ЗЕЛЕНИТЕ, Варна – Становище по проекта за Наредба за организация на движението на територията на Община Варна

Публикуваният в Интернет страницата на Община Варна проект за Наредба за организация на движението на нейната територия според нас в по-голямата си част представлява преповтаряне на редица законови /Закон за движението по пътищата, Закон за автомобилните превози, Закон за административните нарушения и наказания/ и подзаконови нормативни актове, например Наредбата за принудително преместване на ППС с техническо средство „паяк“ на територията на община Варна. Този факт прави приемането на такава Наредба напълно излишно. Според нас е необходимо да се анализира обхватът на всички свързани закони и подзаконови нормативни актове и дублиращите текстове да бъдат премахнати от наредбата, за да се направи прилагането й лесно и ползотворно за гражданите и гостите на Община Варна.
Едновременно с това текстът на Наредбата трябва да бъде допълнен и разширен в две основни направления:

• СТРАТЕГИЧЕСКО
» Необходима е дългосрочна „зелена“ стратегия за градска мобилност на Община Варна, която да се основава на актуални проучвания и анализи във връзка с различните видове немоторизиран и моторизиран транспорт. Според нас в процеса на проучване, изготвяне, приемане, актуализиране и контрол върху изпълнението на всички планови документи трябва да бъдат допуснати за участие инициативни комитети на граждани и местни неправителствени организации, в т.ч. представители на браншови организации от Сектор Транспорт.

Обосновка: Публикуваният проект за Наредба съдържа неточности (вж. чл. 33 и чл. 41, ал. 1, т.4) и съществени пропуски (липса на дългосрочна визия относно велосипеден транспорт, въвеждане на нови технологични решения и системи за управление на трафика), което ни кара да смятаме, че е налице недостатъчен капацитет в общинска администрация за самостоятелно планиране и изпълнение на подзаконови нормативни актове и документи от най-висок обществен интерес.

Конкретни предложения за допълнения в Наредбата:
– Въвеждане на допълнителни членове в Глава ІІ, Раздел 1 за: 1)преки предложения на граждански инициативни комитети и НПО до Общински съвет /ПК Транспорт/; 2)регламентиране дейността на Обществен съвет по градска мобилност, чиито предложения да станат задължителни за гласуване в ОбС след провеждане на обществено обсъждане; 3)Създаване на работни групи с участието на: граждани/представители на НПО, общински служители от специализираните звена, общински съветници от ПК Транспорт и външни експерти, участвали в проучвания и анализи, за изготвяне на съответните планови документи в областта на транспорта на Община Варна.; 4)Задължително експертно становище от независими специалисти в сферата на управлението на транспорта и урбанизъм при приемане и изменение на плановите документи;
– Приетите планови документи и поддържаните регистри, визирани в проекта за наредба, както и резултатите от работата на Обществения съвет по градска мобилност, следва да са публикувани в Интернет страницата на Община Варна.

• ОПЕРАТИВНО
» Смятаме, че немоторизираният транспорт трябва да има предимство пред моторизирания, където това е възможно, за да се намалят вредните емисии в атмосферния въздух и да се повиши качеството на живот в Община Варна, подобно на развитите европейски региони. Ние ЗЕЛЕНИТЕ смятаме, че е необходимо постепенно да се ограничава потока от МПС чрез въвеждане на зониран достъп до централната градска част. Настояваме изключенията от забраните и ограниченията за достъп до зона „Център“ да бъдат преразгледани с цел тяхното редуциране и предварително съгласуване на техния маршрут и престой със специализирано звено в Община Варна под прекия контрол на кмета.

Обосновка: В редица градове от ЕС – Париж, Лион, Барселона, Копенхаген, Брюксел, Гьотеборг, Хелзинки и мн. др., добре развитата инфраструктурна мрежа за немоторизиран транспорт /предимно велосипедизъм и пешеходство, на места – компактни електромобили – Гьотеборг/ осигурява гъвкава мобилност към работните места и поддържа здрава и активна структура на населението – първостепенно условие за общественото здраве и икономическата активност.
Пример: пешеходството и велосипедизмът в Холандия имат дял от съответно 26% и 35%, т.е. общо 61%-тен дял от ползвателите за разстояния до 7,5км към 23%-тен дял за движещите се с личен автомобил, а при разстояния до 15км делът на велосипедизма е 15%.

