Икономически аргументи против употребата на цианиди в златодобива

12.02.2010

от Димитър Събев, оригиналната статия можете да прочетете тук.

На 11 февруари в София се състоя кръгла маса на тема Цианидните технологии в златодобива. Организаторите от „България без цианиди” ме поканиха да взема отношение по темата като икономист. Заради проблеми с гласа не можах да се изкажа по време на дискусията, но подготвих писмено становище, което раздадох на присъстващите. Можете да го прочетете по-долу.
Общото ми впечатление от срещата е следното. Експертите бяха толкова възхитени от собствените си знания, че не успяха да дискутират помежду си. Чуждестранните гости на кръглата маса – от Унгария, Румъния и Гърция – демонстрираха по-задълбочена екологична култура от българите. Златото на компанията „Дънди Прешъс” е достатъчно, за да има цианидната технология горещите си привърженици сред експертите в бранша и населението от региона.

На 11 февруари в София се състоя кръгла маса на тема Цианидните технологии в златодобива. Организаторите от „България без цианиди” ме поканиха да взема отношение по темата като икономист. Заради проблеми с гласа не можах да се изкажа по време на дискусията, но подготвих писмено становище, което раздадох на присъстващите. Можете да го прочетете по-долу.
Общото ми впечатление от срещата е следното. Експертите бяха толкова възхитени от собствените си знания, че не успяха да дискутират помежду си. Чуждестранните гости на кръглата маса – от Унгария, Румъния и Гърция – демонстрираха по-задълбочена екологична култура от българите. Златото на компанията „Дънди Прешъс” е достатъчно, за да има цианидната технология горещите си привърженици сред експертите в бранша и населението от региона.

Какво движи златодобива?

Ако разгледаме динамиката на цената на златото от 1970 г. досега (т.е. от изоставянето на идеята за златно покритие на валутите), ще видим, че стойността на златото започва рязко да нараства след 2002 г. Сходен, макар и по-малък ръст има в началото на 1980-те години, последван от продължителен период с по-ниски цени.

Можем да очакваме, че цената на златото ще коригира посоката си отново надолу, след като световната икономика започне да се възстановява от рецесията. Всъщност възможно е цената на златото сега да е на върха на цикъла си.

Поскъпването на златото води до ръст на инвестициите в златодобив, като в медиите дори се говори за „нова треска за злато”.

Цианидното излужване е най-евтината технология – като инвестиция, но ако в оценката не се включи рискът за здравето и замърсяването на околната среда. Тя позволява с добра печалба да се извлича злато от бедни руди, какъвто е случаят с мината в Челопеч.

Ако цената на златото в бъдеще се понижи, можем да очакваме, че ангажиментите за поддържане качеството на площадките и последваща рехабилитация на мините ще бъдат изоставени като нерентабилни.

Този сценарий не трябва да се пропуска за „Челопеч Майнинг” ЕАД. Компанията обявява, че прилага водещи технологии с непробиваеми системи за защита, но ако цената на златото падне под нивото, осигуряващо й желаната норма на печалба, то както разходите за опазване на околната среда, така и социалните програми на компанията в региона вероятно също ще спаднат.

Кой носи щетите при замърсяване с цианид?

Преди 10 години австралийската компания „Есмералда Иксплорейшън”, която допусна разлив на цианиди от румънската мина „Аурул” в Байа Маре, описа като „политически мотивирани” всички съобщения за отравянето на реките Тиса и Дунав. Австралийските бизнесмени твърдяха, че всъщност те са въвеждали екологичните стандарти в (изостаналата) Румъния, а реакциите на Унгария и Сърбия били „емоционални” и „изцяло спекулативни”.

Пораженията от този цианиден разлив бяха оценени на 110 млн. евро.

След като австралийската компания не можеше повече да отхвърля очевидното, за да избегне предявените й претенции за близо 100 млн. долара, „Есмералда Иксплорейшън” се оттегли от борсата, през 2002 г. се преименува на „Юроголд”, отдели от себе си оператора на мина Аурул („Трансголд”) и в крайна сметка румънските данъкоплатци останаха да дължат компенсациите на Унгария.

