ЗЕЛЕНИТЕ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ: Сигнал за схема за потенциална държавна помощ чрез предоставяне на право на строеж и право на ползване на държавни горски имоти без търг на ски оператори по реда на Закона за горите в България

30.12.2011

Сигнал за схема за потенциална държавна помощ чрез предоставяне на право на строеж и право на ползване на държавни горски имоти без търг на ски оператори по реда на Закона за горите в България

Уважаеми Госпожи и Господа,

Бихме искали да Ви информираме за одобрена от Министерски съвет схема за потенциална държавна помощ несъвместима с Европейския пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС, с което се нарушава свободната конкуренция в България и Европа. Схтемата представлява предоставяне на държавни ресурси чрез учредявяне на право на строеж и право на ползване в държавни горски имоти без търг на ски оператори по реда на Закона за горите. Схемата е приета с Решение на МС на 28.12.2011 г., с което МС одобрява Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (ЗИД на ЗГ), предложен от МС на 21 Декември 2011 г. ( http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484 ), и по специално параграфи 4, 10 и 13 от законопроектa. Законопроекта предстои да бъде приет в Народно събрание.

Характер на схемата за държавна помощ:
На първо място, с параграф 13 от ЗИД на ЗГ се дава възможност построяването на ски писти и ски лифтове в държавни горски имоти без да се извършва промяна на предназначението на гората по реда на чл. 73 от ЗГ и без заплащане на съответната такса, изчислена въз основа на чл. 27 от Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии. Така от една страна, държавата пропуска приходи от промяна на предназначението на горите за строителството на ски писти и лифтове, които се явяват загубени държавни ресурси . От друга страна, това облекчение (отпадане изискването за промяна на предназначението и съответната такса) е селективно, тъй като засяга само инвеститорите в ски съоръжения, докато всички други инвеститори могат да застрояват горски територии единствено след процедурата по чл. 73 от ЗГ.

На второ място, с параграф 4 от ЗИД на ЗГ се дава възможност построяването на ски писти и лифтове в държавни горски имоти да се извършва чрез право на строеж, предоставено по реда на чл. 54 от ЗГ без търг. Тъй като предоставянето на право на строеж в държавни гори по реда на ЗГ става без търг, считаме, че това е процедура за предоставяне на държавни ресурси по непрозрачен начин и без пазарно определена цена на правото на строеж. В този случай, липсата на прозрачни пазарни принципи ще доведе до загуба на държавни ресурси. За всички други видове инвестиционни предложения, инвеститорите могат да строят в държавни гори единствено, ако преминат през процедурата по реда на чл. 73 от ЗГ, като съобразно изискванията на чл. 73 (4) инвеститорът следва първо да закупи държавните горски имоти чрез търг по реда на чл. 33 от ЗГ, и след това да заплати такса за промяна на предназначението на гората. Трябва да отбележим, че извън горски територии, правото на строеж върху държавни имоти се придобива чрез търг съгласно чл. 58 от Закона за държавната собственост.

На трето място, с параграф 10 от ЗИД на ЗГ се дава възможност за „стопанисване на съществуващи ски писти от собствениците на прилежащите лифтове и влекове” чрез право на ползване, което държавата ще предоставя без търг. Т.е. чрез процедура за предоставяне на държавни ресурси по непрозрачен начин и без пазарно определена цена за ползването на държавни имоти, чрез прилагането на селективен метод и без оглед на факта, дали собствениците на лифтовете и влековете притежават изрядни строителни книжа и вещни права относно въпросните съоръжения. Следва да се има предвид, че предоставяне на право на ползване на негорски държавни имоти по общия ред на чл. 56 от Закона за държавната собственост се извършва единствено чрез търг. И в този случай, липсата на прозрачни пазарни принципи ще доведе до загуба на държавни ресурси.

В трите случая, схемата за потенциална държавна помощ облагодетелства частни фирми в ски-индустрията, а потърпевши са всички предприятия на общия Европейски пазар, чиито инвестиционни проекти биха засегнали държавни горски територии в България. Нещо повече, ски-индустрията в България е може би най-печелившия сектор в туризма.

Въз основа на приложените по-долу изчисления относно размера на приходите, които държавата ще пропусне от невзети такси за промяна на предназначението в няколко примерни планирани ски зони в България, е видно, че държавните помощи най-често ще надхвърлят de minimis размера определен съгласно Регламент на Комисията (ЕК) №69/2001.

Във връзка с горното и с цел защита на свободната конкуренция разчитаме, да извършите проверка относно наличието на схема за потенциална незаконна помощ чрез предоставяне на право на строеж и право на ползване в държавни горски имоти без търг на ски оператори по реда на Закона за горите.

С уважение,

Андрей Ковачев
ПП Зелените

Табл.1. Размер на пропуснатите от държавата приходи при отпадане на изискването на промяна на предназначението на горски имоти при строителство на ски писти съгласно ЗИД на ЗГ от Дек.2011 г.

Сигналът е изпратен от ЗЕЛЕНИТЕ до Главна Дирекция “Конкуренция” – Отдел „Държавни помощи” на Европейска Комисия