Становище по проект за националната минна стратегия до 2030 г.

Политическа партия “Зелените” подкрепя инициативата за създаване на стратегическо секторно планиране в България по отношение на минния сектор, но категорично възразява срещу едностранният подход при предварителното изготвяне на настоящата стратегия, както и срещу голяма част от нейното съдържание. Според нас то не отразява реалните проблеми и не отчита обективно възможностите пред сектора, като част от икономическите, социалните и екологични политики.

Напълно подкрепяме аргументите в официалните становища на Коалиция за климата – България, Информационен и учебен център по екология, Екологично сдружение “За Земята” и Български център за зелена икономика по проекта на ‘Национална стратегия за развитие на минната индустрия до 2030 г.

В тази връзка бихме желали да акцентираме и настояваме за развиването на следните важни според нас принципни позиции които да залегнат в минната стратегия на България:

1.     Изпълнение на директивите на ЕС в областта на околната среда и поемане на отговорност от цикъла на прочуване до момента на рекултивиране;

2.     Значително по-високи глоби и финансови гаранции обосновани от принципа „Замърсителя плаща”;

3.     Ресурсна и добивна ефективност в този сектор, зачитайки всички нужди, включително и за бъдните поколения;

4.     Рекултивиране на старите хвостохранилища и справяне в най-кратки срокове с горещите екологични точки предизвикани от миннодобивната и преработвателна промишленост, чрез споделена отговорност между държавата като контролен орган и компаниите унаследили съществуващите проблеми;

5.     Ограничение на износа на първични необработени суровини и по-високото им облагане с концесионни такси;

6.      Инвентаризация и проучване на остатъчните компоненти във всички хвостохранилища, от гледна точка намаляване на екологичния риск и възможностите за вторична високоефективна утилизация;

7.     Изследване на здравния статус на населението в минните райони и анализ на негативните ефекти предизвикани от миннодобивните и миннопреработвателните дейности върху хората и околната среда в средносрочен и дългосрочен план;

8.     Предотвратяване на конфликти чрез широко включване и обществени консултации на най-ранен етап по всякакви минни планове и бъдещи дейности, касаещи процесите на проучване, разработване и рекултивация;

9.     Създаване на институционален и информационен център за най-добрите налични технологии и практики в сектора;

10. Създаване на стратегия за справяне с минните отпадъци и отчитането на разход-ползи от тях;

11.  Строг регулационен процес касаещ съхранението на токсични отпадъци.

С настоящето становище ние изразяваме желанието си да участваме равноправно в процеса на финализиране на Национална стратегия за развитие на минната индустрия до 2030 г.

Надяваме се че в стратегията ще бъдат взети в предвид и допълнени посочените от нас искания. Възнамеряваме да бъдем активна страна в процеса на общественото обсъждане, тъй като ПП „Зелените” активно работи за реализирането на тези цели и на Европейско равнище.