Декларация за приетите на 16-ти януари, 2009 г., промени в Закона за горите

ЗЕЛЕНИТЕ считаме, че приетият на 16.01.2009 на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за горите само частично отразява обществения интерес.

За първи път в цялата съвременна история в Български Закон за горите се въвежда продажбата на държавни гори. Това предложение беше гласувано без да има ясна обоснованост на нуждата за такава продажба и без да са разписани критериите за случаите, в които да се извършва. Предвижда се възможността такива критерии да бъдат указани в Правилник на приложение на закона за горите – практика даваща право на изпълнителната власт да създава правни норми, право, което нашата конституция и всяка демократична правна система делегира единствено на законодателната власт. Така се създава възможност за административен произвол, корупция и отново нерегламентирана държавна помощ.

Не се въвеждат и никакви ограничения или забрана върху смяната на предназначението на заменените (досега и занапред) гори – така те могат да бъдат изсичани и застроявани. По този начин не е решен проблемът с процедурите по замени на гори, които са държавна помощ, противоречаща на Европейските норми за конкурентност и са стартирали след нашето членство в Европейския съюз. Много от тези замени застрашават Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.
Иначе, казано с приемането на законопроекта не са отстранени всички нарушения на Европейското законодателство и България все още е заплашена от наказателни процедури.

С оттеглянето на параграф 3, касаещ промяна на текстове по чл. 14 от закона, отпаднаха и предложените на обсъжданията в комисията ограничения за изключване от горски фонд на различни видове гори, а именно такива, които представляват: защитни горски пояси, опитни и географски култури, дендрариуми, островите но граничните реки, гори за защита на инженерните съоръжения, насаждения и градини за семепроизводство, горски разсадници, маточници и земи и гори от горския фонд попадащи в защитени територии; които представляват: гори и земи от държавния горски фонд попадащи в ивицата с широчина 2 км:
а) от границата на зона „А“, определена но Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, към вътрешността на страната, освен когато това е предвидено в общ устройствен план;
б) около курортите с национално значение – разположена извън границите на населени места и селищни образувания определени с действащите общи и подробни планове.

Възможностите за замени на държавни гори – практика противоречаща на Европейските правила за конкурентност – беше ограничена до следните варианти:
1. При прекратяване на съсобственост върху гори и земи от горския фонд между държавата и трети лица;
2. За реализиране на проекти от общините, свързани с изграждане на инфраструктурни обекти и съоръжения, общинска собственост. В този случай, като предпазна мярка за злоупотреби, законът предвижда договорът за замяна да бъде с тежест – т.е. с договора да се определя срокът за изграждане на обекта или съоръжението, като при неспазване на условията по договора горите, предмет на замяната, със заповед да се връщат в държавния горски фонд.

Остава, обаче, вероятността за корупционни практики чрез апортиране или приватизация на създадените инфраструктурни обекти, създадени на териториите, придобити от общините, след изтичане на договора за замяна с държавата.

Отхвърлени бяха:
• Скандалната промяна, разрешаваща строителството на ски писти и извеждането на голи сечи без изключването на тези територии от горския фонд. С тази промяна се даваше възможност даром да се извеждат безконтролно голи сечи навсякъде в страната и да се стартират най-скандалните ски курорти в защитените територии и зони от Натура 2000;
• Поредният опит за удължаване на срока за отстрел на водоплаващ дивеч – промяна противоречаща на Европейските директиви и на Конституцията на България.

Така получените изменения и допълнения на закона за горите са поредната „кръпка“, целяща да закрепи остарелия и най-много поправян закон в новата ни история.

ЗЕЛЕНИТЕ настояваме и ще работим за:

– вече заменените гори да не могат да се застрояват в следващите 20 години. Всички процедури, където вече е било разрешено застрояването на гори В НАТУРА 2000, да бъдат отменени. Ако това искане не се спази, България ще трябва да плати стойността на заменените и застроени гори под формата на глоба към Европейския съюз, тъй като това ще представлява непозволена държавна помощ и нарушаване принципите на конкурентност. Допълнително ще трябва да се плащат тежки ежедневни глоби докато не се предприемат скъпоструващи мерки за възстановяване на увредената природа в НАТУРА 2000.

ясно да се мотивира и обясни пред обществото нуждата да се продава държавната гора и критериите за тези продажби да се изяснят в закона.

Продажбата на държавни и общински гори да става само след положителен резултат от проведен местен референдум с участието на гражданите с адресна регистрация в засегнатото землище. Това е най-важната гаранция, че такива сделки не противоречат на интереса на местните общности и не водят до увреждане на техните икономически, социални и обществени интереси.

Политическа декларация на ЗЕЛЕНИТЕ за приетите промени в Закона за горите на 16 януaри 2009 г.

17 януари 2009 г.

_____________________

За контакти:

Андрей Ковачев, съпредседател и член на НС: 0887 788 218

Текстът на декларацията във файлов формат Декларация за промените в Закона за горите