Анализ на концесионния договор за Западен парк – София

Местната организация (МО) на ПП „Зелените” в Люлин приветства днешното отлагане на гласуването от Столичния общински съвет по договора за концесия върху части от „Западен парк – представителна част” и настоява за преработването му преди окончателното гласуване.

През последните няколко години главният архитект на София лансира проекта „Софияленд 2” в район Западен парк – представителна част. Може би умишлено години наред тази представителна част се държи в окаяно състояние, за да се ползва като аргумент за реализирането на този проект. Истината е, че това, което се предлага като концесионен договор показва, че за реконструкция на парка ще бъдат влагани по-малко средства годишно (400 000 лева), отколкото сега влага общината. Също така при изграждането на заведения и други търговски площи, планирани по ПУП и тяхното отдаване на минимални пазарни цени общината би печелила двойно повече (700 000 лева), отколкото концесионерът би влагал за възстановяване на парка.

Самият концесионен договор, който бе предложен за гласуване на сесията на СОС на 22.03.2012 г., има изключително много пропуски и по никакъв начин не гарантира запазването на обществения интерес. Дори дава предостатъчно възможности за обратното.

Аргументите в подкрепа на тази теза са много и са представени в приложения анализ на концесионния договор заедно с решенията, които предлагаме. Най-основните са:

  1. Според така записания текст на предложения концесионен договор и по-конкретно точка 2 представителната част на парка се застроява според действащ към момента ПУП. Така разписан текста на тази точка дава възможност след няколко години подробния устройствен план да се смени с друг, който предвижда в пъти по-голямо застрояване.
  2. При прекратяване на договора от страна на общината поради вина на концесионера общината ще дължи обезщетение.
  3. След приключване на концесионния договор общината ще трябва да плати обезщетение, с което да откупи всичко, което е изградено от концесионера.

 

Това са само част от конфликтните точки в предложения договор за концесия, където всъщност почти всяка точка е конфликтна. Повече подробности ще намерите в прикачения анализ и дадените от нас предложения.

 

Така предложеният текст на договора за концесия за увеселителен парк в представителната част на Западен парк само потвърждава намерението на управата на община Столична в лицето на г-жа Йорданка Фандъкова и арх. Петър Диков да стартират през тази година застрояването на общо половината Западен парк, без да защитят по какъвто и да е начин обществения интерес. В началото на 2012-та арх. Диков представи редица проекти за „развитието на София”. Един от тези проекти беше увеселителният парк, а втори беше изграждането на комплекс с нискоетажно строителство в другата половина на Западен парк. Тези два проекта ще заличат общо 50 % от парка.

 

 

Ние от МО-Люлин на ПП „Зелените” не сме против развитието на Западен парк, а срещу нарушаването на обществения интерес. След като тази територия е предвидена за зелена площ, е добре тя да бъде използвана именно като такава, а не да бъде застроявана. Още повече, че въпреки обществената цел на проекта няма гаранция, че той няма да бъде ‘изкористен’ и приватизиран, както се случи със ‘Софияленд’, също построен върху бивша зелена територия.

 

 

 

Основни възражения и предложения на МО ЗЕЛЕНИТЕ – Люлин:

(конкретния текст на точките можете да видите в предложението за концесионен договор)

т. 2

Предвижданите търговски обекти и атракционен комплекс са с площ, определена от приетия в момента ПУП. Това означава, че след време ПУП може да се измени така, че да позволи по-големи площи за търговски обекти. Нищо в тази точка не гарантира, че цялата отдавана на концесия площ няма да се застрои. Подобна порочна практика за промяна във вече сключен концесионен договор е позната и от ски-зона Банско. (Това е все едно да пуснеш наемател в къщата си, без да знаеш дали ще ползва 3 или 5 стаи, или дали няма да реши да събори цялата ти къща.)

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се опише ясно в договора квадратурата на терените, които ще се ползват за търговски площи и атракционен комплекс за срока на концесионния договор. Така описаните терени да не могат да се променят с последващи актове на общината.

