Декларация на ЗЕЛЕНИТЕ за газовата криза

В самото начало на 2009 г. България е в разгара на невиждана през последните 20 г. енергийна криза. Кризата в сектора и отражението му върху индустрията, образованието и други области на живота е резултат от кризата в един отделен сегмент на енергетиката – снабдяването с природен газ. Доколкото в момента едва 10% от електроенергията в страната се произвежда от природен газ, основният потърпевш от спрените доставки на газ е индустрията.
ЗЕЛЕНИТЕ смятаме, че днешната криза с доставките на природен газ е резултат както от външни, така и от вътрешни фактори. И ако външните фактори могат да бъдат повлияни от съвместните усилия на страните членки на ЕС, то вътрешните трябва да бъдат елиминирани незабавно. Основният вътрешен фактор, който доведе до кризата, е отказът на сегашното и предишните правителства на страната да работят за и да инвестират в диверсификация на доставките на енергоресурси. Според нас този случай на форсмажорни обстоятелства внезапно разкри редица критични характеристики на българското държавно управление, които са недопустими за една държава – членка на Европейския съюз.
Газовата криза за пореден път показва, че сме задължени да атакуваме некомпетентните, но трайни заболявания, от които страда управлението на държавата и на енeргийния сектор в частност:
липсата на адекватна енергийна стратегия, съответните планове за действие, инвестиционни и други анализи. Наличните документи затвърждават зависимостта на България от Русия в енергиен, социален, политически и геополитически план;
липсата на контрол върху държавните резерви – в момента никой не може да каже с какъв газов резерв разполага страната;
напълно липсва ефективен контрол дали българските фирми, включително и тези с държавно участие, поддържат необходимите и изисквани от закона резерви;
отказът от предварителни действия – пролича. Българската администрация е способна да превърне в „извънредна ситуация“ нещо, за което е била предупредена 20 дни предварително;
Министерството на извънредните ситуации със сигурност не работи за овладяването на тези ситуации и намаляване на последиците от тях;
първосигналната реакция на държавния глава е да обслужва чужди икономически интереси – щом не могат да продадат газ, нека ни продадат ядрено гориво;
първосигналната реакция на министър-председателя е шумна и безсмислена показност, свързана с харченето на пари, а не с търсенето на отговорност и вършенето на работа;
непрозрачността в управлението на енергетиката повишава риска от подобни кризи и в бъдеще – можем само да гадаем какви защитни за България клаузи съдържа договорът с „Газпром”.

ЗЕЛЕНИТЕ смятаме, че реакцията на българските институции спрямо газовата криза е неадекватна и некомпетентна. На първо място е пълното отстъпление на държавните институции от тяхната оповестяваща и координационна функция при кризисни ситуации. Както специално съществуващото министерство, така и всички останали отговорни държавни институции по време на кризата (оказа се, че близо три седмици преди началото й, е било изпратено предизвестие от страна на руските газови оператори) допуснаха пълно информационно затъмнение за социалните институции, домакинствата, стопанските субекти и всички останали потърпевши, като по този начин възпрепятстваха всякакви възможни индивидуални предварителни мерки. Същото важи и за конкретните предлагани технологични решения, (отварянето на затворения според присъединителния договор между България и Европейския съюз трети блок на АЕЦ „Козлодуй“, създаването на специални щабове и т.н.), са безсмислени и отвличащи вниманието. Решението – мазут – постави всички ни пред избора между лошо и още по-лошо.

За да се намери адекватен изход от кризата, ние настояваме:
• Незабавно да се публикува в интернет действащият договор (вкл. анексите) за доставка на природен газ от Русия.
• Да се поиска незабавна среща на върха в ЕС, на която да се поставят ясно проблемите, породени от водещата роля на двустранните отношения в енергетиката между някои от страните от ЕС и Русия и съответните проблеми, които този подход поражда за развитието на ЕС като цяло.
• Да се сформира независима комисия от представители на бизнеса, граждански организации и правителството за оценка на щетите от кризата в България. Оценката да включва максимално широк кръг негативи – както преките загуби (вкл. глобите за замърсяване и разходите за закупени емисии на CO2), така и загубите по веригата свързани производства.
• Главният прокурор да започне незабавно разследване на въпроса със състоянието на запасите от природен газ в Чирен и Галата.
• Българското правителство да обяви открит международен конкурс за наемане на адвокати, които да заведат дела срещу „Газпром“ и/или неговите дъщерни компании-доставчици на газ.
• Главният прокурор да започне незабавно разследване действията на институциите в сегашната криза.

ЗЕЛЕНИТЕ напълно се солидаризираме със становището на неправителствените организации относно проекта за Енергийна стратегия на България до 2020 г, което гласи:
„Липсва задълбочена, дългосрочна енергийна стратегия на България, която да откъсне страната от зависимостта й от доставките на нефт, газ и ядрено гориво, респективно от доставчика на тези енергийни ресурси – Руската федерация. Понастоящем България внася над 70% от енергийните си ресурси. Въпреки това отново се дава приоритет на опасни за хората и околната среда, икономически неизгодни стратегии. Изработеният от Министерството на икономиката и енергетиката проект за енергийната стратегия до 2020 г., който се очаква да бъде приет през март тази година, предлага инвестиции в крупни енергийни проекти (АЕЦ „Белене“ „Бургас-Александруполис“ и „Южен поток“), които само задълбочават тази зависимост. В проекта е твърде слабо застъпена енергийната ефективност, стимулираща развитие на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници – слънце, биомаса, вятър и геотермална енергия. И това при положение, че България продължава да е твърдо на последно място по енергийна ефективност в ЕС.

Ако в България имаше ясна държавна политика, стимулираща създаването на енергийно независими домакинства, днес големите градове, зависими от доставките на газ, нямаше да стоят на студено. Наличието на многобройни местни, леснодостъпни източници на възобновяема енергия ще изключи възможността монополистите да повишават безконтролно цените, политиците и престъпниците да се обогатяват неправомерно, както и да се използват енергийните доставки за политически и икономически натиск.

Настояваме в бъдещата енергийна стратегия да бъдат включени:
приоритетни мерки, стимулиращи децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници;
мерки за стимулиране на енергийна независимост на отделните домакинства;
осъществяването и финансирането на тези политики да има приоритет пред мега-енергийните проекти, като се прекрати престъпното дотиране на замърсяващите и остарели технологии;
демонополизация на българската енергетика.

12.01.2009, София