Декларация на ЗЕЛЕНИТЕ във връзка с гражданския протест за прозрачност и демократичност при приемане на общия устройствен план на Варна

ЗЕЛЕНИТЕ се присъединяваме към гражданския потест на варненци за прозрачност и демократичност при спазване на законовите процедури за общото планиране устройството на Община Варна. Основанията ни за това са:

  • Днес, 12 Май 2009г. изтича 14 -дневният срок по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, в който ние ЗЕЛЕНИТЕ трябваше да получим отговор от страна на Община Варна, за предоставяне на актуалния проект на Общ устройствен план /ОУП/ на Варна. ЗЕЛЕНИТЕ не сме получили писмен отговор, не приемаме мълчаливия отказ и заявяваме, че това е недопустимо бездействие на цялата общинска администрация, ръководена от кмета на Варна. ЗЕЛЕНИТЕ ще предприемем всички законови мерки срещу недопустимия по закон мълчалив отказ на Община Варна във връзка с новия ОУП;

  • В качеството си на орган на местната власт, длъжен да прилага българското и европейското законодателство, Община Варна нарушава 7 български закона и две международни конвенции във връзка с неспазване на принципите за прозрачно и демократично устройствено планиране: Конституцията на България, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда (част „Екология” не е съгласувана от МОСВ), Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда. ЗЕЛЕНИТЕ заявяваме, че това е престъпна злоупотреба с общественото доверие;

  • Гражданите и юридическите лица на територията на Община Варна вече десетки години са лишавани от модерно устройствено планиране на града и неговите околности, и са жертва на незаконно презастрояване, улични задръствания, липса на основна инфраструктура и зелени площи. Те нямат възможност за участие в задължителното обществено обсъждане на предварителния проект на нов ОУП, тъй като такова не е било провеждано. Отнето е правото на обществеността за участие в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда!

ЗЕЛЕНИТЕ се обявяваме в защита на обществения интерес и настояваме за:

  1. Незабавно поставяне на подробни информационни табла с разработените до момента устройствени схеми за нов ОУП на обществени места с 24-часов достъп във всички административни райони на Община Варна. Таблата трябва да са с подходяща големина и качество за детайлното им разглеждане от гражданите. Заедно с тях да бъдат достъпни подробни писмени обяснения на използваните специфични термини за видовете зони и условията за тяхното ползване.

  2. Да се осигури на гражданите свободен достъп до експерти, които да провеждат безплатни консултации за граждани, и да предоставят за разглеждане цялата преписка от административни актове, съпътстваща проекта за нов ОУП на Варна.

  3. Незабавно насрочване на дата за официално обществено обсъждане на актуалните устройствени схеми, разработени до момента, с което да бъдат взети предвид доводи, изисквания и предложения на участващите граждани и юридически лица по нов ОУП на Община Варна.

Само при незабавно изпълнение на горните искания ЗЕЛЕНИТЕ ще приемем, че Община Варна все пак ще започне да следва принципите на прозрачност и демократичност при устройственото планиране на територията на Варна, вменени й с редица български и европейски законови норми относно приемането на нов Общ устройствен план на Варна.

За ПП ЗЕЛЕНИТЕ

Мариана Стоянова

Съпредседател

Местна организация – Варна