България остава свободна от ГМО! – Преглед на гласуваните от Народното събрание промени в Закона за ГМО от Борислав Сандов, член на Националния съвет на ПП ЗЕЛЕНИТЕ 18.03.2009г.

18.03.2010

Здравейте!

Искам да поздравя всички зеленомислещи с днешните промени в Закона за генетично модифицираните организами /ГМО/, които бяха гласувани на второ четене от Народното събрание, днес 18.03.2009г! Окончателните текстове бяха приети от народните представители въз основа на предложения, направени в зала, за редакция на трите най-важни члена от Закона. Въздържам се в това писмо да давам оценки, като бих искал да ви запозная с най-съществените решения:

чл. 79 се възстанови във вида на досега действащия закон по предложение на ГЕРБ, макар такова предложение да беше направено във времето от множество депутати в КОСВ. Смисъла му е да защитава традиционни български култури – лоза, роза, тютюн, зеленчуци и овощни растения.

чл. 80 се промени по предложение на народния представител Лъчезар Тошев (СДС) и има още по-надежден израз сега, а именно, макар и не дословно:
Забранява се освобождаването в околната среда по смисъла на раздел 2 и отглеждането на ГМО на следните територии:
1. Защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ (досегашния закон не третираше реално тези територии, а именно националните паркове, природните паркове, резерватите, защитените местности и др.) и защитените зони от екологичната мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (зоните по Натура 2000);
2. Отстоянията по-малки от 30 км. спрямо ал. 1;
3. Отстояния по-малки от 10 км. от стационарни регистрирани пчелини по смисъла на Закона за пчеларството;
4. Отстояния, по-малки от 7 км. от полета с биологично земеделие;
5. Отстояния, по-малки от разписаните в Приложение 2, към този закон, за отделни култури на конвенционалното земеделие.

чл. 133 отпадна, но намери приложение в чл. 134, а именно:
При неспазване на условията в чл. 79 и чл. 80, лицата и организациите търпят санкция от 500 000 до 1 000 000 лева. Това отново е редакционна промяна от последния момент (на крак, в зала), която възстанови чл. 134 и освен че вдигна долната граница от 300 на 500 хил. Лева санкция, той вече предвижда глоби и за юридически лица!

Засега това, като най-важно!
Поздрави и честито!

Борислав Сандов, член на Националния съвет на ПП Зелените
Тел: 0887096757; ел.поща: borislav.sandov@gmail.comСТАНОВИЩЕ по предлаганите промени в Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО)*

14.01.2010

През 2009 г. в два последователни дни в парламентарната комисия по земеделие на 41-то Народно събрание на Република България и в парламентарната комисия по околна среда беше разгледан предложеният от Министерски съвет законопроект за промени и допълнения към Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО) в сила от 01.06.2005 г.

Според мотивите на Министерски съвет за предлаганите от законопроекта промени той следва да отстрани констатирани неточности при транспонирането на законодателството на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия и на Директива 2001/18/ЕС относно съзнателното пускане в околната среда на генетично модифицирани организми и отменяща Директива на Съвета 90/220/ЕИО.

Към настоящия момент проектозаконът внесен с № 902-01-50 е приет на заседание на парламентарната комисия по околна среда, проведено на 10.12.2009 г. и предстои неговото първо четене в пленарна зала.

Партия ЗЕЛЕНИТЕ счита предлаганите от правителството на Република България промени в Закона на генетично модифицираните организми за неправилни и ненавременни. Също така счита, че застрашаването на генетичните характеристики и уникалност на сортовете и породите, с които България разполага и се налага на Европейския и световния пазар в период на световно икономическа криза е неуместно и крие много големи рискове за конкурентноспособността на българските продукти и запазени марки.

Отменянето на чл.52, ал.2, който гарантира чистотата на продукцията, произведена според изискванията и регламентите за биологично земеделие на ЕС и създаването на риск от замърсяване с ГМО е сериозен удар върху биологичните земеделци и животновъди в България.

