СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗЕЛЕНИТЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ДЕТЕТО

13.01.2012

ЗЕЛЕНИТЕ отчитаме амбицията на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ да разработи проект за Закон за детето, който да обхване правата на детето в тяхната цялост и да осигури по-пълно спазване на Конвенцията на ООН за правата на детето, макар и 20 години след ратифицирането на тази конвенция от Р България.

Положително оценяваме усилията на ДАЗД и МТСП за провеждане на обществен дебат по законопроекта и бихме искали обществените консултации да се превърнат в задължителен елемент на нормотворческата дейност у нас.

Същевременно, ЗЕЛЕНИТЕ не одобряваме предложения проект за Закон за детето. Нашата позиция по законопроекта съвпада с критичната оценка на родителски и граждански организации, работещи в областта на семейството и детето.

Ние смятаме, че проектът за Закон за детето има съществени недостатъци:

Основен негов недостатък е подходът на противопоставяне на правата на детето, от една страна, на родителската отговорност и семейството, от друга. В това отношение законопроектът не отразява и дори противоречи на духа на Конвенцията за правата на детето (“…семейството има водеща отговорност към децата и държавата трябва да признае тази негова роля и да го подкрепя при изпълнението й” (Преамбюл), както и на Конституцията на Р България (“Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.“)

Проектозаконът ограничава свободата на семейството и оправомощава държавата да решава вместо него в сложни ситуации с мотив – бланкетното понятие за “най-добрите интереси на детето”.

В същото време проектозаконът не задължава образователните институции да създават условия за удовлетворяване на потребностите от игра и отдих и здравословни условия за децата. Той не гарантира развитието на потенциала на детето, като задължение на образователната система. А тези гаранции са от изключителна важност на фона на констатациите за безпрецедентна училищна неграмотност и опасна учебна среда, в която училищната агресия се приема едва ли не за норма.

Смятаме, че предложеният Закон за детето ще доведе до разрастване на държавните структури за социални дейности и увеличаване на публичните разходи.

Споделяме също така опасенията на редица неправителствени организации и експерти относно създаване на предпоставки за финансови злоупотреби и престъпления, като резултат от засилването на административния контрол върху развитието на децата.

Основателни са и опасенията за злоупотреба с възможността за анонимни сигнали и жалби при „насилие“ над дете, произтичаща от института на анонимния сигнал, който проектът въвежда.

Предвид съществените недостатъци на предложения проект за Закон за детето, ние смятаме, че той е неприемлив в сегашния си вид. Призоваваме за продължаване и разширяване на обществения дебат с включване на максимален брой заинтересовани среди и експерти през следващите 6 месеца. Само по този начин ще бъдат успешно регулирани важните обществени отношения, свързани с децата и ще бъде изготвен един по-добър проект, който ДА ВЪРНЕ ДЕТЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО на основата на широк обществен консенсус.

Контакти за допълнителна информация по това становище:
Даниела Божинова, Съпредседател, ПП Зелените, daniela.bozhinova@zelenite.bg тел.:0899145652
Христо Генев, член на НС на ПП Зелените, hr.genev@gmail.com тел.:0878201843

11.01.2012 г.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