Конкретни предложения за допълнения в Наредбата:
– Да се създаде отделен раздел „Движение на пешеходци“, който да бъде разработен съвместно с местен инициативен комитет на граждани и/или местна НПО, с цел да се определят конкретните пешеходни зони в Община Варна;
– Да се допълни Наредбата с членове, които третират движението на хора със специални нужди, в т.ч. придвижването на електрически колички и други помощни средства, адаптиране на градския транспорт и придружаващата го система от обозначения към техните възможности, гарантиране на правата им за движение и паркиране наравно с другите участници в движението, като се вземат предвид специфичните им потребности, в т.ч. освобождаване от такса за ползване паркинги пред обществени обекти /автогара, жп. гара, аерогара и др./ и достъп с ППС до определените в настоящия чл. 8 зони при необходимост.
– Да се допълни чл. 1 с „пешеходци“;
– Да се допълни чл. 2 с „велосипеди“;
– Да се въведе понятието велосипеден булевард с ограничение на разрешената максимална скорост на движение до 30км/час:
а/ на споделен път за пешеходци, велосипедисти и автомобили;
б/ при път за пешеходци и велосипедисти, разрешен за автомобили единствено за обслужване на квартала
– Да се признаят вело-пътищата като такива със специален режим на ползване чрез допълване на чл. 8 с нова точка 6: Движение на ППС, пешеходци и инвалидни колички върху велосипедни ленти, алеи и пътеки;
– Да се допълни чл. 10 ал. 6 с „вело-пътищата“;
– Да отпадне израза „управлявани от деца“ в чл. 11 ал. 2;
– Да се преформулира чл. 12 в смисъл, да се даде определение на „затруднения“ и да се въведе двустранно зачитане на правата за движение на пешеходци и велосипедисти към тези на МПС;
– Да се допълни чл. 15 с нова точка 4: по улици, в които велосипедистите имат предимство пред останалите ППС.;
– Да се допълни чл. 16 ал. 1 с изразите „велосипедни алеи“, „велосипедното движение“ и по „границите на велосипедните алеи“, и да се въведе задължителното им обезопасяване;
– Да се въведе изцяло нов текст на ГЛАВА ІІІ, Раздел 1 Движение на велосипедисти:
„Нов чл. /1/ За организация на движението на велосипедисти на територията на ОВ се изготвя План за организация на движението на велосипеди (ПОДВ). Той обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на велосипеди, велосипедните станции за обществено ползване (СИТИ БАЙК система), и паркирането.
/2/ За изготвянето на ПОДВ се изполват актуални данни от проучвания относно настоящата и прогнози за бъдещата употреба на велосипеди на територията на ОВ.
/3/ Изготвянето на ПОДВ се възлага на работна група към зам.кмет с ресор „Транспорт“ с участието на: служители от специализирано звено на общинска администрация, представители на ЕСУТ, общински съветник от ПК „Транспорт“, член на екипа, извършил проучването по ал. 3, и представители на НПО и инициативен комитет на граждани.
/4/ Изготвеният проект за ПОДВ, заедно с изотвено към него експертно становище от специлисти по управление на транспорта и урбанисти, се разглежда, обсъжда и приема съвместно с граждани и НПО на обществено обсъждане. Съгласуваният проект се представя за разглеждане и одобрение от ОСВ.
/5/ Актуално копие от ПОДВ се съхранява в Дирекция „ИИБ“ при ОВ и в електронен вариант в Интернет страницата на Община Варна.
Нов чл. Определя се (а) типът, (б) обозначението и (в) обезопасяването на велосипедния път в следните параметри:
а) ширина на велосипедния път:
т.1. велолента на пътното платно – ширина 1,5 метър;
т.2. велоалея на тротоар и друга пешеходна площ – 1,5 метра;
т.3 вело-булевард – минимално допустима ширина 4 метра;
б) обозначение на велосипедния път:
т.1. стандартна цветна боя, обозначаваща пътната настилка на съответния тип вело-път, която да отговаря на изисквания за дълготрайност и сцепление;
т.2. стилизиран графичен знак на велосипед по пътната насилка – на всеки 15 метра с минимално допустим диаметър от 0.6 метра;
т.3. пътна табела със стилизиран графичен знак на велосипед на всяка пресечка;
т.4. пътна табела за забрана на движението на пешеходци на всеки 50 метра.
в) обезопасяване на велосипедния път:
т.1. велосипеден път, граничещ с пътно платно, с изключение велолентите, задължително се обезопасява по границите му със съдове със зеленина на всеки 2 метра;
т.2. когато ширината на велосипедния път е ограничена, по границите му задължително се поставят бетонни или метални колчета на всеки метър.
Нов чл. /1/ За насърчаване употребата на велосипеди от гражданите и гостите на зона „Център“ и зона „Градска“ следва да се въведе система от велосипедни станции с велосипеди под наем (СИТИ БАЙК).
/2/ собствеността, начина на стопанисване, технически спецификация и ценообразуване се предлагат от работната група, изработила ПОДВ, и се съгласуват в рамките на обществено обсъждане с участието на НПО и граждани.
/3/ велосипедите от СИТИ БАЙК системата трябва да отговарят на следните изисквания:
т.1. да са пригодени за градски условия, да са от еднакъв клас и да са обозначени по еднакъв начин.
т.2. да са оборудвани с преден и заден багажник в допълнение на изискванията по ЗДП;
т.3. да са в изправност;
т.4. да са номерирани по списък, регистриран в Община Варна.
/4/ велосипедните станции от от СИТИ БАЙК системата трябва да отговарят на следните задължителни изисквания:
т.1. наличие на заключващо устройство за съхранение на велосипеда и против кражба;
т.2. устройство за регистрация на ползването и плащане;
т.3. навес срещу дъжд и сняг;
т.4. система за непрекъснато видеонаблюдение.