„Изнасянето” на отговорността към изпълнителната власт и отменянето на каквито и да било законови гаранции за здравето на потребителите, за българските производители и за българската природа е акт на безотговорност, чийто дългосрочни ефекти от уеднаквяването на генетичния фонд от сортове и породи, както и смесването им с ГМО хибриди собственост на големи мултинационални корпорации ще унищожат последните възможности на страната ни за конкурентно способна продукция на световните пазари.

„Изнасянето” на отговорността за мониторинг на рисковете за общественото здраве в следствие на ефективно въвеждане на ГМО на българския пазар към една междуведомствена комисия, и отмяната на регламентирания мониторинг като акт на законова защита, крие огромен риск за човешкото здраве, а заедно със създадените условия за свободно освобождаване на ГМО хибриди от растения и животни „случай по случай” е акт на нарушение на общочовешките права за здравословен начин на живот.

Партия ЗЕЛЕНИТЕ също счита, че отменянето на чл. 79 и чл. 80 от ЗГМО създава условия за пълното унищожаване на уникални за световния генетичен фонд сортове за срок по-кратък от 10 години. Отменянето на буферната зона около защитени територии ще нанесе непоправими замърсявания в зони със световно значимо биоразнообразие.

Допускането на патентовани семена на българския пазар, както и ограниченията за отделяне на вторичен посадъчен материал би унищожило малкия производител и би оставило малките населени места без поминък.

Поради това и поради много други несъгласия с така предложените промени в ЗГМО, ЗЕЛЕНИТЕ настояваме:

  1. Да се регламентират специални защитни мерки за българския производител,  използващ техниките на биологичното производство или развиващ земеделие и животновъдство с местни сортове или породи.
  2. Да се регламентират защитни мерки за малкия производител при констатирано замърсяване с патентован семенен материал без знанието на производителя или собственика на патента.
  3. Да се регламентират ефективни и сурови законови наказания при допусната авария във време на работа с ГМО в контролирани условия или при допускане на пазара на продукти без необходимата индикация и етикетиране или продукти с умерена или висока степен на риск на човешкото здраве и околната среда.
  4. Член 79, който забранява освобождаването в околната страни и на пазара на традиционни български сортове, да бъде запазен в частта си за забрана за освобождаване на ГМО хибриди в околната среда като сортовете бъдат считани за сортове застрашени от генетична ерозия или „сортове за съхранение” по смисъла на Директива 2009/145/ЕО за предоставяне на дерогации относно признаването на някой местни сортове застрашени от генетична ерозия.
  5. Член 80, който регулира задължителното създаване на защитен пояс свободен от ГМО около защитени територии да бъде запазен изцяло. Всяко противно действие би било нарушение на чл. 6, ал. 2, 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО за запазването на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ с недоумение установява, че въпреки писмените коментари изпратени на 14 Април 2009 г. от Европейската комисия до Министерството на околната среда и водите  относно транспонирането Директива 98/81/ЕО, изменяща

Директива 90/219/ЕИО за работа с ГМО в контролирани условия и възможните санкции, които Република България би могла да понесе, ако директивата не бъде транспонирана правилно, повечето предлагани от законопроекта промени и допълнения на ЗГМО са свързани с Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда.

Изказваме нашите искрени надежди процесът по транспониране на Европейското законодателство да бъде завършен до край и да не противоречи на нито една Европейска директива.

Също така се надяваме българският гражданин в ролята му на потребител и на производител, българската природа, както и българският генетичен фонд от сортове и породи да получат необходимата законова защита. В случай, че така предложените промени бъдат приети, се създава риск уникалният генетичен фонд да бъде „заличен”, а отговорността – „размита” между 6 министерства или вменена като политическа на Министъра на околната среда и водите. Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ си запазва правото за сезира компетентните органи в България и в Европейския съюз за неправилно провеждания процес по транспониране на законодателството свързано с генетично модифицираните организми в България и създаваните рискове за човешката здраве, природата и не на последно място уникалния генетичен фонд от сортове и породи, които България притежава.

