Бланка за събиране на подписи за регистрация на Зелените за избори 2013

20.03.2013

Линк към бланката: бланка

Може да свалите и разпечатате бланката за събиране на подписи в подкрепа на Зелените за предстоящите избори да съберете подписи от роднинии приятели и да ни предайте до 24 март 2013 събраните подписи в Офиса на Зелените на улица Бисер N7, София или изпратете на адрес:  Зелените П.К. 1554София 1000.

Колкото повече, толкова повече! 🙂

 

 Изборният кодекс спешно трябва да бъде изменен

25.02.2013

До: Народните представители в 41-вото Народно събрание

Копие до: Българските медии и общественост

Уважаеми дами и господа народни представители, журналисти, съграждани,

На Вашето внимание предлагаме необходимите според ПП ЗЕЛЕНИТЕ спешни поправки в Изборния кодекс.

1. Да бъдат направени необходимите промени, позволяващи на НПО, сдружения на граждани и всички граждански организации да участват и издигат кандидати в изборния процес при равни условия с тези за политическите партии.

2. Условията за регистрация в ЦИК,респективно за участие в избори на всички граждански и политически  субекти да бъдат променени. Депозитът за участие в избори да не може да бъде по-голям от 10 средни работни заплати, а подписите необходими за регистрация да не превишават тези необходими за регистриране на политическа партия – 2500.

3. По време на предизборната кампания участието на всички кандидати в  обществените медии да е безплатно и равнопоставено, да отпаднат всички преференции за парламентарно представени партии.

4. Да бъде забранена политическата реклама и репортажи и се излъчват и организират единствено дебати с предварително  определени и обявени  теми, равнопоставено спрямо всички, без преференции, като време, за парламентарно представените партии.

5. Да се промени статута на наблюдателите и застъпниците в СИК, РИК, ОИК и ЦИК като те имат правата при нарушение на ИК да спират изборния процес до отстраняването на нарушенията и тези, които са при преброяването да подписват окончателния протокол. Присъствието им и запознаването с документацията на всички нива да бъде гарантирано също от ИК. В бъдеще да се създаде постоянно действаща изборна администрация на всички нива със статут на държавни служители по време на изпълнение на задълженията им, като РИК и ЦИК са постоянно действащи и не се попълват от парламентарни квоти, а се назначават след отворен и под граждански контрол конкурс.

6. Да се направят още на тези избори тестове на ел. гласуване както с терминали, така и гласуване по интернет на различни нива – секции с различен брой гласоподаватели, села, малки и средни градове, както и в секции в ЕС,в посолства и консулства. Секциите извън България да се организират при подадени поне 50 заявления за гласуване по интернет.

7. Да не се допускат нарушения при нагледната агитация и реклама, като стриктно се съблюдават определените места и време за това. При нарушения да следва предупреждение и глоба съизмерима с депозита, а при повторно такова да бъде отстраняван субекта чиито рекламни материали са поставени незаконно.

8. При констатация на нарушение на ИК , ЦИК, РИК и ОИК са длъжни да реагират в рамките на 1 час, като при необходимост се удължава изборния процес или се касират съответните резултати за секцията или районът.

9. Да бъде въведена пропорционална избирателна система с преференции, без праг за тях и се гласува с интегрална бюлетина.

10. Резултатите от преброяването да бъдат достъпни веднага след въвеждането им в изчислителните центрове, също както и сканираните протоколи от СИК, ОИК, РИК и ЦИК.

11. Да се отмени закупуването на копирни апарати за СИК, а да се ползват досегашните препис -извлечения, като за неподписване, без основание, членовете на СИК да носят наказателна отговорност.

12. Заседанията на ОИК, РИК, ЦИК да се предават онлайн в интернет.

13. Правото за участие в разпределението на мандати да имат всички участници, получили минимум 2% от гласовете в страната.

 Започна събирането на подписката за регистриране на застъпници на алтернативната позиция на предстоящия референдум

05.12.2012

Подписката можете да изтеглите от тук!


Да съберем 7 000 подписа за 10 дни!

За участие в първия “демократичен” референдум, от ЦИК измислиха следното “демократично” условие: защитниците на алтернативната позиция (разбирайте позиция ‘Не’), могат да се регистрират само чрез Инициативни комитети от 5 до 15 души, които трябва да съберат 7 000 подписа до 7 декември – с всички лични данни на подписалия се: име, ЕГН, адрес, подпис.

За събирането на подписите имаме едва три седмици.

