Етикетиране на ГМО във фуражите ще има. Въпросът е как да стане това.

На 28.11.2012 беше осъществена среща между Ивайло Попов от ЕС За Земята с Комисия по земеделие и гори,  във връзка със спорната редакция на текстовете от Закон за фуражите, касаещи етикетиране на ГМО. На срещата присъстваха юрист от Комисията и представители на БАБХ.  В резултат беше изработен вариант на спорния текст [виж 1], който удовлетворява екологичните организации. Освен това, беше договорено санкциите в чл.77а да бъдат допълнени като обхванат и чл.23в [виж 2]. Така ще бъдат изпълнени задълженията на България по Регламент 1829/2003 и Регламент 1830/2003 [виж 3] за наличие на ефективни, съразмерни и разубеждаващи санкции за нарушения на правилата за етикетиране и проследяване на ГМО във фуражите.

 

През последните дни Президентът Росен Плевенлиев изрази своята позиция относно изпратеното отворено писмо за налагне на вето от ЕС За Земята, ПП Зелените, ОЦОСУР, Екофорум за устойчиво развитие, ФОСЗ, Движение за Хранителна независимост – България. В нея той изцяло подкрепя принципът на информирания избор и нуждата от промяна на текста за етикетирането на ГМО във фуражите.

 

Предложеният от Комисията по земеделие и гори подход за промяна на спорния текст в закона, за който се споменава и в позицията на г-н Плевнелиев, също би могъл да доведе до нужната промяна. За нас измененията чрез друг закон не са добра парламентарна практика и ние предпочитаме балансирания подход в случая. Поддържаме искането си Президентът да наложи вето върху текста на чл.23г  от Закона за фуражите, защото това е коректният според Конституцията и законите в България начин за справяне със създалата се ситуация. Тъй като правно-технически е невъзможно да бъде наложено вето във връзка с промените, касаещи санкцията на чл.23в, приемаме варианта те да станат с преходни и допълнителни разпоредби на друг закон, както бе обещано на срещата с представители на Комисията по земеделие и гори, но искаме ясни гаранции с кой закон и в какъв срок ще стане това.

 

Въпросът с ясното етикетиране на ГМО, когато то е налично в състава на продукта, е залегнало и в Закона за храните. За съжаление това изискване все още не се прилага, макар то да беше прието още през 2010 г. Според текстовете в Закона за ГМО и Закона за храните, при наличие на ГМО следва върху 25% от опаковката това да бъде обозначено с ясната формулировка ‘Съдържа ГМО’. Досега, обаче, не е спазено обещанието това изискване да влезе и в Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, за да има пълна правна уредба на въпроса.

 

В момента масово върху етикетите на множество продукти с малък шрифт и други наименования това изискване бива пренебрегвано. Припомняме, че преди около година, след сигнал от ЕС За Земята и ОЦОСУР, за пръв път БАБХ, заловиха фуражи с ГМ соя, без да са етикетирани за това. Санкции така и не последваха, а министър Найденов оправда това с готовността на производителя да ги етикетира, което не съответсва на българското законодателство, Регламент 1829/2003 и Регламент 1830/2003.

 

 

За контакти:

 

Ивайло Попов,  ЕС”За земята”: 0889 99 63 66

Борислав Сандов (Съпредседател на  ПП ‘Зелените’): 0887 09 67 57

 

 

[1] В чл. 23г, ал. 1 в изречение първо след думата „документи” се поставя тире и се добавя „за насипните фуражи” и след думата „продукта”  се поставя тире и се добавя „за пакетираните фуражи”.

 

ТЕКСТЪТ СТАВА:

„Чл. 23г. (1) Операторите във фуражния сектор, които пускат на пазара пакетирани или насипни фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО са длъжни да предоставят на купувачите резултати от лабораторни анализи за това, че фуражът съдържа, състои се или е произведен от ГМО, както и уникалния код на ГМО в придружаващите партидата документи – за насипните фуражи или, върху етикета на продукта – за пакетираните фуражи. Резултатите от лабораторните анализи и уникалния код на ГМО се предоставят на всеки един от следващите етапи от разпространението на фуражите на пазара.

 

[2] В чл. 77а, ал. 1 след думите „разпоредбата на” се добавя „чл. 23в” и се поставя запетая.

 

ТЕКСТЪТ СТАВА:

„Чл. 77а. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 23в, чл. 23г или 23д, се наказва с  глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 15 000 до 30 000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 30 000 до 45 000 лв.”

 

[3] Член 45 от Регламент (ЕО) 1829/2003

 

Член 45

Глоби

Държавите-членки постановяват разпоредби за глобите, приложими за нарушения на разпоредбите от настоящия регламент и предприемат всички необходими мерки, за да

гарантират, че те се прилагат. Предвидените глоби трябва да бъдат ефективни, съразмерни и разубеждаващи. Държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията, не по-късно от шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент и обявяват незабавно всички последващи изменения, които ги засягат.

 

 

Член 11 от Регламент (ЕО) 1830/2003

 

Член 11

Глоби

Държавите-членки постановяват разпоредби за глобите, приложими за нарушения на настоящия регламент и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че те ще бъдат прилагани. Предвидените глоби трябва да бъдат ефективни, съразмерни и разубеждаващи. Държавите-членки нотифицират тези разпоредби на Комисията, не по-късно от 18 април 2004 и нотифицират незабавно всички последващи изменения, които ги засягат.