ВАС призна правото на гражданските организации да обжалват сделката за Алея първа във Варна!

14.04.2010

На 31 март 2010 г. Върховният административен съд (ВАС) постанови определение в полза на СОПА и ПП Зелените по административното дело срещу Областния управител на Варна и по конкретно срещу заповедта на бившия областен управител Христо Контров за определянето на купувач без търг и конкурс на 122 дка от крайбрежната ивица и Морската градина на Варна.

Междувременно се установи, че сегашният областен управител Данчо Симеонов също се е включил в сделката с анекс към договора за продажба, за да поправя грешките на Контров.

Делото е върнато на Административен съд Варна за преосмисляне на понятието „правен интерес на заинтересованата общественост” по смисъла на Орхуската конвенция. Предстои ново разглеждане на делото и се надяваме този път да се даде ход по същество, за да се разгледат закононарушенията в сделката и да се постави началото на края на незаконното разграбване на обществената собственост с нередовни сделки.

През изминалата седмица към делото на страната на жалбоподателите СОПА и ПП Зелените започнаха да се присъединяват още граждански организации и отделни граждани, за да отстояват правото си да оспорват прахосническите действия на властта. Сред новите жалбоподатели са Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР), гражданско сдружение Зелена Варна и носителят на грамота от Програма достъп до информация Николай Цветков.

Определението на ВАС посочва следните нарушения на Административен съд Варна:

Крайният акт на административния орган, в случая заповедта на Областния управител Христо Контров, с който се определят условията и параметрите на договора, сключен с „Холдинг Варна” АД, е индивидуален административен акт, който подлежи на оспорване по реда на административното правораздаване. Признаването на правото на инвеститор с издаден сертификат за инвестиция от клас А да закупи имот при предвидените преференциални условия също съставлява индивидуален административен акт. Като е стигнал до друг правен извод, Адм. съд Варна е постановил незаконосъобразно и необосновано определение.

ВАС приема, че не е налице основанието по чл.158, ал.3 от АПК за прекратяване на производството по делото по доводите на Адм. съд Варна. В случая съдът неправилно е указал на жалбоподателите, че за подадената от тях обща жалба следва да внесат два пъти такса в размер на 10 лв. Актуалната съдебна практика на ВАС е при подадена една жалба срещу един административен акт да се дължи държавна такса в еднократен размер, независимо от броя на жалбоподателите. При това положение неправилно съдията докладчик Борислав Милачков от Адм. съд Варна е указал и на двамата жалбоподатели да внесат държавна такса – всеки един от тях в размер на 10 лв.

Според ВАС, Адм. съд Варна е подходил съвсем формално към въпроса за наличието на правен интерес, приемайки, че след като жалбоподателите не доказват вещни права по отношение на Алея първа, те нямат личен и пряк интерес от оспорването, поради което жалбата им е недопустима. В същото време Адм. съд Варна не е изложил мотиви защо не приема обстойните доводи за правен интерес, изложени от жалбоподателите. С оглед мотивирания от тях правен интерес, съдът е следвало да събере доказателства относно това дали СОПА и ПП Зелените – МО Варна са субект – „засегната общественост”, комуто са признати права на оспорване по Орхуската конвенция. Тази Конвенция е ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 2 октомври 2003 г. Съгласно нейния член 1, „За да допринесе за защита на правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние, всяка страна гарантира правата на достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда в съответствие с разпоредбите на тази конвенция”. За постигане на тази цел, в чл.9 т.2 от Конвенцията е регламентирано задължението на всяка страна в рамките на своето национално законодателство да осигури на членовете на заинтересованата общественост достъп до процедура за обжалване пред съда и/или друг законовоустановен независим и безпристрастен орган, за да оспорва по същество и от процедурна гледна точка законността на всяко решение, действие или пропуск.

11.04.2010 г.

http://www.sopa.bg/news.php?extend.97

Предходни публикации:

Граждани спасяват държавата от ТИМ!Граждани спасяват държавата от ТИМ!

22.03.2010

ВАС решава дали гражданите и гражданските организации имат интерес да оспорват прахосническите действия на властта, засягащи обществената собственост. ВАС даде ход на делото, заведено от гражданското сдружение СОПА и ПП ЗЕЛЕНИТЕ. Прокурорът по делото в своето становище заяви, че жалбата е неоснователна по всички точки. Решението по този казус е мерило за степента на демократичност и спазване на законите в България и възможността на гражданите да контролират безобразията на институциите.

Днес, 22 март 2010 г., Върховния административен съд (ВАС) даде ход по адм. дело №3463/2010 г., в което тричленен състав на съда ще преценява принципното положение дали гражданите и гражданските организации имат интерес да оспорват прахосническите действия на властта, засягащи обществената собственост. Гражданско сдружение СОПА и политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ се осмелиха да обжалват в адм. дело № 2977 /2009 г. „необжалваемата” според Административен съд – Варна заповед, с която областният управител на Варна, след извършени десетки процедурни нарушения, е определил без търг и конкурс купувач на печално известните 122 дка земя от крайбрежната ивица и Морската градина на Варна. С актове за изключителна държавна собственост тази територия е непродаваема според закона и Конституцията, но независимо от това тя вече е продадена и се води собственост на „Холдинг Варна” АД, т.е. на ТИМ. Следващото подобно дело във ВАС е № 3296 /2010 г. и е насрочено за 12.04.2010 ВАС от 9 часа.