Затова на 17-ти ноември 14 български граждани (от Зелените, Българската антиядрена коалиция, Българската фотоволтаична асоциация и други), създадохме Инициативен комитет “Зелените алтернативи против АЕЦ” и избрахме Борислав Сандов, съпредседател на “Зелените”, да бъде наш представляващ.

Сега, за да бъдат чути разумни и силни аргументи срещу ядрената енергетика, Комитетът трябва да бъде регистриран в ЦИК максимално бързо.

Моля, подкрепете и участвайте в тази кампания като отпечатате приложената тук бланка и съберете подписи от всички ваши приятели, колеги, роднини и познати! После ни я изпратете на адрес:

София 1000
п.к. 1554
Зелените

Но не по-късно от 3 декември!

Важни указания за попълване на бланката:
– Не попълвайте първата графа! Номерацията ще се направи допълнитено.
– Право да се подписват имат български граждани над 18 години с избирателни права.
– Изписвайте пълните си три имена и адрес, така както са по лична карта!

Благодарим ви!

ИК “Зелените алтернативи против АЕЦ”Становище по проект за националната минна стратегия до 2030 г.

29.11.2012

Политическа партия “Зелените” подкрепя инициативата за създаване на стратегическо секторно планиране в България по отношение на минния сектор, но категорично възразява срещу едностранният подход при предварителното изготвяне на настоящата стратегия, както и срещу голяма част от нейното съдържание. Според нас то не отразява реалните проблеми и не отчита обективно възможностите пред сектора, като част от икономическите, социалните и екологични политики.

Напълно подкрепяме аргументите в официалните становища на Коалиция за климата – България, Информационен и учебен център по екология, Екологично сдружение “За Земята” и Български център за зелена икономика по проекта на ‘Национална стратегия за развитие на минната индустрия до 2030 г.

В тази връзка бихме желали да акцентираме и настояваме за развиването на следните важни според нас принципни позиции които да залегнат в минната стратегия на България:

1.     Изпълнение на директивите на ЕС в областта на околната среда и поемане на отговорност от цикъла на прочуване до момента на рекултивиране;

2.     Значително по-високи глоби и финансови гаранции обосновани от принципа „Замърсителя плаща”;

3.     Ресурсна и добивна ефективност в този сектор, зачитайки всички нужди, включително и за бъдните поколения;

4.     Рекултивиране на старите хвостохранилища и справяне в най-кратки срокове с горещите екологични точки предизвикани от миннодобивната и преработвателна промишленост, чрез споделена отговорност между държавата като контролен орган и компаниите унаследили съществуващите проблеми;

5.     Ограничение на износа на първични необработени суровини и по-високото им облагане с концесионни такси;

6.      Инвентаризация и проучване на остатъчните компоненти във всички хвостохранилища, от гледна точка намаляване на екологичния риск и възможностите за вторична високоефективна утилизация;

7.     Изследване на здравния статус на населението в минните райони и анализ на негативните ефекти предизвикани от миннодобивните и миннопреработвателните дейности върху хората и околната среда в средносрочен и дългосрочен план;

8.     Предотвратяване на конфликти чрез широко включване и обществени консултации на най-ранен етап по всякакви минни планове и бъдещи дейности, касаещи процесите на проучване, разработване и рекултивация;

9.     Създаване на институционален и информационен център за най-добрите налични технологии и практики в сектора;

10. Създаване на стратегия за справяне с минните отпадъци и отчитането на разход-ползи от тях;

11.  Строг регулационен процес касаещ съхранението на токсични отпадъци.

С настоящето становище ние изразяваме желанието си да участваме равноправно в процеса на финализиране на Национална стратегия за развитие на минната индустрия до 2030 г.

Надяваме се че в стратегията ще бъдат взети в предвид и допълнени посочените от нас искания. Възнамеряваме да бъдем активна страна в процеса на общественото обсъждане, тъй като ПП „Зелените” активно работи за реализирането на тези цели и на Европейско равнище.

 Зелените внесоха заявление за участие в референдума

29.10.2012

Днес, 29.10.2012 г., политическа партия ‘Зелените’ внесе заявление в ЦИК за участие в референдума и застъпничество на тезата ‘Против’ в предстоящата информационна кампания и изборния ден.

‘Зелените’ имат категорична позиция ‘Против’ ядрената енергетика, която е предмет на предстоящия референдум. Tя присъства в програмните документи от самото създаване на партията през 2008 г. и се поддържа публично и до днес. Последно тя беше потвърдена от решение на Националния съвет на 21-ви октомври т. г. и беше оповестена на следващия ден по време на прес-конференция в БТА. В това отношение няма друга партия, която да е отличима с такава позиция и да разполага с капацитет за национална кампания.