Същият модел – екологична катастрофа и банкрут, за да се избегне плащането на компенсации, е причина цианидната технология да бъде забранена в Монтана. Щатът Монтана е основен център на американската минна индустрия, но слабата регулация за използваните технологии води до рязко влошаване качеството на околната среда (и съответно поевтиняване на други активи като гори, обработваема земя, туристически обекти и т.н.). Данъкоплатците са принудени да плащат огромни сметки за рехабилитация и рекултивация, защото минните компании при всеки изглед за предявяване на претенция бързат да фалират или променят собствеността си.

Според разпространената информация, „Челопеч Майнинг” са депозирали 2.3 млн. щатски долара в доверителна сметка „за финансиране на дейности за намаляване на екологичния риск”, което не е достатъчно за нещо сериозно.

Според последния финансов отчет на канадската компания „Дънди Прешъс” – концесионер на мината в Челопеч, нетните продажби за 2008 г. възлизат на 109 млн. долара, а съвкупните активи на 568 млн. долара. Това също е недостатъчно да компенсира голяма екологична катастрофа, каквато прилагането на цианидна технология би могло да причини.

Не представлява ли забраната на цианидната технология ущърб за стопанската инициатива?
Известни са и други съвременни методи за добив на злато (напр. Haber Gold процесът), но златната индустрия предпочита да не им дава гласност, тъй като при тях пределните разходи са по-високи и съответно печалбите по-ниски.

Журналисти от БиБиСи (британската медия е последователен защитник на демокрацията и принципите на свободния пазар) описаха катастрофата в Байа Маре така: „Разливът на цианид, макар и пагубен, не е главният проблем. По-широкият въпрос е как тази ситуация въобще е могла да се случи: това е история нанедостатъчно регулирания капитализъм в посткомунистическаРумъния”. (19 май 2000 г.)

Също така, цианидната технология не е трудоемък процес. Чрез тройното разширяване на производствения капацитет на мина Челопеч, за което „Дънди Прешъс” сега се бори, или с разработването на находището Ада Тепе в Крумовград, не може да се очаква разкриване на много нови работни места.

Нещо повече, разкритите работни места не са от такова естество, че да можем да говорим за повишаване на глобалната конкурентоспособност на българската икономика. Накрая, разширяването на производствения процес ще доведе до по-бързо изчерпване на залежите в находището, следователно и позитивният социален ефект от инвестицията бързо ще отшуми.

По днешен курс и информация на компанията – инвеститор, залежите в Челопеч възлизат на 2.675 млрд. долара в злато и 1.9 млрд. долара в мед, т.е. общо 4.5 млрд. долара. При сегашната концесия, за българската държава до 2020 г. ще бъдат отчислени едва около 300 млн. лева. От гледна точка стопанисване на националните ресурси, България е в очевидно губеща позиция.

Същевременно рискът, свързан с прилагането на цианидни технологии в златодобива, пряко засяга възможностите на България да развива следните устойчиви отрасли:

  • Биологично земеделие, лозарство и овощарство;
  • Екологичен и рекреационен туризъм;
  • Хранително – вкусова промишленост, особено възможностите за износ на европейския пазар;
  • Водно стопанство.

Последното е особено важно, тъй като България е в групата на рисковите страни по опасност от засушавания. Замърсяването на подпочвените води от хвостохранилищата, което е неизбежно, става още по-скъпо предвид очертаващият се недостиг на води за напояване и питейни нужди. В същото време екстремалните климатични явления, включително бедствени наводнения зачестяват през последните десетилетия, тоест нараства и рискът за съхраняването на отпадния продукт от цианидния процес.

Чрез прилагането на цианидни технологии в златодобива в България се осъществява следното отдавна познато „упражнение”: екологичният риск се национализира, приходите се приватизират. Дори нещо повече, екологичният риск се интернационализира, тъй като страните от Беломорския басейн при катастрофа няма да се забавят да повдигнат обвинения към България.

В анализ на Института за пазарна икономика, изготвен за нуждите на „Дънди Прешъс”, се посочва: „(при реализиране на проект за добив на злато в Крумовград) общината ще се превърне в по-атрактивно и предпочитано място за живеене”. Това твърдение, обвързано с употребата на цианиди в екологично съхранен район с възможност за аграрно стопанство с висока добавена стойност и екологичен и културен туризъм, е арогантно.

