Продължава инициатива на Зелените за развитие на зелената и велоинфраструктура в община Благоевград

Във вторник (09.10.2012г.), ПП „Зелените”, съвместно с представители на неправителствени организации (НПО) и спортни клубове от Благоевград, отново внесоха заявление за информация към общинското ръководство, свързани  с развитието на зелената система и инфраструктурата за велосипеден транспорт в Община Благоевград.
След проведени две граждански подписки и внесените в резултат от тях конкретни предложения през месец май и август т.г.,  и получените отговори от страна на община Благоевград , остават неизяснени въпросите свързани с развитието на парк „Бачиново”, велоалеите и зелените площи в общината.
От получения в края на м. август отговор от кмета на община Благоевград г-н Атанас Камбитов, става ясно, че за парк „Бачиново” общината предвижда изготвянето на подробен устройствен план (ПУП), който ще бъде подложен на обществено обсъждане. Не става ясно обаче кога и как гражданите, неправителствените организации и всички останали заинтересовани страни, ще могат да се запознаят предварително с неговото съдържание и представят предложенията си. На този етап, общинското ръководство не е предоставило нито времеви график за изготвяне на ПУП, нито информация за това кой и как разработва този ПУП. Обществен интерес представлява и информацията относно  съществуващите планове за застрояването на парка (напр. на територията на тенис-кортовете) и поставянето на временни обекти (които в миналото, често са се превръщали в постоянни). Организациите, които иницираха двете подписки искат от общината да оповести публично заявените инвестиционни намерения за имоти на територията на парка и плановете за поставяне на временни обекти и да ги подложи на обществено обсъждане.  Или иначе казано: искат ли гражданите на Благоевград нови жилищни комплекси и будки за семки и сладолед в Бачиново или не?
Въпреки проведената подписка през м. април т.г. за разширяване на системата от велоалеи и зелени площи, и подкрепена от над 4600 граждани, все още се очаква общинското ръководство да оповести как ще се възползва от тези предложения и какви проектни идеи разработва в момента за тяхното реализиране (напр. по текущи схеми към ОП „Регионално развитие“). По настоящем, не е разработен механизъм, чрез който представителите на НПО и други заинтересовани страни да бъдат включвани в работни групи към община Благоевград , отговорни за изготвянето на проектни предложения за финансиране по оперативни програми на ЕС.
За контакти:
Наталия Димитрова, член на НС на ПП „Зелените“, 0884018708