‘Зелените’ направиха опит да въздействат за окончателния текст на въпроса за референдум, за да бъде той законосъобразен. Според експертите на партията нито внесения от Инициативния комитет, нито утвърдения от Народното събрание въпрос отговаря докрай на изискването на закона  към настоящия момент.

В историята на референдумите по отношение на ядрената енергетика в Европа винаги най-активна страна по тезата за недопускане изграждането на нови ядрени мощности са били партиите от зеленото политическо семейство, тъй като това е основен принцип на техните програми. Политическа партия ‘Зелените’ не прави изключение в тази си политика и го е доказвала многократно на национално и регионално ниво. Доказателство за това са както множеството становища и акции, така и инициативата за създаване на Балканска анти-ядрена коалиция на 26-ти март 2011 г. и борбата срещу ядрени проекти в България и в съседни държави. Такава кампания „Зелените“ стартираха и срещу турския проект ‘АЕЦ Инеада’, който се планира да бъде изграден на крайбрежието на Черно море, в непосредствена близост до българската граница. Освен внесеното писмо в началото на тази година „Зелените“ ще участват и в планираното за 31-ви октомври обществено обсъждане в гр. Инеада.Продължава инициатива на Зелените за развитие на зелената и велоинфраструктура в община Благоевград

15.10.2012
Във вторник (09.10.2012г.), ПП „Зелените”, съвместно с представители на неправителствени организации (НПО) и спортни клубове от Благоевград, отново внесоха заявление за информация към общинското ръководство, свързани  с развитието на зелената система и инфраструктурата за велосипеден транспорт в Община Благоевград.
След проведени две граждански подписки и внесените в резултат от тях конкретни предложения през месец май и август т.г.,  и получените отговори от страна на община Благоевград , остават неизяснени въпросите свързани с развитието на парк „Бачиново”, велоалеите и зелените площи в общината.
От получения в края на м. август отговор от кмета на община Благоевград г-н Атанас Камбитов, става ясно, че за парк „Бачиново” общината предвижда изготвянето на подробен устройствен план (ПУП), който ще бъде подложен на обществено обсъждане. Не става ясно обаче кога и как гражданите, неправителствените организации и всички останали заинтересовани страни, ще могат да се запознаят предварително с неговото съдържание и представят предложенията си. На този етап, общинското ръководство не е предоставило нито времеви график за изготвяне на ПУП, нито информация за това кой и как разработва този ПУП. Обществен интерес представлява и информацията относно  съществуващите планове за застрояването на парка (напр. на територията на тенис-кортовете) и поставянето на временни обекти (които в миналото, често са се превръщали в постоянни). Организациите, които иницираха двете подписки искат от общината да оповести публично заявените инвестиционни намерения за имоти на територията на парка и плановете за поставяне на временни обекти и да ги подложи на обществено обсъждане.  Или иначе казано: искат ли гражданите на Благоевград нови жилищни комплекси и будки за семки и сладолед в Бачиново или не?
Въпреки проведената подписка през м. април т.г. за разширяване на системата от велоалеи и зелени площи, и подкрепена от над 4600 граждани, все още се очаква общинското ръководство да оповести как ще се възползва от тези предложения и какви проектни идеи разработва в момента за тяхното реализиране (напр. по текущи схеми към ОП „Регионално развитие“). По настоящем, не е разработен механизъм, чрез който представителите на НПО и други заинтересовани страни да бъдат включвани в работни групи към община Благоевград , отговорни за изготвянето на проектни предложения за финансиране по оперативни програми на ЕС.
За контакти:
Наталия Димитрова, член на НС на ПП „Зелените“, 0884018708


Позиция на ПП „Зелените“ по концесията на летище София

30.09.2012

„Летище София“ ЕАД ще остане без никакви пари, след като плати дълг от 40 млн лева, присъден от Арбитражния съд в Париж на кувейтския Фонд за развитие, който е ремонтирал летището, но не е получил парите си – за това алармира министър Ивайло Московски през миналата седмица. Затова транспортното министерство спешно търси концесионер, заяви Московски.