От гледна точка на инвестиционния имидж на България, уместно е да скъсаме със стереотипа „страна от източна Европа, в която екологичните стандарти не са пречка за бизнес”. Възможността за печалба, по-висока от средното за отрасъла заради противоречиви технологии, която се предоставя с неясни аргументи на отделни инвеститори, отпъжда действително ценните инвеститори, които ще осъществят трансфер на водещи световни технологии и ще повишат качеството на управлението.Призив към членовете на ЗЕЛЕНИТЕ

07.02.2010

Уважаеми членове,

Обръщаме се към вас с молба да заплатите членския си внос за 2010г.

Плащането може да извършите по банков път или чрез системата е-рау. Подробности може да намерите в секция “Членство” на сайта.

Средствата ще бъдат използвани с приоритет за:

–  извършване на одит на партията, който е задължителен съгласно чл. 34, ал. 2 от Закона за политическите партии. (“Годишните финансови отчети на партиите, преди представянето им в Сметната палата подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако политическата партия през отчетния период е получила или изразходвала суми и/или друго имушество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход.”)

– заплащане на членския внос на Зелените към Европейската Зелена Партия, в която сме наблюдатели.

Ще ви бъдем много благодарни, ако може да направите плащането до края на месец Февруари, 2010г.

За контакти: Офелия Георгиева – ковчежник на ПП Зелените, 0878 201 818, ofelia.georgieva@zelenite.bgГласът на “Зелените” срещу проектобюджета отекна самотно в залата на ОбС в Пазарджик снощи

06.02.2010

На сесията на ОбС вчера, на която беше гласуван бюджетът за 2010 г., от името на партията “Зелените” Костадин Деянов изложи мотивите им срещу финансовата рамка на общината. Той призова да не се гласува бюджетът в този му вид, тъй като нито едно от предложенията на природозащитниците не е било взето предвид. Те поискали да бъдат заложени средства за изграждане на инсталации за възобновяеми енергийни източници и да бъде разработена общинска програма за управление на отпадъците. Деянов посочи, че предвидените за проучвания на терена за депо за ТБО средства са неадекватни. В бюджета за 2010 г. няма нито дума за изграждане на велоалеи и увеличаване на зелените зони, за разширяване на пешеходната зона в града, коментира той.

Обръща се внимание на платените паркинги, но не е предвидено изграждане на безплатни обществени паркоместа, нито пък в са заложени средства за здравословното хранене на учениците, бяха още аргументите на “Зелените” срещу финансовата рамка за текущата година. Председателят на ОбС Георги Йорданов пожела на Деянов неговата партия да спечели следващите избори, за да има възможността да реализира идеите си.

Статията във Вестник Виделина можете да прочетете тук.Среща с испанския посланик по повод промените в Закона за електронните съобщения

05.02.2010

Представители на Обединения щаб на протеста „България не е Биг Брадър” се срещнаха на 04.02.2010г с Н.пр. посланикът на Испания у нас Хорхе Фуентес Монсонис-Вилайонга, в качеството му на представител на страната председателстваща Европейския съюз. В срещата участваха Асен Генов – ПП ЗЕЛЕНИТЕ, Мария Капон – ЕНП, Константин Павлов – НПО „Електронна граница” и Минчо Спасов – НДСВ. На срещата бяха представени текстовете по Закона за електронните съобщения, които влизат в разрез с европейските норми и Конституцията на Република България.

„Запознахме посланика с основните проблеми, които поставят новите изменения в ЗЕС. На първо място опитът да бъдат разширени правомощията на изпълнителната власт под предлог, че отговаря на европейските изисквания. Опасенията ни са, че Директива 24/2006 на Европейския съюз вече е напълно приложена в България и разширяването на правата е напълно неоснователно. МВР не бива да злоупотребява с това като мотив, за да разширява правата си извън Конституцията”, каза Асен Генов.

Посланикът постави въпрос за това как промените в ЗЕС ще нарушат правата на гражданите. „Едната възможност е профилиране на гражданите според телефонните им контакти, местоположението им и електронната им кореспонденция. Ако ние все още имаме проблем с хартиените досиета, след 20 г. ще имаме проблем с електронните досиета”, каза още Генов.

Г-н Фуентес възприе нещата много сериозно, с разбиране и грижа и се ангажира да информира по темата колегите си посланици на европейските страни в България на следващата им работна среща.

В края на разговора уведомихме посланик Фуентес, че след гласуването на Европейската комисия, ще направим срещи с Вивиан Рединг, в качеството й на комисар по Правосъдие, основни права и гражданство, със Сесилия Малстрьом, в качеството й на комисар по вътрешни работи, както и с Катрин Дей, която координира наблюдението по правосъдие и вътрешни работи, каза Мария Капон.

