагане на следните наказания на членове на партията:
– забележка;
– предупреждение за изключване;
– изключване.
(6) Поддържа справка за предложените и наложени наказания на членовете на партията, като може да я предоставя при поискване единствено на НС. За разгласяване на тази информация извън състава на НС и/или използването й за каквито и да било други цели, виновният подлежи на наказание «предупреждение за изключване», а за повторно деяние – на наказание «изключване»
(7) Наказанието за случаите по предходната алинея се налага от НС след становище от КС.

Областно ръководство
Чл. 31. (Отменен с решение на Национално събрание от 27 септември 2009 г.)
Чл. 32. (Отменен с решение на Национално събрание от 27 септември 2009 г.)

Местно ръководство
Чл. 33. (1) Местното ръководство се избира от местната организация (МО) с обикновено мнозинство и се състои от трима или петима члена:
1. председател или двама съпредседатели;
2. секретар;
3. членове.
Чл. 34. Местното ръководство:
(1) Координира и ръководи дейността на МО;
(2) Провежда политиката и изпълнява решенията на Националното събрание, НС и ИС;
(3) Информира членовете и симпатизантите за следваната от партията политика;
(4) Събира и разходва членския внос и се отчита веднъж годишно пред събранието на МО за получените приходи и направените разходи;
(5) Свиква и ръководи заседанията на МО;
(6) Организира инициативи на местно ниво, в съответствие с политиките на партията.
Чл. 35. При подаване на оставка, напускане или смърт на съпредседател на МО, се свиква събрание на МО за избор на нов съпредседател в срок от един месец.

V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 36. Дейността на партията се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
(1) Собствените приходи на политическите партии са приходите от:
1. месечен членски внос в размер 3 лв. за студенти и пенсионери и 5 лв. за останалите членове;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания съгласно действащото законодателство;
4. лихви по парични депозити в банки;
5. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.
(2) Собствени приходи на политическата партия са и приходите от фондонабиращи мероприятия.
(3) Политическите партии могат да ползват заеми от банки в размер до 2/3 (две трети) от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.
(4) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия, приходите по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6, и приходите по ал. 2.
(5) Непаричните приходи по ал. 1 и ал. 2 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 37.  Политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ”:
(1) Не може да извършва стопанска дейност;
(2) Няма право да учредява и да участва в търговски дружества и кооперации.

Чл. 38. Цялата дейност на партията се осъществява при стриктно съблюдаване на законите на Република България и собствените нормативни документи на партията.

Чл. 39. Начините за събиране и разходване на финансовите средства на партията се определят чрез правилник, който се утвърждава от НС.

VI. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

Чл. 40.
(1) Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато присъстват повече от половината им членове.
(2) В случай, че в уреченото време за започване на събранието или заседанието не е налице необходимият кворум, се изчаква един астрономически час, след което събранието или заседанието започва своята работа на същото място и при същия дневен ред, и може да взема решения.
(3) Решенията се вземат с мнозинство, възлизащо на повече от половината от присъстващите с право на глас, освен ако уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.
(4) Гласуването при вземането на решения е явно, освен ако съответното събрание не реши да е тайно.
(5) Явните гласувания в изпълнителните органи могат да се осъществяват и чрез електронна комуникация в реално време (чрез Интернет, мобилен телефон и др.), след несъмнено установяване на самоличността на съответния член на органа от председателстващия заседанието и при наличие на уважителна причина за отсъствието му.
(6) Гласуването на кандидатури винаги е тайно.
(7) При избор на членове на ИС, НС или КС се прилага общо гласуване с низходящо подреждане на резултатите от вота.
(8) Ако присъстващите членове на НС на място и по Скайп паднат под единадесет човека, събранието не може да взима решения.
(9) За ИС и КС не важат алинеи 2, 3 и 4.

Чл. 41. Заседанията на всички органи и структури на партията са открити за всеки член на партията, който може да присъства като гост, освен в случаите, когато с гласуване заседанията са обявени за закрити.

Чл. 42. Заседанията на местните организации са открити за всички граждани, освен в случаите, когато с гласуване заседанията са обявени за закрити.

Чл. 43. Публичност в работата на структурите и органите на партията:
(1)  Националният съвет с решение определя непубличен статут на партийни документи.
(2)  Документите на партията са достъпни за всички партийни членове.
(3) Програмата, уставът, правилникът за финансов ред, както и другите правилници към този устав, се публикуват на Интернет-сайта на „ЗЕЛЕНИТЕ”.
(4) Годишните финансови отчети и дарителите на партията се обявяват на Интернет-сайта на „ЗЕЛЕНИТЕ” според изискванията на Закона за политическите партии и изборното законодателство.
(5) Всеки гражданин може да поиска копия от публичните документи след заплащане на такса по тарифа, установена съгласно Правилника за финансов ред.
(6) Създава се специално пространство на Интернет-сайта на партията за предоставяне на достъп до документи чрез Интернет по провежданите кампании, които се съхраняват в база данни в достъпна форма, със система за търсене по различни критерии, така че да служат за експертна помощ на всеки потребител в Интернет-пространството.
(7) От всяко събрание или заседание на структура или орган на партията се съставя протокол, който се подписва от председателя на заседанието и протоколиста.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „ЗЕЛЕНИТЕ”

Чл. 44. „ЗЕЛЕНИТЕ” може да прекрати дейността си само с решение на Националното събрание с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45.
(1) Политическа партия “ЗЕЛЕНИТЕ” се създава в съответствие със Закона за политическите партии.
(2) Делегатите на Учредителното събрание на партията са членове на партията преди записването им в местна организация
Чл. 46. Учредителното събрание на “ЗЕЛЕНИТЕ“ може да приема всички решения, които са от компетентността на Националното събрание.
Чл. 47. За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Този устав е приет от делегатите на Националното Събрание на партия “ЗЕЛЕНИТЕ“  на 16 април 2011 година.Етикети: , ,