ВАС потвърди незаконността на комплекса „Златна перла“

Върховният административен съд (ВАС) с решение от 18-ти ноември обяви окончателно още един голям подобект от скандалното вилно селище за незаконен.
В обосновката на съдебния състав сред многото нарушения са изтъкнати и липсата на Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) при издаване на строително разрешение, каквото за такива обекти се изисква, а също и фактът, че строежът се намира на територията на Природен парк „Странджа“.
Съдът приема, че границите на парка са били ясни към датата на строителното разрешение, като са били уточнени със Споразумение от 17.09.2003 г. между МОСВ и МЗГ.

В решението на ВАС е описано още едно нарушение, което масово се използва – издаване на разрешения за строителство на отделни обекти, които по същество представляват едно цяло. Това се прави, за да се заобиколят законите и да се избегне необходимостта от ОВОС.
Посочено е също, че изготвеният ОУП на община Царево, който включва въпросния обект в зона за урбанизиране, не може да го узакони.

С решението си съдът утвърждава още следното: „В контекста на предписанието на чл. 2, ал. 2 от ЗЗТ, съгласно който опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях, доводът за „липса на правна сигурност на българските и чуждестранни инвеститори“ не може да бъде противопоставен на обществения интерес от запазване на националното и общочовешко богатство.“

ЗЕЛЕНИТЕ поздравяваме съдебния състав за възстановената справедливост по този порочен случай.