Тези съдебни дела са част от общите действия на всички граждански организации във Варна, ангажирали се с проблемите по ревизирането на тази сделка и с процедирането и одобряването на проекта за Общ устройствен план (ОУП) на Община Варна. По настояване на гражданските организации народният представител Иван Костов постави по време на парламентарния контрол на 19.03.2010 г. конкретни въпроси на министъра на МРРБ. Министър Плевнелиев се оказа неподготвен за тях и отговорът му, че за сделката „данни за съществени нарушения в процедурата няма”, прозвуча неаргументирано и цинично. Изключително неприемливо е от трибуната на Народното събрание да се твърди, че данни за нарушения няма и в същото време да не се дава отговор на въпроса „Какви основания биха могли да узаконят конкретните действия, посочени от гражданите като нарушения?“, а

ПОСОЧЕНИТЕ НАРУШЕНИЯ СА ДОСТАТЪЧНО ДРАСТИЧНИ:
• Несъобразяването при сделката с наличните актове за изключителна държавна собственост, което означава, че е продадена непродаваема според закона земя.
• Оценката на земята е извършена при неверни посочени изходни данни – при отсъствие на Подробен устройствен план /ПУП/, а в действителност ПУП има! По този начин оценката е многократно занижена и щетите за държавата са в особено голям, многомилионен размер. Това е основание по чл. 260 ал. 1 от Наказателния кодекс за лишаване на двете лицензирани оценителки от свобода до три години и прекратяване на правото им да упражняват тази дейност.
• За оценката на земята е използван неодобрен ОУП на Община Варна, изготвен в нарушение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и при очевиден конфликт на интереси от фирма, чийто едноличен собственик на капитала й е именно дружеството-инвеститор, успяло да закупи уж непродаваемите според закона 122 дка земя, а именно – „Холдинг Варна” АД, част от групировката ТИМ.

Крайно неправилно е и твърдението в отговора на министър Плевнелиев, че всички отговорности по процедирането и одобряването на ОУП на Община Варна били от компетенциите на Община Варна. Това говори за дълбоко непознаване на законовата уредба и в частност на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), според който експерти на МРРБ приемат ОУП на черноморските общини, а крайният одобрителен акт е точно заповед на министъра на МРРБ.

Тази публично показана некомпетентност направи излишен отговора на следващия въпрос – „предприети ли са действия за завеждане на граждански иск пред компетентния български съд за защита на правото на държавна собственост”. Едва ли професионално неориентиран орган би могъл да обоснове правилно съдебен иск, за да защити държавния интерес. От друга страна този интерес би следвало напълно да съвпада с интереса на цялата заинтересована общественост по смисъла на Конвенцията, приета в Орхус, Дания, на 25-ти юни 1998 г. и отнасяща се до достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, особено относно територията на паркове, градини и зелени площи за общо ползване, каквито са въпросите и за съдбата на Морската градина и проектът за ОУП на Варна.

Такава изява на министър Плевнелиев може да се приеме като акт на абдикиране от законовото му задължение да съдейства за решаването на проблемите и би било логично този акт да се документира с подаването и приемането на неговата ОСТАВКА.

След като гражданите и гражданските организации са посочили на институциите множество конкретни закононарушения и при сделката, и при процедирането на ОУП, неприемливо е прокуратурата повече от половин година да не е в състояние да установи и се произнесе какво е установила проверката на тези посочени им в прав текст нарушения, както и да отказва да се присъедини и съдейства на гражданските организации за водените от тях дела в Административен съд – Варна и Административен съд – София-град. Съдилищата от своя страна също отказват да признаят на гражданските организации правен интерес да водят съдебни дела срещу сделката и по този начин ограничават способностите на обществото да се бори резултатно с корупцията. Независимо от това по време на парламентарния контрол на 19.03.2010 г. се установи и прокуратурата би следвало да го вземе предвид, че МРРБ не е в състояние да предостави достоверна и качествена експертиза по случая, а също така ще е доста наивно да очаква експертите от МРРБ сами да констатират, че са погазили закона, да се разкаят за това и доброволно да се запътят към следствения арест.

Неприемливо е при наличните безспорни доказателства прокуратурата все още да си затваря очите за посочените актове на безстопанственост в особено големи размери. Освен това вече не само на юристите е ясно, че изключителната държавна собственост не може да се обявява за частна, дори и с решение на Министерски съвет, а още по-малко с акт на областния управител, както безпардонно е сторено с харизаната на ТИМ, т.е. продадената на „Холдинг Варна” без търг и на безценица 122 дка земя край морето на Варна. Интересен е фактът, че г-н Иван Костов в своето питане не засегна темата за съществуващите актове за изключителна държавна собственост от 2000 г., които са изготвени в мандата на ръководеното от него правителство.