Официалното прессъобщение можете да прочете в блога на Асен Генов тук.И БНП „Париба“ излезе от АЕЦ „Белене“

29.01.2010

Мандатът на френската БНП „Париба“ като консултант изтече и тя напусна проекта за строителството на АЕЦ „Белене“, съобщи в блога си  Петко Ковачев от „Зелените“ . Пред „Дневник“ той обясни, че информацията е от източници от банката. От НЕК потвърдиха пред „Дневник“, че „отношенията с банката са приключили по взаимно съгласие без претенции“. В края на миналата година от проекта се оттегли и германската компания RWE.

Преди две години „Париба“ беше избрана от Националната електрическа компания (НЕК) за структуриране на финансирането по проекта, което трябваше да бъде осигурено до август миналата година. Тя трябваше да направи оценки за рисковете пред финансирането и да подготви търг за избор на банки. Първоначално бившето ръководство на НЕК твърдеше, че 67 кредитни институции са заявили интерес към проекта. „Мандатът на „Париба“ изтече. Те са имали надежди за този проект и се оказват измамени, няма да се върнат повече към атомната централа, пише Ковачев.

Цялата статия на Светлана Ненова можете да прочетете във вестник Дневник  – натиснете тук.Прилагане на Зелена политика за Пазарджик

27.01.2010

На 25.01.2010г. беше проведено обществено обсъждане на проектобюджета на Община Пазарджик за 2010г. с кметове от селата в общината, общински съветници и граждани.
Местна Организация Пазарджик представи своите критики към проектобюджета основани на приетите приоритети на Зелените за 2010г. Поставените въпроси и теми бяха приети, със забележка, че ще бъдат обсъдени от администрацията с участието на организациите, които са ги представили (ще видим) и предложени за гласуване от Общинския съвет. Това евентуално ще ни даде възможност за реалното включване на реализирането на практика на пилотния проект „Пазарджик – Зелен оазис“ или на части от него в Общински бюджет 2010.
Зелените-Пазарджик ще продължат своите последователни действия, за превръщане на Пазарджик в Зелена община и реализирането на приоритетите на Зелените.

Местна Организация Пазарджик

още по темата можете да прочете от

Вестник Виделина

Pa1.bgПриоритетни теми на Зелените за 2010

24.01.2010

Зелени общини – оазиси на устойчивото развитие

Постоянен избирателен кодекс

Постигане на широка обществена информираност и законодателство за Възобновяеами Енергийни Източници

Образование

Промишлено замърсяване и здравеНЕ на употребата на цианиди в златодобива!

20.01.2010

Парламентарната комисия по петициите* разглежда Гражданската подписка срещу добива на злато, чрез излужване с цианиди на територията на Р България.

Петицията беше подкрепена с подписите на над 13000 граждани и внесена в парламента от Коалицията «България без цианиди» и ЗЕЛЕНИТЕ.

Първи добри стъпки  в законодателно отношение вече бяха направени при 40тото Народно събрание с внасянето на предложение за забрана за използването на цианиди при добива на злато от независимият народен представител Мария Капон.

Разглеждането на петицията в Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите на 41-то Народно събрание ще е политически тест за отношението на различните парламентарни групи в сегашния Парламент по този проблем. В заседанието ще участват представители на Коалиция «България без цианиди» и ЗЕЛЕНИТЕ.

Само преди няколко месеца на територията на Европейския съюз, във Великобритания бе регистриран поредния тежък инцидент и отравяне на река с цианиди. Независимо от това, че измереното цианидно замърсяване на река Трент в началото на октомври 2009 бе една десета  от допустимата стойност, определена в Директивата за минните отпадъци на ЕС (1 милионна част, т.е. 1ppm), въпреки това причини масово измиране на рибата.

През 2002 Чехия и Германия въведоха забрана за цианидно излужване. Съвсем наскоро Унгарския парламент с пълно мнозинство въведе пълна забрана.

В навечерието на десет годишнината от Инцидента в Бая Маре и замърсяването на река Тиса, призоваваме за разумни политически решения за да сведем до минимум опасността от повторение на цианидната катастрофа от 2000та година.

*Парламентарната комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите ще заседава на 21.01.2010, в 15 часа на адрес пл. „Княз Александър I“ №1, зала 232.

