Нашият боклук не е нечий друг проблем

В навечерието на планираното за 12 май масово почистване на България, от ПП “Зелените” призоваваме българското правителство и българските граждани да насочат усилията си към трайно и устойчиво решаване на проблемите с битовите отпадъци. Планираното почистване на замърсени площи е чудесна инициатива, в която ние активно ще се включим. Тази инициатива обаче ще допринесе само за краткосрочно отстраняване на част от нерегламентиранитите сметища, но няма да реши дълбоките проблеми, свързани с управлението на отпадъците от бита.

От десетилетия в България битовите отпадъци се управляват много неефективно като се пилеят парите на данъкоплатците, хабят се ценни ресурси и се уврежда околната среда и здравето ни. Няколко примера за това:

1.      Според залегналата в европейското законодателство йерархия за управление на битовите отпадъци, най-много усилия трябва да се насочват към предотвратяване образуването на отпадъци, повторната им употреба и разделното им събиране и рециклиране, а само в краен случай да се прибягва до депониране. Българските правителства пренебрегват тази йерархия и изразходват наличните бюджетни и европейски средства за най-ниското и неблагоприятно стъпало от йерархията – изграждането на депа, при което се погребват ценни суровини и се съсипват огромни площи плодородни земи.

2.      Въпреки грешно поставения приоритет върху изграждането на депа за битови отпадъци, голяма част от общините все още нямат такива, а продължават да използват сметища, неотговарящи на никакви стандарти за безопастност. Тези сметища са истинска бомба със закъснител, която освен, че реално може да „избухне”, може да причини огромни замърсявания на повърхностните и подземни води. За много от сметищата не се планира адекватна рекултивация.

3.      В настоящия си вид Закона за управление на отпадъците не залага създаването на смислени и амбициозни програми за предотвратяване на отпадъците, което обрича на неуспех този най-лесен и смислен начин за справяне с отпадъците.

4.      Разделното събиране на отпадъците е разковничето за успеха на всяка устойчива система за управление на битови отпадъци. Понастоящем в системата за разделно събиране има много неизяснени компоненти и слаб контрол, което води до липса на ефективно разделно събиране в много общини и отчитане само „на хартия” на големи количества разделно събрани и рециклирани материали.

5.      Липсват финансови стимули и санкции, които да подтикнат гражданите към разделно събиране – от една страна гражданите плащат една и съща такса, независимо дали изхвърлят отпадъците си разделно или не, а от друга страна не се санкционират, когато не използват по предназначение кофите за разделно събиране.

6.      Приходите от такса смет често се използват за закърпване на бюджетни дупки, вместо да се инвестират в устойчиви методи за управление на отпадъците. Това води до избор на краткосрочно най-евтините методи за управление, които обаче в дългосрочен план са винаги много по-скъпи и увреждащи околната среда и здравето ни.

7.      Образователните кампании, свързани с отпадъците, се провеждат епизодично и не достигат до всички граждани.

8.      Управлението на отпадъците се осъществява без провеждането на обществен диалог и контрол, което е една от причините за наблюдаваната неефективност.

ПП “Зелените” работим активно за прилагането на концепцията „Нулеви отпадъци”, според която проектирането и управлението на продуктите и процесите трябва да става по начини, драстично намаляващи обема и елиминиращи токсичността на отпадъците, при което отпадните продукти от едни процеси са ресурси за други. Така се елиминира се нуждата от изгаряне (инсинериране) или погребване (депониране) на ценни ресурси, а първичните ресурси на Земята се запазват за идните поколения. Водени от тези принципи, “Зелените” предлагаме следните решения и политики, които вярваме, че ще направят чистотата нормално състояние на градската ни среда и на уникалната ни природа:

1.      Задължително спазване на йерархията на управление на отпадъците като всяко отклонение от йерархията се подлага на широк обществен дебат.

2.      Ускорено изглаждане на съоръжения за устойчиво третиране на отпадъците и пренасочване на част от бюджетното и европейско финансиране към предотвратяване, повторна употреба, разделно събиране и  рециклиране. Адекватна рекултивация на съществуващите сметища, включително чрез предепониране и оценка на  възможностите за извличане на ресурси от тях.

3.      Въвеждане на срокове и количествени цели на национално и общинско ниво за % предотвратени и % повторно използвани отпадъци, и събиране на данни за отчитане изпълнението на тези цели. Някои възможни мерки за предотвратяване на отпадъци са: замяна на еднократните транспортни опаковки от ПВЦ фолио с многократни каси; пълна забрана на тънките найлоновите торбички и въвеждане на такса върху по-плътните; въвеждането на депозитни системи за опаковки за някои напитки и храни…

4.      Въвеждане на пълна финансова отговорност на производителите на стоки, които бързо се превръщат в масово разпространени отпадъци, за трайното внедряване на работещи системи за разделното събиране на тези отпадъци при обхващане на всички граждани, фирми и институции.

5.      Промяна на такса „смет” в зависимост от реално изхвърлените количества смесен битов отпадък и реално събиране на глобите, предвидени в закона, както за незаконно изхвърляне на отпадъци и замърсяване на обществени места, така и за неправилно разделяне или смесване на отпадъците.

6.      Такса „смет”, продуктовите такси и всички други приходи, свързани с отпадъците, постъпващи в националния и в общинските бюджети, да се ползват само и единствено за управление на битовите отпадъци с цел въвеждане на устойчиви в дългосрочен план системи за управление.

7.      Въвеждане на постоянни обучения за устойчиво управление на отпадъците във всички нива на образователната система, както и регулярни разяснителни кампании за гражданите на всички общини.

8.      Подпомагане на активен граждански диалог и контрол при управлението на отпадъците, включително чрез осигуряване на обществен достъп до цялата налична информация, свързана с отпадъците.

9.      Законодателно въвеждане на задължителен екодизайн на продуктите с цел по-лесна повторна употреба и рециклиране, и намаляване количеството и токсичността на образуваните отпадъци в края на жизнения им цикъл.

Решаването на проблема с отпадъците е сложен и труден процес, който, без активното и осъзнато отношение на всички български граждани и институции, е обречен на неуспех. Затова, призоваваме всички българи на 12 май да се включат в почистването на нерегламентираните сметища. А за да не се появят тези сметища отново само след няколко седмици, призоваваме всички институции, медии и граждани да работят целогодишно за създаване, популяризиране и прилагане на устойчиви модели за управление на отпадъците. Защото нашият боклук не е нечий друг проблем!