Новата опаковка на старият план за Западен парк

От местната организация на „Зелените“ в Люлин продължаваме да следим подготовката на концесията на ‘Западен Парк – представителна част’. С разочарование забелязваме, че от преди месец, когато за първи път алармирахме за недомислици в договора за концесия, в него не се е променило почти нищо. Също така запознавайки се с всички документи по тази концесия, се натъкваме на още сериозни пропуски и нарушения.
1. Нарушаване на ЗУТ (чл. 108, ал. 2) и неизготвяне на редица планове, сред които е паркоустройствен план – Докато ПУП е по-общ, то паркоустройственият план дава точните параметри на това къде какво ще се строи.

2. Изготвен е анализ на концесията без паркоустройствен план, т.е. заложени са минимални суми за ремонти или строеж на сгради, без да се знаят техните размери. Също така в този анализ са заложени над 2,6 милиона лева за реконструкция или ново изграждане на настилки, които от 87 000 квадратни метра по-надолу в документа без никакво обяснение стават 120 000 квадратни метра. Разглеждайки анализа, оставаме с впечатлението, че едни дейности са със завишени стойности, а други са занижени, за да може да се докаже необходимостта да не се иска концесионна такса.

3. В договора, който се планира да бъде предложен за гласуване в Общинския съвет продължава да има голям брой пропуски.

o       Според така записания текст на предложения концесионен договор и по-конкретно точка 2 представителната част на парка се застроява според действащ към момента ПУП. Така разписан, текстът на тази точка дава възможност след няколко години подробният устройствен план да се смени с друг, който предвижда в пъти по-голямо застрояване.

o       При прекратяване на договора от страна на общината поради вина на концесионера общината ще дължи обезщетение.

o       След приключване на концесионния договор общината ще трябва да плати обезщетение, с което да откупи всичко, което е изградено от концесионера.

 

Тъй като този документ е рамката, която определя цялата концесия, е изключително важно в нея да не се оставят никакви вратички.
4. Разминаване между проектодоговора, който ще бъде подписан с концесионера, и договора за концесия, който предстои да бъде гласуван от СОС:

Едно от разминаванията е в стойността на банковата гаранция. В единия договор е 200 000 лева, а в другия е в порядъка на 50 000 – 90 000 лева, а след четвъртата година ще падне драстично.

 

5. Проектодоговорът има много пропуски и вратички.

o       Законът изисква тайна да е само техническа или търговска информация. Член 61 прави по-голяма част от договора да е тайна.

o       Банковата гаранция първата година е 78 000, а четвъртата – 19 000. След това ще падне още по-драстично.

o       0,5 % от банковата гаранция е глобата за незаконно строителство. Това прави 390 лева за първата година и 95 лева за четвъртата. След това ще падне драстично.

o       Вратичката за промяна на ПУП и ново застрояване на парка продължава да си стои.

 

Това са само част от проблемите, които открихме в документите за концесията. Съдейки по тяхното качество, сериозно се съмняваме, че Столична община ще следи за качественото изпълнение на тази концесия. Затова ние от местната организация на „Зелените“ в Люлин настояваме нашите възражения да бъдат чути и договорите да бъдат променени така, че общественият интерес да бъде защитен.

––

Следват по-детайлно разписани нашите възражения.

 

1. Стартиране на процедурата:

 

Още със стартирането на процедурата по изготвяне на концесия е извършено сериозно нарушение на закона – чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията, който определя, че при изготвянето си подробният устройствен план (ПУП) трябва да бъде придружен от редица други планове, най-важен между тях е паркоустройственият план. Той определя точните размери на всяка една сграда, алея и други предвидени за изграждане в ПУП.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: Да бъде спазен законът, да се изготви паркоустройствен план и на база на него да се подготвя цялата концесия.

 

2. Анализът на необходимостта от концесия:

Неговото изготвяне би трябвало да се базира основно на паркоустройствения план, където са посочени точните размери на планираните търговски площи, алеи и друга инфраструктура.

В таблицата на 34 страница са посочени суми за реконструкция или изграждане на заведения, но липсват точни или поне приблизителни размери на планираните сгради. На каква база са определени тези суми?

В таблица на страница 12 са описани всички видове площи, върху които ще бъде изградена някаква настилка. Това са алейна мрежа, спортни площи, транспорт и паркинги, застроена площ обекти, атракционни съоръжения. Общият им сбор е 8,71 хектара или 87 100 квадратни метра. Но пък на страница 24 е посочено, че ще бъдат реконструирани 120 000 кв. м. настилки на минимална стройност 2 672 580 лева. Тоест от нищото се появяват едни 32 900 квадратни метра настилки, които биха стрували поне 732 733 лева.