ЗЕЛЕНИТЕ сме категорично против концесионирането на летище София, като смятаме, че финансовото му състояние не предполага компанията да се намира в сериозна криза, дори и след като плати задължението си. Според отчета на дружеството към края на 2011 година то разполага с парични средства от над 111 млн лева, значително над дълга към кувейтския фонд. Печалбата на летището за същата година е 12 млн лева.

Освен това, видно от отчета на един национален превозвач (собственост на групировката ТИМ), той дължи на столичния аеропорт над 25 млн лева летищни такси от изминали години. Това означава, че държавното „Летище София“ ЕАД финансира ТИМ след приватизацията на превозвача, като го поставя в по-благоприятно положение спрямо другите участници на авиопазара. Това пречи на конкуренцията и съответно на навлизането на нискобюджетни компании, които биха стимулирали туризма в страната, както и евтиното пътуване на българските граждани. Неплащането на летищни такси от страна на най-големия клиент на летището означава по-скъпи услуги за всички останали превозвачи.

Затова предлагаме следните мерки за развитие на столичното летище:

1. „Летище София“ ЕАД да си потърси всички закъсняващи вземания от превозвачи, включително като спира обслужването на самолетите на неизрядните платци.

2. Разработка и прилагане на последователна стратегия за привличане на нискотарифни превозвачи, които да осигурят по-добро запълване на слабите за полети дни, както и часове от денонощието. Навлизането на повече авиокомпании на пазара ще означава по-ниски цени за потребителите, повече индивидуални туристи на българския пазар и по-добри условия за туризъм в чужбина за българите. В последните години нискотарифни превозвачи прекратиха полетите си от и до София, въпреки че някои поддържат редовни линии до Скопие и Букурещ. Заобикалянето на българския пазар от „евтините“ компании е в интерес само на един „монополист“ на пазара, който на всичко отгоре не си плаща и сметките за обслужване. Това според ЗЕЛЕНИТЕ спъва развитието на авиобизнеса, на туризма, както и устойчивото развитие на самото „Летище София“ ЕАД – може би именно с идеята да бъде концесионирано от „приятелски компании“, както се получи с летищата във Варна и Бургас.

3. Отказ от концесиониране на „Летище София“ ЕАД

4. Прехвърляне на 20% от акциите на „Летище София“ ЕАД на Сребърния фонд, така че част от приходите от дивиденти да отидат за бъдещи плащания на пенсии на българските граждани.

Национален съвет на ПП ‘Зелените’
София, 29.09.2012 г.Чрез Синя и Зелена зона Столична община рекетира гражданите!

05.09.2012

От Политическа партия „Зелените“ възразяваме срещу Синята зона  на София, увеличението на цената за престой на час, въвеждането на новата „Зелена зона“, както и сме твърдо срещу таксата за собствениците на автомобили в центъра. Ние сме против всички тези мерки, защото липсва качествена алтернатива за придвижване на жителите на София; няма никаква прозрачност какво се случва с парите, събирани от „Синя зона“; събраните пари не отиват целево за развитие на транспортната инфраструктура на София; на живущите в центъра собственици на автомобили се налага непосилна и неоснователна годишна винетка за паркиране на първи автомобил, а в същото време не им се гарантира паркомясто.

Следват разписани по-подробно основните ни мотиви:

1.      Липса на качествена алтернатива – преди въвеждането на подобни рестриктивни зони в центъра на един град първо трябва да бъде изградена качествена алтернатива, с която жителите му да се придвижват от жилищните квартали до централната част и обратно. При липсата на такава алтернатива хората са с извити ръце, принудени да пътуват с личните си автомобили и да плащат за „Синя зона“. Макар че преди дни бе пуснат в експлоатация втори метродиаметър, той отново не решава кардинално транспортните проблеми на София, а е само стъпка в правилната посока. Големи жилищни райони на София продължават да остават без качествен транспорт, както и големи площи в централната част на града остават необслужвани от обществен транспорт. Така дори и да ползват наличния градски транспорт, на много хора би им се наложило да ходят пеш продължително време.

2.      Липса на прозрачност за събраните пари от „Синя зона“ и потъването им в общата каса на общината – липсва каквато и да е прозрачност за събраните пари от „Синя зона“. Дори е трудно откриваемо в публичното пространство с колко точно места разполага съответната зона. След справка в Търговския регистър се оказва, че общинската фирма „Център за градска мобилност“ ЕООД е пуснала годишния си финансов отчет за изминалата година с близо два месеца закъснение след крайния срок. За предходните две години 2009-та и 2010-та отчетите са публикувани едва през март тази година, тоест с още по-сериозно закъснение.

