Да върнем държавата на гражданите – платформа

Ние, българите сме песимисти, защото имаме реални основания да вярваме, че институциите в България са безотговорни пред обществото и подчинени на олигарсите.

Резултатът от това е тоталното беззаконие, разграбване, унищожаване и парцелиране на ресурсите и природата на страната и лишаване на обикновените хора от бъдеще.

Ние не вярваме на онези, които казват, че българите са пасивни и обезверени. Ние настояваме за бързи и решителни промени в държавата. Настояваме за отнемане на тоталния контрол на 150-те бързо забогатели олигарси върху икономиката, обществото и законотворчеството.

Нека променим статуквото, нека променим държавата! Настояваме за пълна промяна в устройството и структурата на властта на държавата , която да доведе до:

• право на пряко участие и контрол на гражданите и неправителствените организации в процесите на взимане на решения и законотворчество;
• наказателна отговорност за държавните служители, общинските съветници и кметовете за незаконосъобразни решения;
• пълна прозрачност на институциите и пълен директен достъп до техните решения;
• опазване на природните ресурси и устойчивото им екологично използване в полза на местните общности;
• обществено отговорни следствие, прокуратура и съд;
• обществено отговорна законодателна власт;
• обществено отговорни медии.

ЗЕЛЕНИТЕ започваме обществено обсъждане с платформа: „Да върнем държавата на гражданите“.

Ние обявяваме широко обсъждане на платформа за промяна в устройството на държавата. Ние предлагаме конкретни решения на проблемите, посочени по-горе, и очакваме Вашето активно отношение, коментари и предложения. Ние се ангажираме да обърнем внимание на всеки коментар и предложение и да Ви отговорим! Ние сме готови да направим адекватните на поставените цели предложения част от програмата на ЗЕЛЕНИТЕ и ще се радваме всяка друга политическа партия да направи същото! Ние очакваме гражданите, медиите и неправителствените организации да са водещи в обсъждането и оформянето на тези идеи.

Ето кратко резюме на нашите идеи с които започваме кампанията

Ел. поща за предложения и становища: zelenite@gmail.com

• Преки правомощия и отговорност на държавните експерти
В България устройството на държавната администрация е свръх централизирано и всяко решение е изцяло под политически чадър и контрол. Необходимо е бързо чрез промяна на Закона за държавния служител и всички закони отнасящи се до административното устройство на институциите да се преустрои държавният апарат. Всички разрешителни и съгласувателни решения, всички решения по законосъобразност следва да се възложат на държавните експерти със съответната компетентност и длъжностна характеристика. Чрез съда те следва да са под контрола на ръководствата на институциите, прокуратурата и омбудсмана.

• Наказателна отговорност за незаконосъобразни или противозаконни административни решения, действия или бездействия
Понастоящем съгласно Наказателният кодекс, наказателна отговорност за решения, които са незаконосъобразни или пък за такива бездействия, се носи само ако се докаже умисъл. Необходимо е да се криминализира издаването на незаконосъобразни решения или такива бездействия, без да е нужно да се доказва умисъл, т.е. по непредпазливост.

• Солидарна индивидуална отговорност на членовете на колективни органи
Членовете на такива орани сега практически не носят никаква правна отговорност за действията си. Единственото, което ги застрашава, е политическа отговорност, загубата на доверие в избирателите. Тази система позволява почти безгранично да се присвоява, краде и работи в полза на който плати повече. При взето решение за разпореждане с имущество, бюджет, извънбюджетни средства, дарения и всички останали материални, природни и финансови ресурси, членовете на тези колективни органи следва да носят солидарна наказателна и имуществена отговорност при констатирано накърняване на обществения интерес.

• Eфективен граждански контрол върху законосъобразността на административните решения и прозрачност на администрацията
Понастоящем съществуват редица проблеми, възпиращи до голяма степен възможността на гражданите да контролират законността на административните актове на изпълнителната и местна власт. За да се решат е нужна система от сериозни промени: всички крайни и междинни административни актове следва да подлежат на обжалване по законосъобразност; за да влязат в сила актовете следва да се публикуват с пълния им текст в обществено достъпни хартиени и електронни бюлетини; следва да има директно достъпни хартиени и електронни архиви на всички решения, междинни актове, протоколи от заседания в държавата, включително документите по вече приключили концесии и търгове свързани с разходването на обществени средства, обществени поръчки; гарантиран правен интерес за обжалване на актовете на неправителствени организации, регистрирани в обществена полза; поемане на разходите по делата на неправителствени организации, регистрирани в обществена полза, при обжалване на решения в областта на околната среда.