Тези и други подобни разминавания будят сериозно съмнение в качеството на този анализ и в неговото основно твърдение, че Общината трябва да се откаже от концесионна такса.

 

3. Договор за концесия, предложен за гласуване от СОС:

 

Този договор, който общинските съветници ще гласуват, е рамката, която определя договора за концесия, който в последствие ще бъде подписан с концесионера, а не обратното. Поради този факт трябва да бъдат затворени всички вратички в него и общественият интерес да бъде защитен максимално.

Ето и основните ни възражения към договора за концесия, който предстои да бъде гласуван от СОС.

 

т. 2

Предвижданите търговски обекти и атракционен комплекс са с площ, определена от приетия в момента ПУП. Това означава, че след време ПУП може да се измени така, че да позволи по-големи площи за търговски обекти. Това, че сега действащият ПУП ще бъде приложен към конкурсната документация по никакъв начин не гарантира, че цялата отдавана на концесия площ няма да се застрои. Подобна порочна практика за промяна във вече сключен концесионен договор е позната и от ски-зона Банско. (Това е все едно да пуснеш наемател в къщата си, без да знаеш дали ще ползва 3 или 5 стаи или дали няма да реши да събори цялата ти къща.)

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се опише ясно в договора квадратурата на терените, които ще се ползват за търговски площи и атракционен комплекс за срока на концесионния договор.

 

т. 7.1

Нe е ясно разписано какво се има предвид под „цялостно управление и поддържане на обекта”. Няма общински стандарт за това и на практика концесионерът сам ще решава какво точно включва поддържането и рехабилитацията: може да е измитане на алеите веднъж месечно, може да е 1 път годишно; може да е поставянето на 2 или 20 пейки и т.н.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се разпише в точна годишна програма какви са задълженията на концесионера за поддържане на обекта.

 

т. 7.3

Общината следва да придобие собственост върху направените подобрения (без атракционните съоръжения) – същевременно в т. 8.4.2 се казва, че Общината ще ги заплати под формата на обезщетение. Тоест, след 25 г. експлоатация Общината ще компенсира финансово концесионера и на практика ще му върне направените инвестиции, като ги изкупи обратно. Според Закона за концесиите такова обезщетение се дължи единствено при предсрочно прекратяване на договора.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: в точка 8.4.2. да се каже ясно, че това обезщетение е само ако договорът бъде прекратен предсрочно.

 

т. 8.1.5.

Ако принципно ще се отдават търговски площи под наем, нужно ли е това да става чрез посредник – концесионер? Защо Общината не изпълнява тази дейност?

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се преосмисли цялостната идея за концесията.

 

т. 8.1.6

Концесионерът ще получи обезщетение дори ако в резултат на нарушения на договора същият се прекрати предсрочно. Тази точка лишава Общината от механизъм за ефективен контрол върху изпълнението на договора и позволява на концесионера да нарушава договора, без да носи финансова отговорност.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се разпише по-детайлно, така че да може да се защити максимално общественият интерес.

 

т. 8.2.3.

Няма разписана дефиниция какво включва поддържането на парка. Предложението да е спрямо действащото законодателство е несъстоятелно – няма законова уредба за поддръжка на зелена система.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се разпишат точно видовете и обема на услуги, които концесионерът ще извършва по поддържането на зелената система.

 

т. 8.2.5

Няма срок, в който да се правят ремонтите на обектите и техническата инфраструктура. На практика концесионерът може  изобщо да не извършва ремонти, след като няма определен срок за това (може след 10 или 20 години да реши да ремонтира даден обект).

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се запишат срокове и финансови обезщетения при неспазването им от страна на концесионера.

 

т. 8 .2.7

Изискването за охрана не е обвързано с носене на отговорност. Ако има сечи или унищожаване на паркова инфраструктура, концесионерът е освободен от отговорност.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се опише какво се опазва и гарантира с наличието на охрана.

 

т. 8.2.9

И сега има безплатни детски площадки и съоръжения, направени с инвестиции на Общината. Ако не се опише какво друго ще направи концесионерът, той може да се възползва от съществуващите площадки и да  ги обяви като свое изпълнение.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се опише колко, къде и какви като съоръжения нови детски площадки ще изгради концесионерът.

 

т. 8.2.12

Дава се възможност да се променя инвестиционната програма след сключване на концесионния договор. Под предлог за извършване на подобрения (без да е уточнено какви – нови платени паркинги, нови търговски площи?)  се променя предметът на договора.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да отпадне т. 8.2.12.