Освен липсата на прозрачност друг сериозен проблем е, че събраните пари от „Синя зона“ не отиват целево за изграждане на велоалеи, бусленти, подземни паркинги в периферията на центъра или други сходни мерки, които да решат трайно транспортната нужда на жителите на София. Вместо това събраните пари потъват в общия бюджет на „Център за градска мобилност“ и не водят до сериозни стъпки в правилната посока, а напротив – статуквото се запазва.

При   гореизложените мотиви от ПП “Зелените“ настояваме парите, събирани от „Синя зона“, да бъдат използвани единствено за развитие на транспортната инфраструктура на София, но различна от изграждане на нови пътища за автомобили и преасфалтиране на пътни настилки за автомобили. Настояваме още на сайта на „Център за градска мобилност“ в секцията „Паркинги и гаражи“ да се публикува подробен годишен отчет, който да съдържа следната информация:

 • Общ брой на местата в платените зони за паркиране
 • Продадени талони и получени смс-и за Синя зона
 • Брой на служебните абонаменти и общ брой месеци на абонамент
 • Вдигнати коли от паяк
 • Събрани пари от наказателен паркинг
 • Събрани пари от скоби
 • Друга информация, която би могла да донесе повече прозрачност

3.      Изнудване на собствениците на автомобили, живеещи в центъра – От ПП“Зелените“ възразяваме срещу задължаването на живеещите по постоянен адрес в центъра на София да заплащат винетен стикер на стойност от 150 лева за „Синя зона“ и 100 лева за „Зелена зона“, за да имат правото да паркират личния си автомобил. Още по-абсурдно е, че въпреки заплатената такса общината няма да им гарантира конкретно място, на което да паркират. Настояваме към всеки един адрес в централната част на София за всеки първи автомобил винетния стикер да бъде безплатен, както и да бъде фиксиран към конкретно паркомясто непосредствено до жилищната сграда. Едва за втори автомобил може да се обмисли възможността да се плаща такса, а ако е електромобил или хибриден – отново да е безплатно паркирането.

 

Поради всички изброени мотиви от ПП “Зелените“ смятаме, че „Синя зона“ в този й вид не трябва да съществува, а повишаване на цената за ползването й е съвсем неприемливо.

За контакти:
Пламен Атанасов – Член на Изпълнителния съвет и местна организация Люлин на ПП “Зелените“ – 0899-756-903


Декларация на ПП“Зелените“ относно обявени търгове за продажба на земи с компесаторни бонове

23.08.2012

На 20 август във вестник Труд, Министерството на земеделието и храните обяви търгове за продажба на земя от държавния поземлен фонд срещу поименни компенсационни бонове в 26 области (всички с изключение на София град и Габрово). Представители на министерството по-късно поясниха, че става въпрос за 154 хиляди декара земи. Засега се отказва да бъдат обявени парцелите за продажба.

През последната година цената на компенсационните бонове, които се търгуват на фондовата борса, нарастна близо три пъти. Това е показател, че близки до властта групировки са имали информация за планираната разпродажба на земя, и са се подготвили предварително да нямат реална конкуренция за този търг. Причината е, че дори и да искат да участват и да имат парите за това, инвеститорите ще бъдат ограничени да го направят, тъй като не могат да си купят необходимите количества компенсаторни инструменти на адекватна цена.

Според нас е налице злоупотреба с информация от страна на служители на Земеделското министерство на най-високо ниво, от която държавата ще бъде ощетена с пропуснати приходи от десетки милиони левове (независимо дали в реални пари или изразходвани компенсационни бонове).
„Зелените“ предлагаме следния изход от създадената ситуация:

1. Прекратяване на обявените търгове в 26 области в страната;

2. Разследване на служители в Министерството на земеделието и храните, включително и на най-високо ниво, за изтичане на информация за провежданите търгове;

3. Проверка от страна на Комисията за финансов надзор на сделките с поименни компенсационни бонове през последните 12 месеца, и разследване на лицата, които са закупили големи количества от тези инструменти за злоупотреба с вътрешна информация.
Евентуален нов търг може да бъде обявен след широка разяснителна кампания за предлаганите парцели и възможности за участие в него на всички заинтересовани лица след не по-малко от 12 месеца.

 

 

НС на “Зелените”Новите ‘стари’ Подробни устройствени планове на Люлин

04.06.2012

На 4-ти, 5-ти и 6-ти юни от 18 часа в заседателната зала на 56 СОУ „Проф. К. Иречек” ще се проведе обществено обсъждане на Подробните устройствени планове (ПУП) на Люлин 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 част.