• Създаване на национален и регионални омбудсмани с пряк избор. Права на обществен обвинител
Създаване на пряко избираеми Национален омбудсман, регионални омбудсмани с мандат минимум 5 години. Националният омбудсман да има правомощия съпоставими с Председателя на Народното събрание и подобаваща администрация. Статутът на регионалните омбудсмани да е приравнен към този на народните представители.

• Пряко приложение на Конституцията и международните правни актове

• Местен референдум и купуването на гласове
Провеждане на задължителен местен референдум без горен праг на участие за потвърждение на всяко едно решение на местните власти, касаещо: управление (смяна на собствеността; влизане в съдружие; отдаване на концесии) на общинско имущество и собственост; отдаване на природни ресурси за ползване (гори, земи, води, подземни богатства); устройствени проекти включващи общинска и държавна собственост.

• Само трайно уседнали граждани на България и ЕС да гласуват на местните избори

• Право за пряка гражданска законодателна инициатива
Специална постоянна парламентарна комисия, с участието на националния омбудсман и представители на инициативния комитет за всеки от случаите, да приема, подготвя технически и внася за разглеждане и приемане пректи за закони или изменението им. Гражданите, чиито саморъчни подписи и данни са необходими за да е валидно законодателното предложение, да бъдат не по-малко от броя избиратели, необходими за избирането на един народен представител на последните парламентарни избори. Отделно към специална постоянна парламентарна комисия да се създаде екип от юристи, задължени да приемат предложения на отделни граждани и техните организации и да ги разработват като законопроекти, след което при одобрение от специалната комисия да бъдат въвеждани и обсъдени като официални законопроекти на Народното събрание

• Право на гражданите за пряко сезиране на Конституционния съд
Да бъде дадено право за пряко гражданско сезиране на Конституционния съд. За целта да е нужно определен минимум избиратели да са подписали съответното искане, но този брой да не е повече от 1% от общия брой избиратели. Освен чрез подписка гражданите да могат да сезират Националния (или него чрез регионалния) омбудсман, който пък да има правото да сезира Конституционния съд.

• Двукамарен парламент
Народното събрание на България е еднокамарно. Това води до наличието на важни проблеми при правенето и приемaнето на закони. Липсват възможностите за контрол (особено когато говорим за лобистки създадени закони) и за блокиране натиска от страна на правителството да прокарва удобни, но вредни законодателни инициативи. Решението – Двукамарен парламент – Горна камара (сенат) и Долна камара (събрание). Сенатът се състои от 31 сенатори: по един сенатор, избран във всяка една област, без София-град, трима сенатори, избрани в София град и един сенатор, избран от българите, живеещи в чужбина. Събранието се състои от 121 депутати. Избират се мажоритарно, в 121 избирателни района на страната. Изборите не са едновременно, а „на кръст“, така, че на всеки две години има избори или за сенат, или за събрание. Открити пленарни сесии и заседания на комисиите (с елементарна регистрация). Он-лайн база данни за гласуванията в комисиите и в залата. Всички проектозакони и проекторешения да се публикуват в интернет поне 2 седмици преди първото заседание на коя да е от комисиите, които ще го гледат. Правилниците за работа на Сената и Събранието – с повече санкции за невършене на работата, неучастие, и т.н. Сесии за гласуване (напр. всеки четвъртък от 14:00 до 16:00). Отзоваване на депутатите – със същия брой гласове, с който е избран в района си.

• Постоянна изборна администрация и законодателство, закон за правилник на работата на парламента

• Постоянна изборна администрация. Общ избирателен кодекс

• Постоянна парламентарна телевизия

• Обществен он-лайн електронен регистър на всички проведени гласувания в НС

• Депутати редовно неучастващи в парламентарните гласувания да бъдат освобождавани от парламента

• Трайно уседнали в България граждани на ЕС да гласуват на избори за представителство в Европейския парламент и да имат улеснени процедури за българско гражданство

• Електронно гласуване
Въвеждане на гласуване чрез апарати за гласуване, а за хора извън страната, но само за тях – по интернет след предварителна регистрация.

• Създаване на закрепени със закон норми за максимално застрояване в извънградска среда и ограничаване на застрояването в селските райони и НАТУРА 2000, заедно с въвеждане на задължително стратегическо планиране на застрояването и облекчения за проектите съобразени с него.

• Изключване на офшорките от достъпа до обществените поръчки.

Текстът на платформата във файлов формат Да върнем държавата на гражданите