Ако сте редовен член на функционираща местна организация

Ако сте редовен член на функционираща местна организация (МО), Вашата МО трябва да проведе заседание, на което да избере своите делегати.

Съгласно решение на Националния съвет на Зелените в сила от 17.12.2011 г., броят на делегатите на МО за участие в Национално Събрание се определя по следния начин:

– Ако Вашата МО се състои от не повече от 21 редовни члена, тя има право да изпрати до 7 делегати. По право делегати могат да бъдат членовете на ръководството на МО – това са председателят (или съпредседателите, ако са двама) и секретарят на МО. Останалите (съответно петима или четирима) делегати се избират на заседанието измежду редовните членове на МО.

– Ако Вашата МО се състои от над 21 редовни члена, тя има право и на допълнителни делегати. Броят им се определя по формулата “по 1 допълнителен делегат на всеки 3 члена над 21”. Например, ако Вашата МО има 22 или 23 редовни члена, делегатите си остават максимум 7. Но ако има 24, тя може да изпрати 8 делегата, ако са 26 – също 8, а ако са 27 члена, делегатите могат да станат вече 9 (т.е. 7 плюс 2 допълнителни).

За да са легитимни делегатите, е необходим надлежно оформен протокол от заседанието на МО, на което те са избрани за делегати. Съгласно Устава на Зелените, гласуването за кандидатури е тайно и поименно. Към настоящата покана са приложени образци от протоколи, които МО – както съществуващи, така и новоучредени – могат да ползват за удобство и за да са сигурни, че протоколът ще бъде правилно съставен и ще притежава всички необходими съгласно Устава на Зелените атрибути. Готовият протокол (най-добре сканирана разпечатка с подписите на протоколиста и председателстващия заседанието, а ако това не е възможно, поне в Word-файл) трябва да бъде изпратен до организационния секретар на Зелените Офелия Георгиева на електронен адрес ofelia.georgieva@zelenite.bg . На същия адрес избраните делегати следва да изпратят и приложеното индивидуално заявление за регистрация, попълнено поотделно от всеки делегат. Протоколът от заседанието на МО и индивидуалните заявления за регистрация следва да бъдат изпратени на организационния секретар най-късно до 17 март 2013 г. Задължително е избраните от МО делегати да са редовни, т.е. да са платили членския си внос съгласно изискванията, или в краен случай да го платят на място в залата. В противен случай те няма да бъдат допуснати като редовни делегати, а само като гости.