 

т. 7.1

Нe e  ясно разписано какво се има предвид под „цялостно управление и поддържане на обекта”. Няма общински стандарт за това и на практика концесионерът сам ще решава какво точно включва поддържането и рехабилитацията: може да е измитане на алеите веднъж месечно, може да е 1 път годишно; може да е поставянето на 2 или 20 пейки и т.н.

Предложение на МОЗелените – Люлин: да се разпише в точна годишна програма какви са задълженията на концесионера за поддържане на обекта.

 

т. 7.3

Общината следва да придобие собственост върху направените подобрения (без атракционните съоръжения) – същевременно в т. 8.4.2 се казва, че общината ще ги заплати под формата на обезщетение. Тоест, след 25 г. експлоатация общината ще компенсира финансово концесионера и на практика ще му върне направените инвестиции, като ги изкупи обратно.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да отпадне т. 8.4.2.

 

т. 8.1.5.

Ако принципно ще се отдават търговски площи под наем, нужно ли е това да става чрез посредник – концесионер? Защо общината не изпълнява тази дейност?

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се преосмисли цялостната идея за концесията.

 

т. 8.1.6

Концесионерът ще получи обезщетение дори ако в резултат на нарушения на договора същият се прекрати предсрочно. Тази точка лишава Общината от механизъм за ефективен контрол върху изпълнението на договора и позволява на концесионера да нарушава договора, без да носи финансова отговорност.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да отпадне т.8.1.6.

 

т. 8.2.3.

Няма разписана дефиниция какво включва поддържането на парка. Предложението да е спрямо действащото законодателство е несъстоятелно – няма законова уредба за поддръжка на зелена система.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се разпишат точно видовете и обема на услуги, които концесионерът ще извършва по поддържането на зелената система.

 

т. 8.2.5

Няма срок, в който да се правят ремонтите на обектите и техническата инфраструктура. На практика концесионерът може въобще да не извършва ремонти, след като няма определен срок за това (може след 10 или 20 години да реши да ремонтира даден обект).

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се запишат срокове и финансови обезщетения при неспазването им от страна на концесионера.

 

т. 8 .2.7

Изискването за охрана не е обвързано с носене на отговорност. Ако има сечи или унищожаване на паркова инфраструктура, концесионерът е освободен от отговорност.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се опише какво се опазва и гарантира с наличието на охрана.

 

т. 8.2.9

И сега има безплатни детски площадки и съоръжения, направени с инвестиции на общината. Ако не се опише какво друго ще направи концесионерът, той може да се възползва от съществуващите площадки и да  ги обяви като свое изпълнение.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се опише колко, къде и какви като съоръжения нови детски площадки ще изгради концесионерът.

 

т. 8.2.12

Дава се възможност да се променя инвестиционната програма след сключване на концесионния договор. Под предлог за извършване на подобрения (без да е уточнено? какви – нови платени паркинги, нови търговски площи? )  се променя предметът на договора.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да отпадне т.8.2.12.

 

т. 8.2.15

Застраховката е в полза на общината, без да има посочена сума. На практика концесионерът може да направи нереално ниска застраховка и да не носи последствия при увреждане на общинското имущество.

Предложение на МО Зелените – Люлин: да се фиксира сума на застраховката, която да е по оценка на международно признати институции.

 

т.8.4.2.

След приключване на концесионния период общината ще трябва да откупи изградените съоръжения, което обезмисля принципа на отдаването на концесия.: Предложение на МО Зелените – Люлин : да отпадне т. 8.4.2

 

т. 11.1.1

Годишната гаранция за изпълнение на инвестиционната програма е 200 000 лв, което е по-малка сума от тази, която в момента общината влага като средства за поддържане.

Предложение на МО Зелените – Люлин: гаранцията следва да е поне равна на планираните годишни инвестиции – 440 000лв.

 

т. 11.1.2

Намалява гаранцията по предходната точка 2 пъти.

Предложение на МО Зелените – Люлин: гаранцията да е равна на планираните годишни инвестиции.