От Местната организация на ПП”Зелените” в Люлин остро критикуваме начина на изготвяне на „тъмно” на плановете и при фиктивно обществено обсъждане.

Възраженията ни са следните:

 

1. Фиктивно оповестяване на плановете.

В Люлин по официални данни живеят над 121 000 души, но неофициално техният брой е над 200 000. Ако беше отделен град, Люлин щеше да е петият по големина в България. За планове, засягащи живота на толкова много хора, е недопустимо и крайно недостатъчно да бъдат публично оповестени единствено чрез Държавен вестник, една местна медия и разлепянето на обяви на няколко спирки в района. Не е използвана дори възможността за известяване на гражданите чрез информационните табла в метростанциите или по електронен път.

От местната организация на ПП”Зелените” в Люлин сме против фиктивното информиране на живущите в района по толкова съществен за тях въпрос. Макар в случая да е спазено минималното законово изискване, за всички е ясно, че това е крайно недостатъчно. Настояваме:

 • Процедурата по запознаване на гражданите и обсъждане на плановете да бъде спряна поне за месец, а междувременно да се разгласи до поне 50% от домоуправителите в Люлин в срок, така че да имат поне две седмици за внасяне на възражения;
 • Да се използва активно възможността за запознаване на гражданите чрез табла в метростанциите, спирки на градски транспорт, големите хипермаркети и други обществено достъпни места;
 • Да се използва по-активно интернет за известяване на жителите на съответния район.

Също така ще поемем инициатива за промяна на Закона за устройство на територията, така че минималните изисквания за обществено оповестяване на подобни обсъждания от съществено значение за гражданите да достигат до повече жители на съответния район.

 

2. Процедурно игнориране на възраженията на гражданите.

При миналогодишното обсъждане на ПУП-овете на Люлин, живущите в района внесоха голям брой възражения срещу планираните нови постройки. „Преработените” планове в по-голямата си част не вземат под внимание тези възражения и повтарят миналогодишния им вариант. Следвайки процедурата, живущите в района, за да възразят срещу същите нови сгради, трябва отново да внесат възражения, които по съществото си да бъдат същите.

От местната организация на ПП”Зелените” в Люлин, вземайки предвид лошото оповестяване на обществени обсъждания на плановете и пълното игнориране на възраженията на заинтересованите граждани, смятаме, че това е процедурна „хватка” на общината за отстраняване на гражданите от целия процес по планиране на градската среда. Остава усещането за защита на определени частни интереси за сметка на обществените нужди.

 

3. Разпокъсано и лошо планиране.

Основните ни критики към предвижданията на новите планове са следните:

 • Все по-плътно застрояване на зелените площи;
 • Ликвидиране на буферните зелени площи около големите булеварди на Люлин;
 • Лошо планиране на училища и детски градини – Някои от тези социални сгради се строят не където има нужда, а където има място. Което от своя страна не гарантира тяхното оптимално използване и запълване с деца;
 • Липса на спортни площадки, от които има остра нужда в района;
 • Оставя се на свободната преценка на инвеститорите да решават какъв вид сгради за “обществени нужди” да бъдат изградени, вместо типът сгради, от които има нужда, да бъдат зададени в плана от проектантите. Това практически обрича да бъдат построени главно офис сгради, търговски площи и заведения, които са финансово изгодни за инвеститорите, за сметка на детски площадки, паркове и градини, които са крайно недостъчни в района;
 • Район „Люлин Център” продължава да няма подробен устройствен план, което оставя единствената голяма зелена площ в района на Люлин без поддръжка и предназначение, под формата на неизползваема поляна.
 • Планира се изграждане на паркинги на няколко нива в малкото останали зелени площи вместо да се почерпи опит от други държави, където се използва ефективно пространството и на вече съществуващи наземни паркинги, под които се изграждат такива на няколко етажа, а на покрива се изграждат зелени пространства.

От местната организация на ПП”Зелените” в Люлин призоваваме изготвителите на плановете от дирекция „Архитектура и градоустройство” към Столична община да ревизират плановете, съобразявайки обществения интерес, а не само определени частни интереси.

 

От местната организация на ПП”Зелените” в Люлин призоваваме всички софийски и национални медии да присъстват на обществените обсъждания, за да бъдат гарант за защита на обществения интерес.

За контакти: Пламен Атанасов, член на МО-Люлин – 0899 756 903; plamen.atanasov(@)zelenite.bg