 

т. 8.2.15

Застраховката е в полза на Общината, без да има посочена сума. На практика концесионерът може да направи нереално ниска застраховка и да не носи последствия при увреждане на общинското имущество.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: да се фиксира сума на застраховката, която да е по оценка на международно признати институции.

 

т.8.4.2.

След приключване на концесионния период общината ще трябва да откупи изградените съоръжения, което обезсмисля принципа на отдаването на концесия. Тази точка влиза в директно противоречие със Закона за концесиите.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин : т. 8.4.2 да се промени така, че такова обезщетение да се дължи единствено при предсрочно прекратяване на договора, но не и при неговото изтичане.

 

 

 

4. Проектодоговор за концесия:

 

За съжаление голяма част от проблемите, които откриваме в предложения на общински съвет за гласуване договор за концесия, ги откриваме и в проектодоговора, като някои от текстовете не съответстват на предложения за гласуване от СОС договор за концесия. Някои членове и алинеи са по-скоро вратички за злоупотреби вместо защита на обществения интерес.

 

1 Член 61 – предвижда по-голяма част от договора, отколкото изисква законът, да е тайна и без съгласието на двете страни да не могат да се споделят тези текстове с трети лица. Това е договор за концесия на обществена площ и трябва колкото се може по-голяма част от този договор да бъде явна. Обратното буди съмнение, че Общината иска да скрие нещо.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: Текстът на член 61, ал. 1 да бъде променен така: „Страните по договора нямат право да споделят с трети лица единствено технически или търговски тайни на участника. Споделянето на тайна информация може да става единствено чрез писмено съгласие на другата страна. Цялата останала информация по договора е явна.” Поради обществения характер на концесията алинея 2 да отпадне.

 

2 Член 43, ал. 1 определя банковата гаранция да е в размер на 2 % от предвидените инвестиции за съответната година. Този член влиза в противоречие с предложения за гласуване от СОС договор за концесия, където е записана сумата от 200 000 лева. За първите 4 години според този член се получават сумите 78 000, 40 000, 24 000, 19 000 лева. Тъй като Концедентът не изисква инвестиции за периода след това вероятно и стойността на гаранцията ще падне драстично. Независимо от това концесионерът ще продължи да оперира с парка. В резултат на тази дейност е възможно да бъдат нанесени сериозни щети на парка и да няма никакви финансови гаранции, с които да бъдат покрити.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: процентът да бъде увеличен на 5 %, но не по-малко от 100 000 лева.

 

3 Член 47, ал. 1 определя глобата за незаконно строителство/разрушаване на 0,5 % от банковата гаранция за съответната година. Взимайки цифрите от горната точка излизат съответните стойности на глобата за първите 4 години – 390, 200, 120, 95 лева. Такава стойност не би имала сериозен възпиращ ефект върху концесионера, каквато е целта на глобите, а само протоколно значение. Дори и да бъде увеличена стойността на банковата гаранция според нашите предложения в горната точка, отново няма да се получи глоба, която да не е с протоколен характер.

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин: – стойността на глобата да бъде фиксирана и да е сходна със сумите в член 48 – от 20 000 до 90 000 лева.

 

4 Член 6, ал. 2.3 – Остава ПУП на парка като определящ какво и къде да се строи на територията на парка. Това представя възможност след определен период чрез гласуване на Общински съвет подробният устройствен план на парка да се смени и с анекс към договора да се разшири строителството в парка. (Член 6, ал. 2.3)

Предложение на МО „Зелените“ – Люлин:  – в самия концесионен договор да бъде вписан размерът на застрояване.

 

5 В договора не е ясно записано, че при прекратяване на концесията по вина на концесионера концедентът не плаща обезщетение.

Предлагаме: Да се впише текст, който категорично да казва, че няма да се плаща обезщетение при горецитираните условия.

 

6 Член 48, ал. 1.5. Санкцията за неподдържане на алейната мрежа е на прекалено ниска стойност. Предвид че тук ще са 97,5 % от инвестициите в паркова инфраструктура или почти 2,7 милиона лева, глоба от 4 000 лева е прекалено ниска.

Препоръка – стойността на глобата да се увеличи многократно така, че да е сходна с останалите глоби по член 48.

 

 

Заключението ни е, че тази концесия не трябва да бъде гласувана, докато не бъдат отстранени всички пропуски, така че да бъде защитен максимално общественият интерес.

 

 

За контакти:
Пламен Атанасов – член на Изпълнителния съвет на ПП ”Зелените” и на МО-Люлин – 0899 756 903
Ива Братанова – съ-председател на МО-Люлин – 0884 589 384
Борислав Сандов – съ-председател на ПП „Зелените“ – 0887 096 757
––