Въпреки че варненската окръжна прокуратура не пожела да участва в споменатото адм. дело № 2977 /2009 г. на Админ. съд – Варна, дългоочакваният дебат по закононарушенията по сделката щеше да се състои в съдебната зала, ако този съд не беше изтълкувал повратно европейските норми и бе признал правния интерес, т.е правото на гражданските организации на достъп до правосъдие по въпроси, засягащи обществена собственост.

В тези трудни условия на 22 март в рамките на адм. дело № 3463 /2010 г във Върховния административен съд граждански организации защитават държавния интерес. Наистина, дело от такова естество е прецедент в България, но с оглед обществения интерес съдът би трябвало да приложи правилно понятието правен интерес на заинтересованата общественост по смисъла на Орхуската конвенция, както и съответните норми от европейското право.

В този случай гражданските организации и гражданите безспорно са заинтересована общественост, след като обект на спор е обществена собственост и още по-точно – изключителна държавна собственост. Не бива да се пренебрегва и фактът, че тази заинтересованост е документирана чрез публична подписка и широк медиен интерес. В този смисъл би било редно и Върховна административна прокуратура да изрази положително становище относно правния интерес на гражданските организации и отделно от това да се присъедини като страна по делото в защита на правовия ред и върховенството на закона. Вместо това прокурорът по делото обяви жалбата за неоснователна по всички точки.

Дали този път българският съд и българските институции ще съумеят да защитят гражданските права или европейското бъдеще на България отново ще зависи от съдействието на Европа или ще бъде постигнато след поредното размахване на пръст?

Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Юлиян Чолаков

ОЦОСУР
арх. Калина Павлова
тел. 0899229006

ПП ЗЕЛЕНИТЕ
Мария Христова, тел. 0889306731
Александър Асенов, тел. 0898384029Борбата за човешкото здраве и зелена политика в Пазарджик продължава

07.01.2010

На 29.12.2009г. инвеститорите на Инсинератор Пазарджик са подали жалба във Висшия Административен Съд срещу решението на Министерство на Околна Среда и Води за отмяна на доклада по ОВОС. Очаква се делото да бъде насрочено за април-май. Партия Зелените ще поиска да бъде конституирана от ВАС като заинтересована страна, с представител Зелените-Пазарджик. Надяваме се и колегите-съмишленици от екологичните организации ГЕО, БДЗП и „За Земята“ да се включат.

За първи път МОСВ, партия Зелените и неправителствени екологични организации, рамо до рамо ще защитават природата и здравето на хората борейки се срещу „Наглите“ и безскрупулни инвестиционни и административни интереси. Прекалено често МОСВ и еколозите са от двете страни на барикадата. Дано тази обща битка не остане прецедент. Убедени сме, че „Общата цел за защита на хората и природата прави силата“ и затова сме готови заедно да доведем отпадъците до успешен край – края на инсинераторите и сметищата, дори и на „европейските депа“; официалното приемане, с крайна година за въвеждане, на стратегията за „Нулеви отпадъци“ на държавно, областно и общинско ниво и практическото отклоняване на все по-голям процент от ОТПАДЪЦИТЕ и превръщането им в РЕСУРСИ.

Зелените-Пазарджик

За повече информация: Костадин Деянов, kostadin.deyanov@zelenite.bg, 0888 703 020ВАС отказа да уважи жалбата на ЗЕЛЕНИТЕ срещу отказа на ЦИК да регистрира партията за участие на частичните местни избори в столицата

23.10.2009

Върховния административен съд  отказа да уважи жалбата на ПП ЗЕЛЕНИТЕ срещу отказа на Централната избирателна комисия да регистрира партията за участие на частичните местни избори.

„Зелените” са нова партия, която се яви на изборите за Европейски парламент и за Народно събрание тази година и въпреки краткото си съществуване успя да събере и в двата избора над 0,6 % от гласоподавателите – и се утвърди по този начин  като единствената реално работеща и разпознаваема зелена политическа формация в този момент.

Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ декларира, че не се е отказала да участва, макар и под друга форма в частичните избори за кмет на град София, и че ще вземе решение на Национален съвет на 24-ти октомври, се казва в изявление на съпредседателите на ЗЕЛЕНИТЕ.ЦИКМИ отказа регистрация на ЗЕЛЕНИТЕ за кметските избори в София, партията обжалва

14.10.2009
Централната избирателна комисия за местните избори отказа регистрация на ПП ЗЕЛЕНИТЕ за участие на предстоящите кметски избори в София.
Формалното основание отказа е няколкодневно забавяне на предаването на отчета на партията за 2008 г. пред Сметната палата.
ПП ЗЕЛЕНИТЕ своевременно обжалва решението на ЦИКМИ пред Върховния административен съд. Решението му се очаква до края на седмицата.

Централната избирателна комисия за местните избори отказа регистрация на ПП ЗЕЛЕНИТЕ за участие на предстоящите кметски избори в София.

Формалното основание за отказа е няколкодневно забавяне на предаването на отчета на партията за 2008 г. пред Сметната палата.

ПП ЗЕЛЕНИТЕ своевременно обжалва решението на ЦИКМИ пред Върховния административен съд. Неговото решение се очаква до края на седмицата.