– Да се допълни настоящият чл. 35 ал. 8 с изразите „велопътища и зелени площи“ и „и/или велосипедисти“;
– Да отпадне ал. 2 в настоящия чл. 37.

» Необходимо е в Наредбата да се регламентира редът за поставяне на пътни знаци, маркировка, светофарни уредби, пречещи на паркирането устройства, изкуствени неравности, както и органите, осъществяващи контрол и техния контролиращ орган, пред когото те носят отговорност със съответните санкции.

» Смятаме, че за да се възстанови трайно пътната настилка и облагороди естествената градска среда трябва да бъдат направени следните конкретни промени в проекта за Наредба:
– Изцяло да се забрани влизането на тежкотоварни МПС в централната градска част, а така също и през централните улици на кварталите през неработните дни, за работни дни да се определи забранителен режим в интервала между 7.00ч. – 21.00ч.;
– Да се допълни чл. 10 ал. 3 с изразите „и строително-ремонтни“, „велосипедното движение“ и „вело-пътищата, зелените площи“; Да се допълни с нова алинея 4 „При неотложни аварийно-възстановителни работи в техническата инфраструктура и строително-ремонтни работи, изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за почистване на МПС преди включването на последните в общата пътно-транспортна мрежа“. Да се допълни ал. 6 с изразите „и договор с изпълнител на ремонтно-възстановителните дейности с определен период на изпълнение“ и „вело-пътищата“ и да се намали срока за възстановяване на 2 дни. – Да се допълни ал. 7 с израза „съвместно с НПО и граждани под контрола на кмета“;
– Да се допълни чл. 11 с израза „зелени площи“;
– Да се допълни чл. 14 ал. 1 с израза „НПО и граждани под контрола на кмета“;
– Да отпадне в настоящия чл. 35 ал. 4 изразът „и паркиране“; Да се допълни ал. 6 с израза „зелените площи“;
– Да се допълни настоящият чл. 39 с нова точка 4: „По сигнал и в присъствието на представители на НПО и граждани“;
– Да се повиши размерът на глобите в настоящия чл. 46 на 1000 /хиляда/ лева; да се допълни ал. 1 с израза „и вело-пътища“. Да се създаде нова алинея 4 „За паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху пешеходни пътеки, на извършителя се налага глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.“;
– Да се въведат прогресивни глоби за забавяне на изпълнението в чл. 47.

» Смятаме, че в бъдеще транспортният сектор в европейски и световен мащаб ще се развива в посока екологично-чисти превозни средства, в т.ч. с електрическо захранване. Надяваме се, че преходът към новите технологии ще бъде направен от бъдещата стратегия за градска мобилност на Община Варна и вярваме, че той неминуемо ще стане факт за икономическите субекти, извършващи обслужващи града дейности, в т.ч. обществен транспорт и ППС за благоустройствени дейности.

Настояваме подобрението на проекта за Наредба за организация на движението на Община Варна да бъде естествено начало на нашата съвместна дейност за възстановяване на здравословната градска среда и възможност за добре уредена и икономически изгодна градска мобилност в гр.Варна.

Становището е внесено от:
Мариана Стоянова – Съпредседател на
местната организация на ЗЕЛЕНИТЕ – Варна

Текстът на становището във файлов формат Становище Варна - "Мобилност"