За повече информация:

Веселин Дробенов, vdrobenov@abv.bg, 0888 310 468

* Становището е изпратено от името на съпредседателите на Зелените до г-жа Цецка Цачева, Председател на народното събрание на Република България, г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България, г-н Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните, г-жа Нона Караджова, Министър на околната среда и водите, г-жа Искра Михайлова-Копарова, Председател на комисията по околната среда и водите, г-н Мартин Димитров, Депутат в 41-во Народно събрание и Председател на съюза на демократичните сили, г-н Лъчезар Тошев, Депутат в 41-во Народно събрание и член на парламентарната комисия по околна среда, г-н Петър Корумбашев, Депутат в 41-во Народно събрание и член на парламентарната комисия по околна средаЗабрана на цианидите в Унгария!

08.12.2009

Унгарския парламент забрани използването на цианиди в минната индустрия

На 7.12.2009 г. Унгарското народно събрание гласува забрана за използването на технологии с цианиди в минната индустрия на територията на страната. Законопроектът, иницииран от Коалицията „Унгария без цианиди”, бе одобрен с 356 гласа „за” и един глас „против”.
Коалиция „Унгария без цианиди”, която беше инициирана от Унгарската зелена партия – LMP  („Политиката може да бъде различна“), „Защити бъдещето“ (Vedegylet), Грийнпийс Унгария и  Приятели на Земята, Унгария е съставена от 50 унгарски и 13 европейски НПО. Целта на Коалицията бе прокарването и одобрението на законопроект за промяна на Унгарския минен закон, въвеждащ забрана на технологии, използващи цианиди. Законопроектът бе внесен в Народното събрание от пет народни представители от различни парламентарни групи.
Основната цел на инициаторите бе да се осигури защита от минни аварии като цианидния разлив в Байа Маре, Румъния. През януари 2010 г. се навършват десет години от аварията, причинила значително трансгранично замърсяване, като голяма част от речното биоразнообразие по реките Тиса и Дунав бе унищожено.
„Това гласуване е не само символично”, обясни Явор Бенедец, говорител на Унгарската зелена партия, „С нарастването на цената на златото на няколко места в Унгария бяха раздадени концесии и започнаха проучвания. Ние искаме да сме сигурни, че тези места с неповторима природна красота ще бъдат опазени от цианидите.”
„Това е исторически ден за Унгария! Забраната за използване на цианиди в минната индустрия е важен прецедент и послание към всички държави-членки на ЕС. Ние показахме, че промяната към по-добър живот е възможна и се надяваме, че съседните ни държави ще бъдат насърчени да въведат подобен регулаторен механизъм. Тази забрана прави нашите реки по-сигурни; водата е по-ценна от златото”, коментира г-н Золт, доректор на Грийнпийс, Унгария.
„Днешното гласуване значително ще промени динамиката на трансграничните консултации относно минни проекти, които засягат Унгария”, добави Фридрих Роберт, говорител на „Приятели на Земята”, Унгария.  Золт Бода, говорител на „Да защитим природата” подчерта: „Прогресивността на нашите народни представители е толкова окуражаваща! С удоволствие отчитаме, че сигурността на околната среда и човешко здраве бяха поставени над политическите различия и са обект на общо разбиране и съдействие на всички политически действащи лица”.
ЗЕЛЕНИТЕ и коалиция „България без цианиди” напомня, че миналата година по тяхна инициатива и със съдействието на народния представител г-жа Мария Капон в Народното събрание бе внесен проектозакон за забрана на използването на цианидни технологии за добив и преработка на метали, подкрепен от над 13000 хиляди български граждани. При гласуването в пленарна зала на 7.11.2008 г. предложението бе отхвърлено с 53 гласа „против” срещу 45 гласа „за” и 67 „въздържали се”! Това гласуване, макар и да не постигна желаната цел, показва че отношението към използването на цианиди съвсем не е еднозначно.
Коалиция „България без цианиди” за пореден път призовава Правителството на Р България и отговорната институция, Министерство на околната среда и водите, да отхвърли инвестиционните намерения за добив на злато с цианиди и да изиска от компаниите да инвестират в технологии, които не носят толкова голям риск за околната среда и човешко здраве.