За контакти:

Андрей Ковачев, съпредседател на Зелените

Тел: 0887 788 218; Ел.поща: andrey.kovatchev@zelenite.bgСТАНОВИЩЕ относно събитията около кандидатурата за български еврокомисар

20.01.2010

Партия ЗЕЛЕНИТЕ приема със задоволство и облекчение оттеглянето на г-жа Румяна Желева като кандидат за член на Европейската комисия (ЕК) от България.

Г-жа Желева не успя да убеди никого, че е подходящата кандидатура за поста на комисар по „Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реагиране при кризи“. Споделяме мнението, че тя се яви неподготвена на изслушването в Европейския парламент и не даде нито един точен отговор по същество. Липсата на каквато и да е визия за работата й е много тежък атестат за нейните качества.

Що се отнася до прословутата „кампания срещу Румяна Желева и съпруга й“, искаме да отбележим, че сме изненадани от реакцията на г-жа Желева. Тя не можа да опровергае докрай онези въпроси, които й бяха поставени във връзка с възможен конфликт на интереси. Все още се появяват и нови данни за такъв конфликт на интереси, които – ако бяха станали достояние на ЕП – вероятно щяха да доведат до още по-големи обвинения. За лошото представяне на г-жа Желева несъмнена роля играе и екипът й от Министерство на външните работи. Една от най-нереформираните и затворени за обществеността институции на държавата за пореден път доказа, че основните резултати, които произвежда могат да бъдат описани с една дума – ПРОВАЛ.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ изказва възмушението си от действията на Министерството на правосъдието, което – според много български юристи – зае манипулативна позиция по „казуса Желева“ и де факто се опита да суспендира Правилника за действие на Народното събрание, за да замаже конфликта на интереси на кандидат-комисаря на България. Това по същността си беше опит за подвеждане на европейските институции. Напомняме, че единствени ЗЕЛЕНИТЕ по време на предизборната кампания поставихме въпроса от необходимостта Народното събрание да изпълнява своята дейност и функции на основата на специален закон.

Представянето и последвалата „защита“ на Румяна Желева пред Европейския парламент се оказаха в крайна сметка един провал, който лепна поредното черно петно на лицето на България. Тъжно е, когато заради некомпетентността на българските институции, очернен ще бъде българският народ.

Като резултат от всичко смятаме, че оттеглянето на г-жа Желева и от поста министър на външните работи на България е част от правилните ходове, които трябваше да бъдат направени в така създадената ситуация и приветстваме решението за приемане на нейната оставка.

В същото време ПП ЗЕЛЕНИТЕ смятаме, че г-жа Кристалина Георгиева е една силна и компетентна кандидатура за комисар от България. С тази кандидатура се появява сериозна възможност да бъдат намалени щетите от представянето на Румяна Желева и защитниците й. Очакваме г-жа Георгиева да се представи добре пред Европейския парламент и да заеме мястото си в ЕК. Очакваме като член на ЕК, г-жа Георгиева да поддържа и прокарва идеите и вижданията за зелена икономика и зелена енергетика, вече промоцирани от нея в качеството й на висш служител на Световната банка.

За повече информация: Петко Ковачев, тел:0888420453;

ел.поща: petko.kovachev@bulgariangreens.org

Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ – Наблюдател в Европейската Зелена партияЗелените са срещу забраната за гражданско присъствие на заседания на СОС

19.01.2010

16 организации и отделни граждани ще подадат жалба до Комисията за защита от дискриминация, защото не ги допускат да присъстват на заседанията на Столичния общински съвет (СОС).

Между тях са Софийското гражданско сдружение„Щастливеца“, „Граждани за зелена София“, „Велоеволюция“, Дискусионният клуб за социална местна политика, партията „Зелените“.

Гражданите са препращани да наблюдават заседанията на монитори в приемната на СО на ул. „11 август“. Това е нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, конституцията, европейската харта за участие в местното самоуправление, европейския кодекс за добро поведение на администрацията, стратегията на ЕС за иновации и добро управление на местно ниво, заявиха от гражданските сдружения.

Те вече са обжалвали в Софийския административен съд промяната в правилника на СОС, приета на 19 ноември 2009 г., с която се ограничава достъпът до заседанията и правото на гражданите да се изказват – след писмена заявка. Имат подкрепа от обществения посредник Ангел Стефанов – в писмо до председателя на СОС Андрей Иванов.

оригиналната статия в news.bg можете да прочетете тук