Декларация на ЗЕЛЕНИТЕ във връзка със ситуацията в студентските градчета

Като обществено отговорна и загрижена за състоянието на българското образование партия, ЗЕЛЕНИТЕ изразяваме категорично несъгласие с общинската и държавна политика, довела до сегашното състояние на зоните, обособени за пребиваване на студенти. Смятаме стопанисването на териториите, предназначени за студентски кампуси, за неправилно и безотговорно.
На какво станахме свидетели през последните 12 години:

Смяната на статута на студентските градчета доведе до тяхното лошо управление и неконтролируемо разрастване. Общините доказаха, че не могат да регулират строителството и опазването на зелените площи. Разпиляната отговорност към различни институции и отделните университети е причина за тотална разруха на инфраструктурата за извън-аудиторно обучение, култура и спорт. Сградният фонд е занемарен и опасен за обитаване. Нормите за енергийна ефективност, ниво на шума, жилищно пространство и пропускателен режим не са в съответствие с нормативната уредба. Гъстотата на населението в тези жилищни площи е прекалено висока и не е пропорционална на капацитета на градския транспорт, полицията и спешната медицинска помощ. Хигиенните норми в заведенията за хранене и студентските столове се игнорират от управителите им. Контрол във всички университетски звена и търговски обекти на територията на студентските градчета почти липсва.

Особено неприемливо е положението в столичния Студентски град. В момента той прилича повече на увеселителен парк, отколкото на място за обучение и отдих на студенти. Зачестилите криминални прояви в последните години предизвикват страх и разкриват неспособност за регулиране на дейностите там от институциите на изпълнителната власт. Прекомерното строителство и амортизираната инфраструктура водят до редица проблеми и са сериозен риск за бъдещето на този комплекс. Все по-неадекватни са условията за специфични групи граждани, като майки с деца и хора с увреждания.

Ние предлагаме да се направят промени в Закона за висшето образование (ЗВО) чрез който:
• Университетските градчета да се одържавят и да се прехвърлят към висшите училища. Настояваме държавата да откупи всички новопостроени жилищни сгради и обезщети всички собственици на земи. Този процес би следвало да бъде съпътстван и от разписана гаранция за неприкосновеността от реституция, приватизация и концесия.
• Управлението на студентските градчета да бъде осъществявано с прякото участие на студентски оргазиции в съответствие с принципите на пряката демокрация, които да могат да отразят мнението на преките потребители и ползватели на тези територии.

ЗЕЛЕНИТЕ подкрепяме исканията на инициативни групи от студенти и неправителствени организации за мораториум върху строителството на нови сгради с търговско предназначение и за строг надзор върху съществуващите такива. Настояваме за стриктен контрол в съществуващите заведения – дискотеки, барове, ресторанти – и ограничаване на разработването на нови такива. Настояваме за закриване на заведенията, които не са съобразени със статута и целите на Студентски град.
Също така заявяваме, че ще работим съвместно със студентските и неправителствени обединения в опитите им за превръщането на студентските градчета в кампуси, които да са в полза на самите студенти и преподаватели, които ги обитават. Там би следвало да се развиват както науката и образованието на Р. България, така и новите поколения на млади, образовани и обществено активни граждани на Европейския съюз.

ЗЕЛЕНИТЕ призоваваме всички свои членове и симпатизанти да подкрепят като активни граждани протестните действия на студентите.